Календарь событий

16 сентября 2021

ЗэгурыIуэныгъэхэр зэращIылIэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр сыт и лъэныкъуэкIи  зызыужь, ефIакIуэ IуэхущIапIэ лъэрызехьэщ. 

Хэхыныгъэхэм тепсэлъыхьащ

Къармэхьэблэ ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ зэIущIэ щызэхэтащ. Абы щытепсэлъыхьащ  Урысей Федерацэм щекIуэкIыну хэхыныгъэхэм, къуажэдэсхэм вацинэ зэрызыхрагъэIу щIыкIэхэм. Къуажэдэсхэм яIущIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Бей Ауесрэ къуажэ администрацэм и унафэщI КIуэкIуэ Ахьмэдрэ

И псэ хуабагъыр и тхыгъэхэм щызэхыбощIэ

Иужьрей зэманым лъэпкъ литературэм  хуэфащэу къыхэбэкъуа  щIэблэм ящыщщ  тхакIуэ ныбжьыщIэ Нартокъуэ Анжелэ.  Ар яхэтащ Хьэх Сэфарбий  и унафэщIу  КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм    щылэжьэу щыта «Шыхулъагъуэ» литературэ  хасэм екIуалIэхэм. 

УФ-м и Къэзыбж Палатэм и япэ тхьэмадэ

Къэрмокъуэ Хьэчим Мухьэмэд и къуэр ди республикэм и мызакъуэу, утыкушхуэм къыщацIыхуа адыгэлIщ. Ар I94I гъэм къалъхуащ. 1963 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр промышленнэ, граждан ухуэныгъэ IэщIагъэмкIэ къеухри, Брянск къалэм лэжьэн щыщIедзэ Къэрмокъуэм.

Хэкурщ насып здэщыIэр

ЗэвгъэцIыху «Кабардинка»-м и псэхэлъхьэж зэщхьэгъусэхэу Дэрокъуэ Рамирэ (ансамблым и  музыкэ унафэщIщ) Дэрокъуэ (Къумыкъу) Марьянэрэ (гупым я  пшынауэщ).

Пхъум и гукъэкIыжхэр

 Адыгэ дунейм фIыуэ щацIыху къудей мыхъуу, фIыуэ щалъагъу IуэрыIуатэджхэм  яз  Аулъэ Сариет  теухуа гукъэкIыж тхылъым щыщщ («Аулъэ Сариет.  Лэжьыгъэ къыхэхахэр») нобэ  фи пащхьэ къитхьэ,  ипхъу  Жолнач (Аулъэ) ФатIимэ и гукъэкIыжхэр.

ЦIыху егъасэ

ЦIыкIухэм уахэтын папщIэ щэным я нэхъ гуакIуэр пхэлъын хуейщ. Сабий садым и гъэсакIуэм и пщэ къыдохуэ жэуаплыныгъэшхуэ, абы куэдкIэ елъытащ а игъасэхэм адэкIэ я гъащIэр зэрыхъунур.

Жьым тесу псым йопыдж

Украинэм дуней  псом къыщыхуащI пщIэр ехуэх зэпытщ. ИкIи ар апхуэдизукIэ нэрылъагъущи, къэхутэныгъэ гуэри егъэкIуэкIын хуейкъым. Щапхъэхэр куэдыкIейщ. Псалъэм  папщIэ, «Кърым форумыр».