Календарь событий

13 ноября 2020

Дунейм щыхъыбархэр

ИлъэсыщIэ махуэшхуэхэм ехьэлIа зыгъэпсэхугъуэхэм тхьэмахуитIкIэ
пащэну къыхалъхьэ

Коронавирус узыфэм иубыда «гъунапкъэхэр» дызыхуэкIуэ щIымахуэми имыутIыпщынкIэ, уеблэмэ щытыкIэр нэхъри гугъу хъункIэ мэшынэ цIыхухэр икIи дэнэкIэ удаIуэми зэхэпхыр аращ.

«Къэгъэзэгъуэ»

Налшыкдэсхэм ­къинэмыщIауэ, ди къалащхьэм щы­хьэ­щIэхэр я гуапэу здашэ «Тамерис» шхапIэр зей Едыдж Нихьаи зэрыадыгэгум щыхьэт техъуэ лэжьыгъэшхуэ ищIащ. 

ПАМЯТНИК БЕТАЛУ

22 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Бетала Куашева. Печально, но эта знаменательная дата не будет отмечена широко. Причина одна - эпидемия ковида.

Стихи Бетала Куашева

Справа налево: Бетал Куашев, переводчик Семён Липкин, писатели Адам Шогенцуков, Амирхан Шомахов, Михаил Киреев.  Нальчик, 1955 год

Куэдым ящыщ зы

Мы гъэм ди къэралым ис лъэпкъ псоми ди зэхуэдэ гуфIэгъуэр - ТекIуэныгъэ иныр илъэс 75-рэ зэрырикъур - дгъэлъэпIащ. Абы жыджэру зыхуагъэхьэзыращ. 

Мэрем пшыхь

♦Адыгагъэр кIуэдмэ, лъэпкъри кIуэдащ.
♦Дунейр бгъэкIэ пхуэхьынукъым.
♦Зэ лъэпэрапэм щэ ирегъэкъу.
♦Лъахэр щыгулэзым уарзэр гулъэмыжщ.

Ди иужьрей плъырхэр

2012 гъэм премьер-лигэм къыхагъэкIа иужькIэ абы игъэзэжыну иджыри илъэситIкIэ «Спартак-Налшыкыр» ныкъуэкъуащ икIи и хъуэпсапIэм пэгъунэгъу дыдэ хъуат. АрщхьэкIэ къахузэпищакъым.