Календарь событий

10 сентября 2021

Кавказым къеблагъэ

«Кавказым къелагъэ» фондым иубзыхуащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и зыплъыхьыпIэхэр зэребгъэфIэкIуэнум и Iэмал.

Гъунэгъу республикэм и щIыпIэцIэхэм языхэзым ехьэлIауэ

Къэрэшей-Шэрджэсым и «Архъыз» курортым зыщызыгъэпсэхухэм я бжыгъэм иужьрей илъэс зыбгъупщIым хэхъуэ зэпытщ.

Мы щэбэтыр щэнхабзэм ейщ

«Щэнхабзэм и щэбэт» фIэщыгъэм щIэт Урысейпсо Iуэхум Къэбэрдей-Балъкъэрыр хэтынущ.

Лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр ягъэбыдэ

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ фондым иджыблагъэ къыщызэIуахащ «Букет дружбы» фIэщыгъэм щIэт лъэпкъ щэнхабзэм и фестиваль.

Дунейм и телъыджиблыр

Хеопс и пирамидэр (Хуфу) - мысыр пирамидэхэм я нэхъ ин дыдэрщ, Дунейм и телъыджиблым щыщу ди нобэм къэсарщ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, илъэс 20-кIэ екIуэкIа ухуэныгъэр щаухар ди эрэм и пэкIэ 2540 гъэрщ. Мысыр пирамидэхэм я хъыбар псоми ящIэ, ауэ нэхъ цIэрыIуэхэр Хеопс (Хуфу), Хефрен (Хафра), Микерин (Менкаура) сымэ я пирамидэхэрщ. 

Iуащхьэхэм я щэхухэр

СызэрыцIыкIурэ сэ сыдахьэхырт дыщыпсэу Дзэлыкъуэ къуажэм ихъуреягъкIэ къекIуэкI Iуащхьэхэм. ЦIыкIуми инми апхуэдэ Iуащхьэу 10-м нэблагъэ плъагъурт ди къуажэм удэту. Нэхъыжьхэм къыджаIэрт ахэр пасэ зэманым псэуа цIыху къулейхэм я кхъащхьэу зэрыщытыр. 

Марие и етхуанэ налкъутналмэс

Швейцарием и Цюрих къалэм щокIуэкI атлетикэ псынщIэмкIэ «Налкъутналмэс лигэ» хыхьэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы и япэ махуэм дыщэ медалыр къыщихьащ лъагэу дэлъеинымкIэ олимп чемпионкэ Ласицкене Марие.

ЩIэныгьэм и нурыр

 Къэралым и щIыпIэ куэдым къыщацIыхуу щыта щIэныгъэлI, зэман кIыхькIэ КъБКъУ-м и ректору лэжьа, республикэр, ди лъэпкъыр зэрыгушхуэ цIыху щэджащэ Лъостэн Владимир Чэлимэт н къуэм и гъащIэр уафэхъуэпскIым ещхьу нэхурэ гукъинэт.