Календарь событий

17 сентября 2021

Сонэр пашэщ

Мы махуэхэм Къэзан щекIуэкIащ самбэмкIэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ.

Iэбубэчыр и щIэблэ щэджащэр

ЦIыхум игъуэт зыужьыныгъэр, и дуней еплъыкIэр, Iуэху зехьэкIэр зыкъомкIэ елъытащ ар къызыхэкIа унагъуэм.

Щхьэзакъуэ кредитхэм щIэупщIэ иIэщ

2021 гъэм и мазийм къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу цIыху 1500-м щIигъум Урысейм и «Мэкъумэшбанкым» и Iуэхутхьэбзэхэр къагъэсэбэпащ. Псори зэхэту розницэ кредит портфелым зэрыхуейм хуэдэу къагъэсэбэпэну хуитыныгъэ зыхуаIэ щIыхуэхэм процент 40-м щIигъур щаубыд. 
Республикэм щыпсэухэм нэхъыбэу щIэупщIэ зыхуаIэр «Потребительский кредит без обеспечения», «Пенсионный» программэхэрщ. 2021 гъэр зэрыщIидзэрэ къудамэм итащ кредит 1200-рэ, псори зэхэту сом мелуан 440-м щIигъу.

115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шуудзэм и фэеплъ махуэр ягъэлъэпIэнущ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и зэIущIэ иджыблагъэ зэхэтащ.

Анэшхуэм теухуа псалъэ гуапэ

 КъБР- м фIыуэ щацIыху усакIуэ Куэшбей Жамболэт и анэшхуэ Аулъэ Сариет теухуа гукъэкIыжхэр щызэхуихьэсыжауэ щытащ илъэс блэкIам «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдигъэкIа «Аулъэ Сариет.

Китайм зыщуплъыхьынумэ…

Урысейм и цIыхухэм нэхъыбэрэ зыщагъэпсэху къэралищыр Финляндиерщ, Китайрщ, Тыркурщ.

 

Москва щекIуэкI зэпеуэм хэтщ

 ШколакIуэхэм я деж къыщыхалъхьа «Президент зэпеуэхэр» Урысейпсо зэхьэзэхуэм и кIэух Iыхьэм хэтыну зыхуагъэфэщахэр иджыблагъэ ягъэнэIуащ. КъБР-м къыбгъэдэкIыу абы хэтщ Тэрч щIыналъэм щыщ ныбжьыщIэхэр. 

КъБР-м Iэ зэрыщаIэтым зэрыкIэлъыплъынум хуагъэхьэзыращ

Хэхыныгъэхэр республикэм зэрыщекIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ жылагъуэ штабыр КъБР-м и Жылагъуэ палатэрщ. А кIэлъыплъыныгъэр зыхуэунэтIар хэхыныгъэхэр зэIухауэ егъэкIуэкIынырщ.