Махуэгъэпс

Дунейм щыхъыбархэр

«С-400 ракетэхэр къызэрытщэхум теухуа зэгурыIуэныгъэм Урысеймрэ дэрэ Iэ теддзащ икIи а Iуэхум пыщIа зэпсэлъэныгъэхэм кIэ игъуэтауэ къыдолъытэ. А Iэщэр къызэрагъэсэбэп щIыкIэм ди IэщIагъэлIхэр Урысейм щыхудогъаджэ накъыгъэм и 22-м къыщыщIэдзауэ», - жиIащ Тыркум лъэпкъ зыхъумэжыныгъэмкIэ и министр Акар Хулуси. Абы къыхигъэщащ Москварэ Анкарарэ яку зэхущытыкIэфIхэр зэрыдэлъыр.

Мэрем пшыхь

Гупсысэ кIэщIхэр

Ныбжьрэ ныбжьэгъурэ

Дунейм щыхъыбархэр

ЩIыналъэм  зиужьыным лъэмыжыр  сэбэп  хуохъу

«Кърым лъэмыжыр къызэрызэIуахрэ илъэс ирикъуащ. А зэманым къриубыдэу абы ирикIуащ автомобиль мелуанитху. Ар хуэдищкIэ нэхъыбэщ Керчь деж иIэ брамымкIэ 2017 гъэм зэпрыкIам нэхърэ. Илъэс псом, щызэхуащI къэмыхъуу, лэжьащ лъэмыжыр, Керчь псыдэжыпIэм борэнхэр щыятэрэ тенджызыр къыщыукъубея мызэ-мытIэу щыIами», - къет «Кърым лъэмыж» хъыбарегъащIэ центрым.

Мэрем пшыхь

ЦIыхушхуэхэм я гупсысэхэр

Дахагъэр уахътыншэкъым

Хэкум и Iугъуэри гурыхьщ.

Дунейм щыхъыбархэр

Донбасс щIыналъэм щыщхэу УФ-м и паспорт къеIызыххэм Украинэм и пенсэхэмрэ хуэмыщIахэм зэрадэIэпыкъу нэгъуэщI ахъшэхэмрэ ирамытыну и мурадщ къэралым и Правительствэм.

МЫ МАХУЭХЭМ

Накъыгъэм и 2, махуэку

1920 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым япэ щэбэт щIыхьэху щекIуэкIащ.
1934 гъэм Налшык Пионерхэм я унэ къыщызэIуахащ.

Дунейм щыхъыбархэр

УФ-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм иджыблагъэ иригъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, фадэ, тутын ефэ щIалэгъуалэм я бжыгъэр иужьрей илъэсхэм нэхъ мащIэ хъуащ.

Марем пшыхь

Нэщэнэхэр
Псы макъыр ипщэкIэ къыщыIумэ…

Дунейм щыхъыбархэр

Инджылызым и къалащхьэ Лондон тхьэмахуэм щIигъуауэ щокIуэкI экологие акцие. Уэрамхэм къыдыхьащ цIыху минхэр. Акцэм хэтхэм къэралым и унафэщIхэм хуагъэув щIыуэпсыр хъумэным хуэфащэ гулъытэ хуащIыну.

МЭРЕМ ПШЫХЬХЭР

Фэ фщIэрэ?
Сократ и псэлъафэхэр

Сократ (ди эрэм и пэкIэ 469-399 гъгъ.) Афинхэм щыщ алыдж философ цIэрыIуэщ. Абы и цIэр зыгъэIуар философием къыщигъэхъуа зэхъуэкIыныгъэрщ – дунеймрэ щIыуэпсымрэ къыпыкIри, цIыхум и хьэлым и зэхэлъыкIэмрэ щыIэкIэ-псэукIэмрэ зэгъэщIэным иужь ихьащ.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс