Махуэгъэпс

Дунейм щыхъыбархэр

Мэлыжьыхьым и 30, мэрем

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Ещанэр лейщ
Новеллэ

Сэрыншэу я гъащIэр нэхъыфI хъуну къызыщыхъуу,
IэщIыб сызыщIа псори щIемыгъуэжын Тхьэм фищI!

Дунейм щыхъыбархэр

МахуипщIкIэ зэкIэлъыкIуэу загъэпсэхунущ

Накъыгъэ мазэм и пэщIэдзэм хиубыдэ махуэшхуэхэм я саулыкъукIэ цIыхухэм махуипщIкIэ зэкIэлъыкIуэу загъэпсэхунущ. Апхуэдэ Унафэм Iэ щIидзащ УФ-м и Президент Путин Владимир.

Дунейм щыхъыбархэр

♦Тхылъымрэ авторым и хуитыныгъэхэмрэ я дунейпсо махуэщ
♦Инджылызыбзэм и дунейпсо махуэщ
♦Испаныбзэм и махуэщ
♦Тыркум щагъэлъапIэ я къэрал суверенитетымрэ сабийхэр хъумэнымрэ я махуэр
♦Израилым и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ

♦Испанием зэгуэкIуахэм я махуэр щагъэлъапIэ
♦1836 гъэм Петербург къалэм къыщыдэкIащ «Современник» журналым и япэ номерыр.

Марем пшыхь

ЖармыкIэм къыщыхъуар жармыкIэм щызэхэкIыжынщ.
♦Мысэр малъэри хейм и лъакъуэр щIеуд.

Дунейм щыхъыбархэр

♦Секретарым и дунейпсо махуэщ
♦УФ-м щагъэлъапIэ ЩIыпIэ самоуправленэм и махуэр

Дунейм щыхъыбархэр

Путин Владимиррэ Байден Джозефрэ зэпсэлъащ

Дунейм щынэхъ лъэщ къэралхэм ящыщщ Урысей Федерацэмрэ Америкэм и Штат Зэгуэтхэмрэ - абы шэч къыщIытепхьэн щхьэусыгъуи щыIэкъым. АтIэ а лъэщагъыр зэпымыууэ ягъэлъэгъуэн хуейуэ къызэралъытэр армырауэ пIэрэ а тIур щызэфIыр мащIэрэ щызэпэщIэтыр нэхъыбэу къыщIэгъуэгурыкIуэр, лIыфIыгъуэ зэримыгъахуэ жыхуаIэм хуэдэу, зым и ехъулIэныгъэхэр адрейм ирифыгъулIэ хуэдэ?

Мэрем пшыхь

Бжыгъэ Зы и закъуэу псэурти, зэшырт. Гугъущ уи закъуэу упсэуну. Ар фIыуэ ищIэрт Зы. «Куэдщ си щхьэ закъуэ-си лъакъуитIу сызэрыпсэуар. Сежьэнщи, гъусэ схуэхъун гуэр къэзгъуэтынщ», - жиIэри Зы гъуэгу теуващ.

Дунейм щыхъыбархэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым дыщэ гъэтIылъыгъэхэри иIэщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iуащхьэмахуэ щIыналъэм дыщэ щIэлъу иджыблагъэ къыщагъуэтащ геологхэм. ЩIыпIэр пэжыжьэкъым Тырныауз вольфрам-молибден къыщIэхыпIэм.

Вагъуэхэм хуэдэу гъуэгум фыщылыд

Къэбэрдей-Балъкъэрым Космонавтикэм и махуэм и  щIыхькIэ ГИБДД-м и лэжьакIуэхэм сабийхэр ящIыгъуу  ирагъэкIуэкIащ «Сияй на дороге, как звезда на небе» зыфIаща Iуэхугъуэ.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс