Календарь событий

22 сентября 2021

БАГЪ Марьям

Пщэдджыжь нэхущым тхьэрыкъуэ зэрыбыным я зэрызехьэ макъым сыкъигъэушащ. Ди пырхъуэм и щхьэм абгъуэ зыщIаитIым дунейр яхуримыкъуу зызэкIэракухь, зыр адрейм йоубзэ, зэщогуфIыкI. 

Жьыщхьэ махуэ

Хэку зауэшхуэм щыгъуэ зи гуащIэ емыблэжа, лэжьыгъэм и ветеран къармэхьэблэдэс  Щоджэн Къудас Исмел и пхъур хэхыныгъэхэм хэтащ, и унэм къыщыхузэрагъэпэщри. «Сэ щIэблэм я къэкIуэнурщ Iэ щIэсIэтыр», -жиIащ нэхъыжьым. А махуэм илъэс 98-рэ ирикъуащ Къудас и ныбжьыр.
Щоджэн Къудас I930 гъэхэм ныбжьыщIэу  лэжьэн щыщIидзат ЕкIэпцIэкъуэ тхъу заводым. А IэнатIэм Къудас куэдрэ пэрытащ и щхьэгъусэ Амдулчэрим щIыгъуу. Амдулчэрим адыгэ кхъуей гъэгъукIэм и пIалъэмрэ и щэхухэмрэ япэу къэзыхутахэм ящыщщ, Лэжьыгъэм и Бэракъ Плъыжь орденыр къратауэ щытащ.

Илъэси 104-рэ зи ныбжь нанэ

Урысей Федерацэм щекIуэкIа хэхыныгъэхэм хэтащ Малкэ къуажэм щыпсэу нэхъыжьыфI Журт Женя. КъызэгъэпэщакIуэхэр къакIуэри, ар унэм щыхагъэдащ Iэ зыхуаIэтхэм. Нэхъыжьыр жыджэрт, екIуэкI Iуэхум гукъыдэж хуиIэт. Женя хъуэхъуащ хэхыныгъэхэм фIы кърикIуэну, къэралым и цIыхухэр тыншу псэуну, щIэблэм гъуэгу ягъуэтыну.
Журт Женя Дзэлыкъуэ щIыналъэм щыпсэухэм я нэхъыжь дыдэщ. И щхьэгъусэ Хьэчим Хэку зауэшхуэм хэтащ, абыхэм зэдапIащ быниплI.

 

Дэтхэнэми гукIи псэкIи хуогумащIэ

«ШэкIыхьэщIэ Аслъэн дохутыр Iэзэщ. А щIалэм си сабийр тIэунейрэ щытыкIэ хьэлъэм къришащ. Дэтхэнэ зыми гукIи псэкIи хуэгумащIэу, и узыншагъэр зэрефIэкIуэжым щыгуфIыкIыу щытщ. ЖыпIэнурамэ, дохутыр нэсым хэлъын хуей хьэл псори дыболъагъу ШэкIыхьэщIэм. И цIыхугъэр здынэсыр, и зэфIэкIыр зыхуэдэр ди унагъуэм дгъэуэнэхуащи, пщIэ худощI. И лэжьыгъэм и хъер илъагъуу Тхьэм куэдрэ и IэнатIэм пэригъэт», - дыкъыщоджэ нобэрей ди псэлъэгъу дохутыр щIалэм теухуауэ Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым Инстаграмым щиIэ  напэкIуэцIым ит фIыщIэ тхыгъэхэм ящыщ зым.

Адыгэхэм я махуэр - къуажэм

Къармэхьэблэ къуажэм Адыгэхэм и махуэр щагъэлъэпIащ. Ар щекIуэкIащ ЩэнхабзэмкIэ унэм. Лъэпкъым и дунеймрэ и шыфэлIыфэмрэ къэзыIуатэ уэрэдхэр, адыгэ къафэр, пшынэр, усыгъэр щызэщIэта пшыхьыр гуапэт. Абы зыщагъэпсэхуащ къуажэдэс нэхъыжьхэми ныбжьыщIэхэми. А махуэм хухэхауэ ЩэнабзэмкIэ унэм и лэжьакIуэхэм я гукъэкIкIэ къуажэ сабийхэр хэту къызэрагъэпэщащ интернет флешмоб: адыгэ усыгъэкIэ зэпэджэжахэщ.

Дунейпсо Кубокым зыхуегъэхьэзыр

 
Мас-рестлингымкIэ Дунейпсо кубокыр къэхьыным и етIуанэ Iыхьэр мы махуэхэм Истамбыл щекIуэкIащ. Абы хэтащ къэрал II-м къикIа спортсмен 200-м щIигъу.
Урысейм и командэ къыхэхам хэту зи хьэлъагъыр килограмм 85-м нэблагъэхэм я гупым щыбэнащ Налшык щыщ КъуэщIысокъуэ Кристинэ. Япэ дыдэ зэIущIэм ар щыхуэзащ ди къэралым и командэ нэхъыщхьэм етIуанэу къыщыкIуэ Тихоновэ Татьянэ икIи, ди жагъуэ зэрыхъуащи, абы къыхигъэщIащ. Япэм и лъэр щIимыгъэхуу КъуэщIысокъуэм зызэщIикъуэжри къыкIэлъыкIуэу текIуэныгъищ къихьащ псори 2:0-у – икIи дыжьын медалыр зыIэригъэхьащ.

ГущIэгъур нэхъапэщ

Май щIыналъэм хиубыдэ Октябрьскэ къуажэм щыщ фермер Бондарук Сергей урысейпсо ЦIыхубэ Фронтым  дэлажьэ псапащIэхэм захуигъэзащ «Дэ дызэгъусэщ» Iуэхум хыхьэну, ныкъуэдыкъуагъ зыбгъэдэлъ цIыхухэм ядэIэпыкъуну зэрыхуейм теухуауэ.

Шэфтал жыг хадэ зиIэ фермерым и щапхъэм тету абы и гъунэгъухэри мы Iуэхум къыхыхьащ икIи Налшык щыщхэу зи нэм имылъагъу цIыхуиблым пхъэщхьэмыщхьэрэ хадэхэкIрэ куэду хурагъэшащ.

МедицинэмкIэ дунейпсо щIэныгъэ зэхуэс

ЩIэныгъэмрэ технологиемрэ я Илъэсым ипкъ иткIэ, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым мы махуэхэм щокIуэкI «Медицинэм хуэгъэпса щIэныгъэ: технологие зэхэлъхэр, иджырей Iэмэпсымэхэр, медицинэм къыщагъэсэбэп физикэ Iэмалхэр» II дунейпсо щIэныгъэ-къэхутэныгъэ зэхуэсыр.

ЕджапIэр къагъэщIэрэщIэж

Къып Мухьэмэд и цIэр зэрихьэу Къулъкъужын Ищхъэрэм щыIэ гъуазджэмкIэ школыр зэрагъэпэщыж, унэщIи къыгуащIыхь.
Мы гъэм мэкъуауэгъуэм и пэщIэдзэхэм «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым хэту яубла ухуэныгъэщIэм и япэ къатыр дращIейри етIуанэм иужь ихьащ.

Европэ зэхьэзэхуэр къапоплъэ

Истамбыл (Тыркум) щекIуэкIащ ТхэквондомкIэ дунейпсо федерацэм и президентым и Европей кубокыр къэхьыным хухэха олимп тхэквондомкIэ  VI дунейпсо зэхьэзэхуэ.