Календарь событий

13 сентября 2021

Бешто Зэкий и адыгэ хьэпшыпхэр

Ди лъэпкъым и тхыпхъэщIыпхъэ гъуазджэр илъэс мин куэдым къапхыкIащ. Гъуаплъэм, гъущIым, бдзапцIэм, дыжьыным, дыщэм, фэм, пхъэм тхыпхъэ телъыджэхэр тращIэрт, къыхащIыкIырт. 

Тхылъхэм я жармыкIэ

Москва и «Гстиный двор» комплексым дыгъэгъазэм и 2-6 махуэхэм щекIуэкIынущ акъыл къызыхэпхыну тхылъ купщIафIэхэм я дунейпсо жармыкIэ (non/fictio№23). 

Iуащхьэмахуэ бэракъхэр щаIэт

Урысейм и къэрал автоинспекцэм и махуэр Iуащхьэмахуэ дэкIынымкIэ ягъэлъэпIащ. IэнатIэм и лэжьакIуэхэр метр 5642-м дашащ бгым дэкIыныр зи IэщIагъэу щыт Теммоев Албэчрэ Хаджиев Русланрэ. 

Гейтс Билл и къежьапIэр

Дуней псом щынэхъ къулейхэм япэ иту къагъэлъагъуэхэм ящыщщ Гейтс Билл. Абы къыкIэлъокIуэ мексикэ магнат Слим Эллу Карлос, инвестор цIэрыIуэ Баффет Уоррен сымэ. 

Полицейхэм я фIыгъэкIэ

Автоинспекторхэм плъыр къалэныр Налшык къалэм ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэ уэрамым щрахьэкIыу, фокIадэм и 3-м сыхьэт 11-м гу лъатащ бэзэрым и гъунэгъу автомашинэ гъэувыпIэм деж щыт ВАЗ-2112 машинэм и лъабжьэм Iугъуэ къызэрыдихум. 

«Спартак-Налшыкым» пашэр къызэтрегъэувыIэ

Футбол Лъэпкъ Лигэм и етIуанэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и ебгъуанэ джэгугъуэм хиубыдэу «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъат зэхьэзэхуэм и турнир таблицэм пашэныгъэр щызыIыгъ Ростов областым хыхьэ Песчанокопскэ къалэм и «Чайка»-р.

Спортсменхэм я ехъулIэныгъэ

Урысей гвардием Къэбрэдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм и лэжьакIуэхэр «Къэбэрдей-Балъкъэр» КъТРК-м и хьэщIащ.

Мэзымрэ гъэм и зэманхэмрэ

Хуабаеу екIуэкIа бадзэуэгъуэмрэ шыщхьэуIумрэ мыбэлэрыгъыу зи къалэныр къезыхьэлIа мэзым телажьэ я IуэхущIапIэхэм бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм зыхуагъэхьэзыр.

Макъамэ

Макъамэ защIэщ мы гъащIэр!

ЩIэныгъэлI пажэ

Ди республикэм щIэныгъэм зыщегъэужьыным хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIахэм ящыщщ КIэрэф Къамболэт Наурыз и къуэр. Абы и зэфIэкI, щIэныгъэ куэд ирихьэлIащ Хэку зауэшхуэм и ужь лъэхъэнэм мэкъумэш хозяйствэр зэфIэгъэувэжыным, абыхэм ехьэлIа къэхутэныгъэхэр егъэкIуэкIыным.