Календарь событий

14 октября 2020

Дунейм щыхъыбархэр

Рахмон Эмомали и текIуэныгъэ

2020 гъэм жэпуэгъуэм и 11-м Таджикистаным президент хэхыныгъэхэр щекIуэкIащ. Къэралым и ХэхакIуэ комиссэ нэхъыщхьэм къызэритамкIэ, республикэм и унафэр иджыпсту зыIэщIэлъ Рахмон Эмомали абы щытекIуащ, Iэ зыIэтахэм я процент 90,92-р абы и телъхьэу къыщIэкIри.

Лъэпкъым и набдзэ

Нэхъапэхэм адыгэхэм щытхъум зыдрагъэхьэхыу щытакъым. ЦIыхур къыщалъхуа махуэри ягъэлъапIэртэкъым. Уеблэмэ, ди бзэм хэтакъым «юбилей» псалъэр. Дунейм ехыжам апхуэдэ лъытэныгъэ къылъысын хуейуэ зыми игу къэкIыххэртэкъым, ауэ зи лIыгъэкIэ, лэжьыгъэкIэ, акъылкIэ лъэпкъым Iуэхушхуэ хуэзыщIам фIыщIэ жыг хухасэрт, уэрэд хуаусырт, псалъэ гуапэкIэ ягу къагъэкIыжырт.

И къалэныр къызыхуэтыншэу езыхьэкI ХьэцIыкIу Раисэ

КъызыхэкIа лъэпкъым пщIэ ­хуащIу, анэдэлъхубзэр яIурылъу, адыгэ литературэм щыгъуазэу ди щIэблэр къэгъэтэджыныр мы­хьэ­нэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэу зэры­щы­тым шэч хэлъкъым. ЕгъэджакIуэ пэрытхэм, гъэсакIуэ Iэзэхэм, щIэ­ныгъэлIхэм - хэкупсэу зыкъэ­зы­лъытэж дэтхэнэми и зэфIэкIыр зыхуэгъэпсар щIыхь зыпылъ а ­къалэныр къызыхуэтыншэу зэ­фIэхынырщ.

Щхьэж и зэфIэкI иреплъыж

Нобэ ди псэлъэгъущ Краснодар щIыналъэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъут Аскэр.

Кавказ щыхьым и бжыгъэм хагъэхъуэж

Ижь-ижьыж лъандэрэ тхыдэтххэм, тхакIуэхэм, усакIуэхэм яфIэтелъыджэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр цIэрыIуэ зыщIар и щIыуэпс дахэращ. Пэжу, тхыдэ щхьэхуэ зиIэ щIыпIэхэмкIэ, къэкIыгъэ, псэущхьэ гъэщIэгъуэнхэмкIэ къулейщ ди хэкур. Арами, щы­Iэщ ди щIэныгъэлIхэр зыгъэгуауэщхьэуэ, щIыуэ­псым ехьэлIа гукъеуэ гуэрхэри. Абыхэм ящыщщ щыхь ­къуэлэн лъы къабзэ зэрамыгъуэтыжыр.

Къан хабзэр ди нобэрей зэманым

Дзэлыкъуэкъуажэ щыщ Къардэн Ахьмэд и ныбжьыр илъэс 28-рэ хъууэ арами, лъэпкъ хабзэжьхэм ящыщ зы ди гъащIэм къыхихьэжыным и зэманрэ къарурэ емыблэжу хущIокъу. Илъэс зыбжанэ хъуауэ тхэквондомкIэ сабийхэм ядэлажьэ щIалэр къызэрымыкIуэу ныбжьыщIэхэм къыдахьэхащи, атэлыкъ хабзэм зэрызригъэужьыжынум и гур къыхуэушащ.

Мырзэр Химки мэIэпхъуэ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм хыхьагъащIэ «Химки» командэм 2020-2021гъэхэм я зэхьэзэхуэр иухыхукIэ бэджэнду къищтащ Мэзкуу и «Спартак»-м и гъуащхьэхъумэныкъуэ Мырзэ Резуан.