Махуэгъэпс

Мэрем пшыхь

ГущIагъщIэлъхэр

ЩыIэщ дакъикъэ,  илъэс псо и уасэу

Тхьэ щыIэу зэрыжаIэрэ Абы и щыIэныгъэм шэч къытезыхьэхэри къогъуэгурыкIуэ. ЛъэныкъуитIри къайгъэншэу дунейм зэрытегъэтынут, абыхэм я зэхуакум фейдэ хэхыпIэ къыщызылъыхъуэ за­къуэтIакъуэхэр мыхъуамэ.

Дунейм щыхъыбархэр

Абхъазым зыщызыгъэпсэхуну
хуейхэм зэгупсысын яIэщ

Урысейм и туроператорхэм я зэгухьэныгъэм зэрыщыжаIамкIэ, Абхъазыр щогугъ зыгъэпсэхуакIуэхэр бадзэуэгъуэм и 15-м къыщыщIэдзауэ иригъэблагъэ хъужыным.

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыным я урысейпсо махуэщ
УФ-м и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я ракетэдзэхэм я IэщIагъэлIым и махуэщ 951 гъэм Франджым и щыхьэр Париж ухуэн щIадзащ.

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Урысей Федерацэм и Конституцэм зэхъуэ­кIыныгъэхэр хэлъхьэн зэрыхуейм теухуа псалъэмакъыр къызэрежьэрэ куэд щIащ. Ауэ утыку Iуэху зыщIар УФ-м и Президент Путин Владимирщ - мы гъэм щIышылэм и 15-м ФедерацэмкIэ Советым хэтхэм защыхуигъэзам абы къыхилъхьащ къэралым и Закон Нэхъыщхьэм зэ­хъуэкIыныгъэхэр халъхьэну къазэрыпэщытыр.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Ар пэжщ
Сурэтхэм къысхуаIуэтар

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэрэ пщэдейрэ

Бадзэуэгъуэм и 1, бэрэжьей

Дунейм щыхъыбархэр

Урысей Федерацэм и лъэщагъыр иджыри зэ хьэкъ ящыхъуу

2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 24-м Москваи УФ-м и адрей къалэ нэхъ ин зыбжанэми щекIуэкIащ ТекIуэныгъэм и парадыр - 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къэралыр зэрыщытекIуэрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэщауэ щытар.

Мэрем пшыхь

Лъагъугъуей

Ущие зыхэлъ таурыхъ

Махуэгъэпс

Дунейм щыхъыбархэр

ЦIыхухэр иджыпсту къыщыщIэдзауэ топсэлъыхь
2024 гъэм екIуэкIыну президент хэхыныгъэхэм

 Урысей Федерацэм и УнафэщI Путин Владимир къыкIэлъыкIуэ президент хэхыныгъэхэм и кандидатурэр къыщигъэлъэгъуэну пIэрэ? Абы щIэмыупщIэрэ ар зыфIэмыгъэщIэгъуэнрэ ди къэралыр къэгъэнауэ, нэгъуэщI хэкухэми куэд дыдэ щыбгъуэтыну къыщIэкIынкъым.

Дунейм щыхъыбархэр

ИлъэсыщIэ зыгъэпсэхугъуэхэр ягъэкIэщIыну?

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым Экономикэ политикэмкIэ и комитетым къыхилъхьащ ИлъэсыщIэр къызэрихьэм ехьэлIа махуэшхуэ дауэдапщэхэр 2021 гъэм ягъэкIэщIыну.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс