Календарь событий

16 октября 2020

Россия и Черкесский мир: путь в будущее

Виталий ЕРШОВ:

НОБЭ

Ерыскъым и дунейпсо махуэщ
ЩIакхъуэм и дунейпсо махуэщ
Анестезием и дунейпсо махуэщ
IуэхущIапIэм и унафэщIым и махуэщ
Армением и прессэм и махуэщ
1946 гъэм, Нюрнберг судым и унафэкIэ, нацист щIэпхъаджащIипщIым я щхьэхэр палъауэ щытащ. Абыхэм яхэтащ Гитлер нэхъ гъунэгъу дыдэу бгъэдэтахэу Риббентроп Иоахим, Кейтель Йохан Густав, Кальтенбруннер Эрнст сымэ.
1962 гъэм СССР-м лэжьэн щыщIидзащ «Юность» радиостанцым.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Испан псалъэжьхэр
Сытым деж псалъэр щыдахэр?

Илъэс щэ ныкъуэ ипэкIэ

Илъэс щэ ныкъуэ ипэкIэ, 1970 гъэм и шыщхьэуIу мазэм и пшагъуэ махуэхэм ящыщ зым, лъакъуэрыгъажэ гуп зэдэжэм хэт совет спортсмен щIалэхэр Инджылызым и къалащхьэм къыщригъэтIысэхащ кхъухьлъатэ абрагъуэм. Ди къэралым и гуп къыхэхам щыщхэу адыгэ щIалэ Шыхъуэ Борис, Горький (иджы Новгород Ищхъэрэ), Омск, Чебоксары къалэхэм щыщхэу Лихачёв Валерий, Соколов Владимир, Ярды Валерий сымэ япэ дыдэу абы къикIахэщ, къыздэкIуа дунейпсо чемпионатым апхуэдэ увыпIэр къыщахьыным ар и нэщэнэти.