Календарь событий

11 ноября 2020

Къэфэным къыхуалъхуа, цIыху телъыджэ Дашу Хьэшыр

Япэрауэ, Дашу Хьэшыр цIыху къекIуу, нэсри къэсыжауэ адыгэ щIалэщ, зыхужаIэм хуэдэу щытащ. ЕтIуанэрауэ, цIыхуфI дыдэт, зэчиифIэми, зыкъыфIэщIыжын жыхуэпIэр и хьэлым хэлътэкъым. 

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Нобэ

Лъэпкъ зыужьыныгъэмрэ зыузэщIыныгъэмрэ

Адыгэхэм игъащIэ лъандэрэ къыддокIуэкI «совет» мыхьэнэр зиIэ, ХасэкIэ зэджэ лъэпкъ-демократие зэгухьэныгъэр. Мы зэманым лажьэ «Къэбэрдей Адыгэ Хасэ» лъэпкъ жылагъуэ зэгу­хьэ­ныгъэр Налшык къыщызэрагъэпэщащ 1990 гъэм накъыгъэм и 7-м. Абы и Уставым илъэси 6 ипэкIэ дыхэплъэжащ икIи къару зиIэ дэфтэру къэтщтауэ дролажьэ.

КъардэнгъущI Зырамыку и цIэр зезыхьэ хьэщIэщ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм Iуэху гуапэ щекIуэкIащ. Абы и хьэщIэщым, КъардэнгъущI Зырамыку и цIэр зезыхьэм, и блыным фIа­дзащ щIэныгъэлI-Iуэры­Iуатэдж телъыджэм, тха­кIуэм, артистым и сурэт екIу.

Таурыхъхэм къахэкIа гуащэхэр

Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Лъэпкъ къэрал библиотекэм, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэм, гъуазджэхэмкIэ и къудамэм щагъэлъагъуэ художник, гуащэ телъыджэхэр зи IэрыкI Хъуран Жаннэ и лэжьыгъэхэр.

Иорданием щыпсэу адыгэхэм я мэкъумэш щIэкIэр (1878 - 1978 гъгъ.)

Ди  лъэпкъэгъу  хэхэсхэм  я  тхыдэ

Вэнымрэ жылэ  хэпхъэнымрэ

Рекордхэр зыIэщIэлъ быниблым я адэ

Иджыблагъэ Наро-Фоминск щекIуэкIа Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпионатым домбеякъ медалыр къыщихьащ килограмм 92-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм хэта Урыш Анзор. Апхуэдэ щIыкIэкIэ ар епщыкIущанэу зэкIэлъхьэужьу (2008 - 2020 гъэхэм) къэралым и бэнакIуэ нэхъыфIищым яхэхуащ. Апхуэдэ иджыри къэс зыхузэфIэкIар Гацалов Хьэжмурат и закъуэщ (2001 - 2013 гъэхэм). Абы щыгъуэми осетин щIалэм дыдейр нэгъуэщI IуэхугъуэкIэ йофIэкI: ар быниблым я адэщ, Хьэжмурат иIэр зыкIэ нэхъ мащIэщ.