Календарь событий

04 ноября 2020

МЫ МАХУЭХЭМ

ЩэкIуэгъуэм и 4, бэрэжьей

Си къуэш Къэжэр Индрис теухуа гукъэкIыжхэр

Псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэси 125-рэ ирикъунут адыгэ пшынауэ, уэрэдус Къэжэр Индрис къызэралъхурэ. Ар зи гуа­щIэ­рэ пщIэнтIэпскIэ псэуж, пщIэрэ нэмысрэ зэрылъ унагъуэм къы­хэкIащ. Индрис и адэ-анэм щIалищрэ хъыджэбзищрэ зэдагъуэтащ.

Гъуэгу махуэ, «Адыгэ щауэ»!

Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей Адыгэ Ха­сэмрэ Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэ­унэм и лэжьакIуэхэмрэ къыхалъхьа «Адыгэ щауэ» республикэ зэпеуэм­ и щIыналъэ Iыхьэр Джылахъстэнейм щрагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ щIыналъэм и къуа­жэхэм къикIа щIалибгъу.

ГъэфIагъыбзэу «КIунэ цIыкIукIэ» къызэджэрт

Адыгэ, урыс, балъкъэр театрхэр зэгъусэу дылажьэу щытащ дэ. Театрыр театрщ, абы зыгуэр щы­зэ­мытIыркъыу, щызэ­фIэ­мынэу къэхъуркъым, абы щыгъуэми Iуэху­щIапIищ ущыхъукIэ. Апхуэдэ щыты­кIэхэр тыншу щабэ ищIы­жыфырт Тубайм. Зэрыхъуари зэ­рыщIари умы­щIэу, жыжьэ къы­щыщIидза хуэдэу къыпщыхъу зы псалъэмакъ гуэркIэ Iуэхум гъу­нэгъу зыкъыхуи­щIырти, ар зыт­риуIэфIэжырт.

Си адэм и фIыщIэ

Насып нэхъ ин дыдэу къызэуэлIахэм ящыщщ Тубай Мухьэмэдрэ ДыщэкI КIунэрэ         я унагъуэм сыкъызэрыщалъхуар. Апхуэдэ псалъэхэр дэтхэнэ зы къуэми, пхъуми хужы­Iэну къыщIэкIынщ, ауэ егъэлеяуэ адэ-анэфI, зэгурыIуэрэ зэрылъытэрэ я кум дэлъу, сиIащ.

Актёр телъыджэ, режиссёр Iэзэ, драматург цIэрыIуэ

Тубай Мухьэмэд Мудар и къуэр 1919 гъэм щэкIуэгъуэм и 14-м Тэрч районым хыхьэ Къаншы­уей (иджы Курп Ищхъэрэщ) ­къуажэм къыщалъхуащ. 

Хьэцей Тимур: «Черкес ФМ»-м едаIуэ дэтхэнэми игу дыхьэ макъамэ щызэхихын хуейщ

«Черкес ФМ» лъэпкъ радиор нобэ адыгэ дунейм Iулыдж ин щызиIэ IуэхущIэу зэфIэуващ. Уеблэмэ, хамэ къэрал куэдым щикъухьа адыгэхэр нэхъри зэрипхыжу, адыгэбзэм и IэфIагъыр игъэнаIуэу, адыгэ хабзэм и купщIэр тхузэпкърихрэ лъэпкъ макъамэ дахэм дыщIигъэдэIуу ди гъащIэм щыщ Iыхьэ хъуащ.

Премьер-лигэм дыхэзыгъэтахэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэр Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм щыхэта 2006 - 2012 гъэхэм абы и гъуэр яхъумащ ди къэралым щыщхэм къищынэмыщIауэ, Сербиеми Финляндиеми къикIахэм. Абыхэми «Спартак-Налшыкым» и тхыдэм лъэужь дахэ къыщагъэнащ. АрщхьэкIэ налшыкдэсхэр Урысей Федерацэм и футбол гуп нэхъ лъэщ дыдэм хэзышари, япэ лъэбакъуэхэр абы щезыгъэчари ди республикэм къыщалъхуа икIи зыщызыгъэса гъуащхьэтетхэрщ.