Махуэгъэпс

Дунейм щыхъыбархэр

Урысей Федерацэм и
Правительствэр токI

Къэралым и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий дыгъуасэ хэIущIыIу ищIащ Правительствэр зэрытекIыр.

Мэрем пшыхь

Шыр ижь лъандэрэ адыгэм къыдогъуэгурыкIуэ. Адыгэм шым пщIэрэ гулъытэу хуищIар нэрылъагъу тщещI абы ехьэлIа лъэпкъ щIэныгъэу ди деж къэсам. Шы хуэIухуэщIэ зэхуэмыдэ куэд ущрохьэлIэ адыгэ IуэрыIуатэм

Дунейм щыхъыбархэр

Абхъазым и президент Хаджимбэ
Рауль и къулыкъум текIащ

Апхуэдэ унафэ абы къищтащ и Хэкум зэпIэзэрытыныгъэр щытепщэ хъужын папщIэ.

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

УФ-м щагъэлъапIэ КъегъэлакIуэм и махуэр. 1990 гъэм РСФСР-м и Министрхэм я Советым и унафэкIэ къызэрагъэпэщащ къегъэлакIуэхэм я IуэхущIапIэ щхьэхуэ. 1995 гъэм дыгъэгъагъазэм и 26-м УФ-м и Президентым унафэ къыдигъэкIащ а IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэр гъэлъэпIэным теухуауэ.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Тхыгъэ кIэщIхэр
Шыд-унафэщI

Шыдыр гъуэгубгъум ягъэуват, блэкIхэр ибжыну къалэн щащIри. Зыкъомрэ ибжащ, нэгъуэщI Iуэху зэримыхуэу. ИтIанэ блэкIхэм ятекIиеу, унафэ яхуищIу щIидзащ. «Нэхъ псынщIэу фыкIуэ! ИжьырабгъумкIэ вгъазэ! СэмэгурабгъумкIэ дэвдзых!»
Апхуэдэурэ шыдыр унафэщI хъуащ. Ауэ аратэкъым гъэщIэгъуэныр, атIэ псори абы зэредаIуэрат. Зыри пэувыртэкъым, ар уэ уи Iуэхукъым, жиIэу. Псори есат нэхъ ину кIийм едаIуэу.

Дунейм щыхъыбархэр

Иджы къызэIуах мафIэгухэр
зрикIуэну гъуэгури

УФ-м и Президент Путин Владимир вэсэмахуэ къызэIуихащ Кърым лъэмыжым цIыху къызэрырашэкI мафIэгухэр зрикIуэну и гъуэгур.

Дунейм щыхъыбархэр

Куржым гурыIуэжыным и телъхьэщ

УФ-м НэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и министерствэр и телъхьэщ Урысеймрэ Куржымрэ я цIыхухэр кхъухьлъатэкIэ зэкIэлъыкIуэ хъужыным. МИД-м и унафэщIым и къуэдзэ Руденкэ Андрей апхуэдэу жиIащ «Демократие зэщIэхъееныгъэ – Куржы зэкъуэт» партым и унафэщI Бурджанадзе Нино иджыблагъэ щепсэлъам.

Мэрем пшыхь

ФщIэн папщIэ
Кавказ расэ

Инджылызыбзэм «цIыху хужьхэр» мыхьэнэр къикIыу XVIII лIэщIыгъуэм къыщыщIэдзауэ нобэм къэс щIэныгъэ фIэщыгъэцIэу къигъэсэбэпыр «кавказ (Caucasian) расэ» терминырщ.
Америкэм и цIыху хужьхэм тхыгъэкIэ къызыхэкIар къагъэлъэгъуэн хуей щыхъукIэ, ноби къыхах «кавказ» фIэщыгъэцIэр. Абы щыгъуэми гу лъытапхъэщ езы Кавказым и цIыхухэри а псалъэр къэзыгъэсэбэп хамэ къэралхэри Iуэхум и къежьапIэ дыдэмрэ и мыхьэнэмрэ нэсу зэрыщымыгъуазэм.

Дунейм щыхъыбархэр

Кхъухьлъатэхэм къемытIысэхыу гъуэгуанэ кIыхь дыдэхэр зэрызэпачыфрэ куэд щIащ. Апхуэдэу щытми, кIуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу уэгум сыхьэт бжыгъэ нэхъыбэкIэ итынымкIэ зэпеуэ кампаниехэр. Псалъэм папщIэ, Австралием щыщ «Куантэс» авиакомпанием иджыблагъэ хузэфIэкIар телъыджэ пщымыхъункIэ Iэмал иIэкъым. Абы и «Boeing 787-9 Dreamliner» кхъухьлъатэр уэгум сыхьэт 19-рэ дакъикъэ 16-кIэ итащ.

Дунейм щыхъыбархэр

МКъУ-м и ректору иджыри илъэситхукIэ щытынущ

Ломоносов М. В. и цIэр зэрихьэу Москва дэт къэрал университетым и ректор Садовничий Виктор а къулыкъум иджыри илъэситхукIэ пэрытынущ. Апхуэдэ указым Iэ тридзащ УФ-м и Президент Путин Владимир.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс