Календарь событий

09 сентября 2021

«ЦIыхубэ участковэ-2021»

Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI  «ЦIыхубэ  участковэ»  урысейпсо зэпеуэм  фокIадэм и   11-м щIедзэ.   
Ар хуэунэтIащ   полицэм и лэжьакIуэхэм цIыхухэм хуащI дзыхьыр,  IэнатIэм   и щIыхьыр егъэфIэкIуэнымрэ жылагъуэм полицэм и участковэ уполномоченнэхэм я лэжьыгъэр  къагурыIуэу зэтеублэнымрэ.    

Зэпеуэм и Iыхьэзэм  щытекIуахэр наIуэ къищIынущ    я онлайн-IэIэтым кърикIуахэм.   Дэтхэнэри хуитщ    езым «ЦIыхубэ  участковэ» цIэр зыхуэфащэу къилъытэмкIэ Iэ иIэтыну.   

Илъэс куэдкIэ зыпэплъа фэтэр

           Хъыбар гуапэ
      
Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэм и къуэдзэ  полицэм и полковник  Мамхэгъ Назир   министерствэм  СледствиемкIэ и  управленэм и следователь, юстицэм и подполковник   Къардэн Ильяс  фэтэрыщIэм и IункIыбзэр иритащ.

Мывэду

Къармэхьэблэ къуажапщэм километри 3 хуэдиз нэхъ пэмыжыжьэу, Чыщбалъкъ къуажэм ухуэзышэ гъуэгум и ижьырабгъумкIэ зи щыгур тафэу телъэщIа, къыр теплъэ зиIэ Iуащхьэ зыбжанэ иIэщ. Уздеплъым  къыбгуроIуэ а Iуащхьэхэм удэкIуеиныр зэрыгугъур. Пасэ зэманым мы щIыналъэр зи псэупIэу щыта лъэпкъхэм бийр къащытеуэм деж, Iуащхьэхэм зыщагъэбыдэу щытауэ къыщIэкIынущ. Абдеж зэрыщыпсэуаIам и щыхьэт наIуэщ ятIагъуэ гъэжьам къыхэщIыкIа хьэпшып къутахуэ бжыгъэншэхэр, кхъэлэгъунэ къищэхэжахэр къызэрынар.

Нэгъуч Джанболэт и гъэсэнхэр япэ итщ

 «Шапсыгъ  щIыналъэ»,  «Туапсе  хъыбарыщIэхэр»  газетхэм  щыгъуазэ  дащI  фокIадэм  и  3-м  Японием  щекIуэкIа  ДзюдомкIэ ныбжьыщIэхэм  я   зэхьэзэхуэм   Урысейм  щIыхь  зиIэ  и  тренер Нэгъуч  Джанболэт  и  гъэсэнхэу  Нэгъуч  Къазбэчрэ  Владимировэ  Дарьерэ  ехъулIэныгъэ  къагъэлъагъуэу  зэрыхэтам. 

ТIуапсы и гъунэгъуу

                                                       ЩIыпIэцIэхэр

КъэкIуэну щIэблэхэм къахуэщхьэпэн лэжьыгъэшхуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр зэрызэфIэувэрэ зы илъэси иримыкъуу наIуэ къэхъуащ щIыналъэм щекIуэкI зэхъуэкIыныгъэ нэхъыщхьэхэр лъэпкъ  тхыдэм  къыхэнэн, ахэр къэкIуэну щIэблэхэм дэфтэр щхьэхуэхэу яхуэхъумэн зэрыхуейр. Абы и хэкIыпIэр  зыт – а дэфтэрхэм я хъумапIэ щыIэнырт. А мурадыр и гъуазэу, Къэбэрдей-Балъкър областной советым и гъэзэщIакIуэ комитетым и Президиумым I922 гъэм бадзэуэгъуэм и I-м унафэ ищIащ щIыпIэм архив IэнатIэ къыщызэгъэпэщыным теухуауэ.

Гъуэныбэр чемпионщ, ЗакIуийм дыжьыныр и Iэрылъхьэщ

Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан щекIуэкIащ Къэрал Щхьэхуитхэм я Зэгухьэныгъэм (СНГ) хэтхэм спорт бэнэкIэмкIэ я I лъэпкъхэм зэдай джэгухэр. Абы къыщыхэжаныкIащ ди лъахэгъухэу Гъуэныбэ Ауесрэ ЗакIуий Азэмэтрэ.
Япэу утыку къихьащ алыдж-урым бэнакIуэхэр. Килограмм 82-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм зыри къыщыпэлъэщакъым Гъуэныбэ Ауес. И хьэрхуэрэгъу псори хигъащIэри, ар финалым нэсащ. Абыи къыщыпэувам зы очкои Iэригъэхьакъым адыгэ щаIлэм икIи хуэфащэ дыдэу дыщэ медалымрэ чемпионыгъымрэ зыIэригъэхьащ.

Балигъ мыхъуахэм я сэбэп зыхэлъхэр

Урысейм и МВД-м  и Управленэу Налшык къалэ щыIэм  ведомствэхэм я зэIущIэ щекIуэкIащ. Ар  теухуат балигъ мыхъуахэм ехьэлIа щIэпхъаджагъэхэр къэмыгъэхъуным.
Лэжьыгъэм хэтащ    Урысей Федерацэм и Следственнэ комитету Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм СледствэмкIэ и  управленэм  Налшык къалэм щиIэ Следствэ къудамэм и лэжьакIуэхэр,    управленэм Полицэм и участковэ уполномоченнэхэмрэ балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и  IэнатIэм   и нэхъыщхьэр, къалэ управленэм балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и къудамэхэм я унафэщIхэр.

САБИИГЪУЭМ ЕПХА ГУКЪЭКIЫЖ

Гъэмахуэ кIыхьым Къущхьэхъу щыIа ди адэр къэсыжащи, унагъуэм исхэр зэблож. Ди анэр мэпщафIэ, си дэлъху нэхъыщIэм шыр егъэпскI, си шыпхъу цIыкIумрэ сэрэ и щыгъынхэр дожьыщI. 

Урысей Федерацэм и чемпионатыр Налшык къыщызэIуах

Бгырыпх бэнэкIэ