Махуэгъэпс

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Си ныбжьэгъу Хьэшыр зымахуэ «Уа, иджыри куэдрэ фызкъэмышэу упсэуну уи мурад?» - жиIэри, си щхьэр сэзыгъэужэгъуа псалъэмакъым къыщIидзащ.
ГъэщIэгъуэнщ мы цIыхухэр! 

Дунейм щыхъыбархэр

Конституцэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм, унагъуэхэм защIэгъэкъуэным, пенсэхэм хэгъэхъуэным топсэлъыхь

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир бэрэжьей кIуам яIущIащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым хэтхэм.

Дунейм щыхъыбархэр

Дыгъэгъазэм и 31-р мылэжьэгъуэ
махуэу ягъэувыну къыхалъхьэ

УФ-м Лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэу къащхьэщыжынымкIэ и министерствэм къыщыхалъхьащ 2021 гъэм дыгъэгъазэм и 31-р мылэжьэгъуэ махуэу ягъэувыным теухуа жэрдэм.

Дунейм щыхъыбархэр

Белоруссием доллар  мелард 1,5-кIэ зыщIегъакъуэ

Урысей Федерацэмрэ Белоруссиемрэ я президентхэу Путин Владимиррэ Лукашенкэ Александррэ фокIадэм и 14-м Сочэ къалэм щызэIущIащ.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Зи IэщIагъэкIэ дыщэкI, Париж щыщ Жан Шарден (1643-1713) 1672 гъэм бадзэуэгъуэм и 27-м щегъэжьауэ фокIадэм и 10-м нэс Тэн (Дон) псым къыщыщIидзэри, хы ФIыцIэ Iуфэр иIыгъыурэ зэпиупщIыгъащ Нарт къуажэхэм я хэгъэгур, Шапсыгъыр, Убыхыр, Абхъазыр, Ингур псым еуалIэу Мингрелым нэсыху.

Ажалищэм къела

Къамэ дзитI зыIуту,
Ар хэтащ зауищым,
Уащхъуэ гъуэгу къриту,
Къелащ ажалищэм.
Финляндием и мэзым
ЩыхьэщIащ зекIуэлIыр,
Абдеж шэгын гъуэзым
Щепэмащ зауэлIыр.
Мэзкуу зыхъумахэм
Яхэтащ жыджэру,
Фашист щхьэрыуахэм
Игъэжащ ялъ уэру.
Сталинград зэхэуэм,
Хэтащ и гуащIэгъуэм,
Жэщ топхэр щымыуэм,
Ар ещакIуэт благъуэм.
ТIасхъэщIэх псэхэхыу,
Бийм я щIыб къыдыхьэт,
Есахэр щхьэфIэхыу,
ХыщIэу игъэпыхьэт.
Самурай нэкъитхъми
Лъигъэсащ хуэфащэ.

Дунейм щыхъыбархэр

Мы илъэсым ирагъэкIуэкIынукъым

«Путин Владимир эфир занщIэкIэ зыпыдощIэ» зэIущIэхэм хуэдэ мы гъэм ирагъэкIуэкIынукъым. Абы щыщ Iыхьэхэр УФ-м и Президентым илъэс къэс ит пресс-конференц иным хагъэхьэну аращ. Апхуэдэ хъыбар зэбгригъэхащ къэралым и УнафэщIым и пресс-секретарь Песков Дмитрий.

Зи гъащIэр макъамэ зэфэзэщ

УФ-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, композитор цIэрыIуэ Даур Аслъэн Алий и къуэр къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу

Дунейм щыхъыбархэр

Сабий къэс сом минищ хуэзэу

Урысей Федерацэм и Правительствэм унафэ къищтащ зи адэ-анэхэр лэжьапIэншэу къалъыта сабий къэс хуэзэу сом минищ фокIадэм мазэм иратыным теухуауэ.

Мэрем пшыхь

Япэ бжьыхьэ мазэр иджырей фокIадэр аращ, абы и 22-м къихьэу. Бжьыхьэпэ мазэр къихьамэ, гуахъуэ хэх укIуэ хъунущ, жаIэу щытащ. Ар цIыхухэм фIыуэ ягъэунэхуа Iуэхут. Бжьыхьэр къихьамэ, жыгхэм я хэхъуэныр щагъэт, пхъэ кумылэр мэж, пхъэ хъунур ягъэхьэзыр.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс