Календарь событий

03 августа 2021

Гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэхэр ягу къагъэкIыж

«ГъуэгурыкIуэ ныбжьыщIэ» зыфIаща урысейпсо узэщIакIуэ жэрдэмым ипкъ иткIэ, УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэр «ГъуэгурыкIуэ. 

Мэзхэр ягъэбэгъуэж

2021 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщрагъэужьыжащ щIы гектари 100-м щIигъу къызэщIэзубыдэ мэзым. Абы жыгыщIэу щагъэтIысар мин 421,1-рэ мэхъу.

Дунейм щыхъыбархэр

Зэманыр и пIэ иткъым, щIэныгъэми махуэ къэс щIэ гуэрхэр къыхохьэ. Арыншэуи нэгум къыщIэгъэхьэгъуейщ.
ЩIэныгъэлIхэр мы зэманым зи ужь ит, япэ ирагъэщ Iуэху нэхъ гугъухэм ящыщщ кIэрыхубжьэрыхухэр гъэсеиным ехьэлIахэр. 

Махуэ лъапIэм теухуауэ

«МегаФон» операторым къызэрипщытэжамкIэ, Къурмэныр щагъэлъэпIа махуэхэм къриубыдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэIэпаха хъуэхъу тхыгъэхэр мелуан бжыгъэ мэхъу.

Iэпхъуэшапхъуэр пасэми щыIащ

Лэжьыгъэ IуэхукIэ Iэпхъуэшэпхъуэныр пасэ зэманхэми щыIащ. АбыкIэ щыхьэтщ археологие щIэныгъэм ирилажьэхэри. Италием и къалащхьэм дэт кхъэлъахэжь зыбжанэу I-III лIэщIыгъуэхэм къагъэунэхуахэм щIытI лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкIым, щIэныгъэлIхэм хьэдэ къупщхьэу I05-рэ къыщагъуэтэжащ.

Лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэ

ЩIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щекIуэкI зэпеуэхэм жыджэру хэтщ ди артист ныбжьыщIэхэр икIи увыпIэфIхэр къыщахь. Абыхэм ящыщ зыщ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу зи зэфIэкI утыку къизыхьа, Бахъсэн къалэм и «Амра» сабий къэфакIуэ ансамблым иджыблагъэ зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэр.