Календарь событий

24 сентября 2021

Къафэр зи дамэ

ЗэвгъэцIыху: адыгэ дунейм фIыуэ къыщацIыху артист, «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и къэфакIуэ пажэ Битокъу Науркъан.

Ахъшэм и ныкъуэр иритыжащ

Илъэс 81-рэ хъу тэрчдэс цIыхубзым 2021 гъэм фокIадэм и 16-м къалэм и уэрамхэм я зым щыIэу и тхылъхэмрэ ахъшэу сом 65000-рэ зыдэлъ пакетыр щигъэкIуэдащ. ЦIыхубзым Урысейм и Тэрч ОМВД-м зыхуигъэзащ.

ГъущIхэкIри къыIэрыхьакъым, и ахъшэри хикъуащ

Прохладнэ къалэм щыпсэу, илъэс 21-рэ хъу щIалэм гъущIхэкI къызэрищэхумкIэ хъыбарыр Интернетым ирилъхьащ.

ФокIадэм и 16-м абы деж псэлъам ведомствэхэм я зым и лэжьакIуэу зыкъригъэцIыхури, къелъэIуащ и унэм кIуэуэ зэхуихьэса гъущIхэкIыр къищтэну. Прохладнэдэсыр абы и деж щыкIуэм, ар аргуэру къэпсалъэри, зыпэмыплъа гугъуехь къызэрылъыкъуэкIам къыхэкIыу, абонент номеритIым сом 5 400-рэ ирилъхьэну, апхуэдэуи зы кIэнфет пхъуантэ къыхуищэхуну къыжриIащ. Ахэр игъэзащIэу щIалэр къыхуагъэлъэгъуа хэщIапIэм щынэсам, ар къызэрагъэпцIар къыгурыIуащ.

ГъэпцIакIуэхэм защыфхъумэ

Урысейм и МВД-м и Управленэу Налшык къалэм щыIэм и СУ-м и следователхэм уголовнэ Iуэху къиIэтащ, Екатеринбург къалэм щыпсэум УФ-м и Уголовнэ кодексым и 159-нэ статьям и 2-нэ Iыхьэм къыщыхьа щIэпхъаджагъэм (гъэпцIэныгъэ) хуэдэу 5 илэжьауэ шэч хуащIу.

Следствэм къызэритымкIэ, 2020 гъэм и накъыгъэм цIыхухъум «джерси» лъэпкъым щыщ жэм сом 38000-кIэ ищэу хъыбар социальнэ сетым ирилъхьащ.

А Iэщым къыщIэупщIэхэм цIыхухъур щепсалъэкIэ, уасэм щыщ Iыхьэр и банк счетым къралъхьэну, щыпсэу щIыпIэм жэмыр нэса нэужь къэна ахъшэр кърагъэхьыну яжриIэрт.

Япэ Iыхьэм щытекIуахэр

Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI «ЦIыхубэ участковэ» урысейпсо зэпеуэм и япэ Iыхьэм щытекIуахэр КъБР-м щыIэ МВД-м наIуэ щащIащ.

ФокIадэм и 11 - 20-хэм районхэм япэ Iыхьэр щыщекIуэкIым цIыхухэм Iэмал яIащ зэпеуэм хэт дэтхэнэми теуха анкетэм КъБР-м щыIэ МВД-м и сайтым щыгъуазэ зыщащIу, нэхъыфIу къалъытэ участковэм папщIэ Iэ щаIэтыну.

«Псэу, гъагъэ, си адыгэ Хэку!»

Дзэлыкъуэ щIыналъэм и лъахэхутэ музейм щекIуэкIащ Адыгэхэм я махуэм теухуа «Псэу, гъагъэ, си адыгэ Хэку!» пшыхьыр. Iуэхур зыгъэдэхар Дзэлыкъуэкъуажэ дэт прогимназие №I-м и гъэсэнхэрщ. Абыхэм ягъэлъэгъуащ адыгэ хабзэм теухуауэ щIэныгъэ зэраIэр, IуэрыIуатэм зэрыщыгъуазэр.

Фащэр щыптIэгъамэ, уи щхьэ ухуитыжкъым

«Кабардинка» къэрал академическэ ансамблыр ди зэманым зыгъэбжьыфIэ къэфакIуэ нэхъ пажэхэм ящыщщ Нартан къуажэм къыщалъхуа Бещто Албэч.
Зэрысабийрэ а гуп цIэрыIуэм и къэфакIуэхэм ядэплъейуэ къэхъуа щIалэр а гъуазджэм дихьэхыпати, «Кабардинка»-м щыхыхьэ къудейм, и тхыдэми ягъэзащIэ къафэхэми щIалэр щыгъуазэт, гъэсакIуэхэм я Iуэху бгъэдыхьэкIэми набдзэгубдзаплъэу кIэлъыплъырт.

Бижо Тимур дунейпсо утыкур къыпоплъэ

Мы махуэхэм Сочэ къалэм щокIуэкI бэнэкIэ хуитымкIэ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхэм и зыгъэсэныгъэхэр. Абы къыщыхахащ Осло щекIуэкIыну дунейпсо чемпионатым ди къэралым и цIэкIэ щыбэнэнухэр.
УФ-м Спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ди лъахэгъу Бижо Тимур Урысейм и командэ къыхэхам аргуэру хагъэхьащ икIи къэралым и спорт щIыхьыр щихъумэнущ Дунейпсо чемпионат-202I-м. Ар щытекIуащ зыгъэсэныгъэхэм хыхьэу екIуэкIа къыщыхах зэIущIэ псоми.
Дунейпсо чемпионатыр Норвегием и къалащхьэм щекIуэкIынущ жэпуэгъуэм и 2-10-хэм.

ЛIэужьыгъуищым щыпашэщ

Урысейм и Лъэпкъ гвардием Налшык щиIэ и къудамэм и сержант нэхъыщIэ Пагуэ Азэмэт щытекIуащ пауэрлифтингымкIэ Дунейпсо кубокыр къэхьыным ехьэлIауэ Курск къалэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм. Псори зэхэту абы хэтащ къэрал куэдым къикIа спортсмен 300-м щIигъу.
Щхьэзакъуэ зэпеуэм нэхъ ехъулIэныфI щызыIэрызыгъэхьахэм ящыщ хъуащ Пагуэ Азэмэт. Пауэрлифтингым и лIэужьыгъуищым абы япэ увыпIэр щиубыдащ.

Сабий зэгухьэныгъэр мэлажьэ

Дэтхэнэ къэралми и зэIузэпэщыныгъэр псом япэу къызэралъытэр абы сабийм, анэм, унагъуэм щаIэ пщIэрщ. А Iуэхугъуэхэм набзэгубдзаплъэу кIэлъыплъхэм, къытщIэхъуэ щIэблэм яхуэгъэза къэрал гулъытэр нэхъыбэж хъуным хущIэкъухэм ящыщщ КъБР-м и Iэтащхьэм Сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ и уполномоченнэ Лъынэ Светланэ. Ар иджыблагъэ яхуэзащ Прохладнэ къалэм Головко и цIэр зэрихьэу дэт курыт школ №4-м и гъэсэнхэм.

ЦIэрыIуэхэр

Ломб Като