Календарь событий

28 октября 2020

ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэр дывгъэхъумэ!

Нэгъабэ «Кабардино-Балкарская правда» газетым къытехуащ ­ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм теухуауэ Битиров Эдуард и тхыгъэ. Ар, дауи, куэдым ягу дыхьащ. Иджы абы къы­поджэж КъБР-м и Парламентым и депутат, биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Щхьэгъэпсо Сэфарбий.

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

Хьэгуарэ Джамилэ японыбзэкIэ «мэпсалъэ»

Дуней псом къыщацIыху ди лъэпкъэгъу дирижёр телъыджэ Темыркъан Юрэ и ныбжьыр илъэс 75-рэ щрикъу илъэ­сым, 2013 гъэм, Санкт-Петербург дэт «Скифия» тхылъ тедзапIэм къыщы­дэкIауэ щытащ Хьэгуарэ Джамилэ «Юрий Темирканов. Монолог» зыфIища и тхылъыр.

Зи напэр нэху

Лъэпкъ усыгъэм и гъуазэ

ЩоджэнцIыкIу Алий Iэсхьэд и къуэр къызэралъхурэ илъэси 120-рэ ирокъу

Алий и псалъэ

ШИМКО Леонид

ЩоджэнцIыкIу Алий и фэеплъу

Сыт къэхъуар? Сытелъщ
 пхъэбгъу гъурым.
Си фIэщ хъуркъым -
мыр сэра?
Iутщ щхьэгъубжэм,
халат хужьу,
Пхъэхуейр, ещхьу
медсестрам.

Уэс унащхьэм къехуэхами,
ХуэмыгъэткIу си
нэкIум ар.
Мы си Iэщхьэм, гъэгъа
 плъыжьу,
Хэтхэр хэт хэзыдыкIар?..

Пщэдджыжьт, сощIэж. Нэщхъейуэ
Ди гъэрыIуэр, кхъэуэ,
щымт.
Сраджат комендатурэм,
Офицерыр зыхуейр зыт:

«АЛЖИР» гъэрэщым исахэм языхэз

Къэзахъстаным и щыхьэр Нур-СулътIан къалэм (ипэкIэ Акмолинск) километр 40-кIэ фIэкIа пэмыжыжьэу «АЛЖИР» фIэщыгъэр зиIэ музей къыщызэIуахащ. Африкэм щыIэ Алжир къэралым и цIэм зи къэпсэлъыкIэкIэ техуэ а музейр зыкIи епхакъым абы - «АЛЖИР»-т зэреджэр Хэкум епцIыжахэм я щхьэгъусэхэр щаIыгъ лъэхъуэщу Акмолэ къуажэм пэ­гъунэгъуу щаухуам (Акмолинский лагерь жен изменников Родины).

Адыгейм ар и япэ Президенту щытащ, икIи игъащIэкIэ апхуэдэу къэнэнущ

Джэрым Аслъэн

НыбжькIэ илъэс бжыгъэ дахэм ущынэскIэ, уи гъащIэ гъуэгуанэм уроплъэжри, къызэбнэкIар зыхуэдэр къызэщIыбокъуэж, абы щыгъуэми къэкIуэнум мурадыфIхэр хузэпыпщэу лъэхъэнэщIэм ухобакъуэ.

Иджыри зы пелуан тхощI

Къэбэрдей-Балъкъэрми Урысей Федерацэ­ми я хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм тхьэмахуэ ипэкIэ дызыщагъэгъуэза Iуэхугъуэ хьэлъэр гущIыхьэ зыщымыхуа къэгъуэтыгъуейщ - и ныбжьыр илъэс 69-м иту дунейм ехыжащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ СССР-м и командэ къыхэхам дэщIыгъуу 1982 гъэм Европэм и чемпион хъуа, Дунейпсо кубокыр зыIэщIэлъа, къэралым тIэунейрэ щытекIуа, Совет Союзым спортым щIыхь зиIэ и мастер Жаным Аслъэн. Адыгэ лъэпкъыр иджыри зы цIыху хьэлэлкIэ, пелуан нэскIэ нэхъ мащIэ дыхъуащ.