Календарь событий

30 октября 2020

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

Шагъдийм зыкъезыгъэужьыжа зеикъуэдэс лIыхъужьхэр

БлэкIам уасэ пэж хуэзыгъэувыр нобэрей махуэращ. ФIыр абы къы­щынэмэ, ар щапхъэ, гъуэгугъэлъагъуэ мэхъу. ЛъэхъэнэщIэр ефIэкIмэ, япэ итахэм пхаша гъуэгур хэмыкIуэдэжауэ аращи,  ухуэфэщэныр уэри къэ­кIуэнум и пащхьэ щыпхь пщэрылъщ.

Зэманым къыпхыкIыфа

Адыгэ литературэм и вагъуэ
ЩоджэнцIыкIу Алий Iэсхьэд и къуэр къызэралъхурэ илъэси 120-рэ ирокъу

Лъэпкъ къэс иIэжщ езым и гур нэхъ зыщыщIэ, и псэм нэхъ ехьэлIа цIыху. А цIыхур абы и нэщ, и псэщ, и зэчиягъымрэ хьэл-щэн дахэхэмрэ къызэрыщ гъуджэщ, адрей лъэпкъхэм я пащхьэм зэрыщыгушхуэ и напэщ, цIэщ. Апхуэдэм и гугъу ящIын хуей хъумэ, адыгэхэм япэ зи цIэ къраIуэнур ди усакIуэшхуэ ЩоджэнцIыкIу Алийщ, шэч лъэпкъ хэмылъу.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Псалъэ пэжхэр
Гуапагъэр лейкъым

ЗэблэкIыгъуэ лъэхъэнэ хьэлъэм хиубыдами

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 80 - 90 гъэхэм ди къэралым щыIа гугъуехь псори нэсу игъэващ Налшык и «Спартак»-м. Совет Союзыр зэхэщэщэжу Урысей Федерацэр щхьэхуэ хъуа иужькIэ зэблэкIыгъуэ лъэхъэнэ хьэлъэм и бэлыхьхэр дэтхэнэми зыхищIащ. Апхуэдэу щыт пэтми, Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэр къэралпсо утыкум икIакъым икIи пщIэрэ щIыхьрэ иIэу адэкIи зыкъигъэлъэгъуащ. АбыкIэ фIыщIэ ин яхуэфащэщ я хьэрхуэрэгъухэм къэмылэнджэжу япэщIэта ди гъуащхьэхъумэхэм.