Махуэгъэпс

Дунейм щыхъыбархэр

2021 гъэм и махуэшхуэхэр

Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил Iэ щIидзащ дызы­хуэкIуэ илъэсым и махуэшхуэхэу цIыхухэм зыщагъэпсэхунухэр щыубзыхуа унафэм. Нэхъапэм хэмытауэ мы гъэм абы зэхъуэкIыныгъэу хэлъыр 2021 гъэм и дыгъэгъазэм и 31-р мылэжьэгъуэ махуэу зэрагъэуварщ.

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

МЭРЕМ ПШЫХЬ

ГукъэкIыж
Щхьэц телъэщIа

Дунейм щыхъыбархэр

Хэхыныгъэхэр зэфIэкIами, зэныкъуэкъун щагъэтакъым

Тхьэмахуэ махуэ кIуам Молдавием президент хэхыныгъэхэр щызэхэтащ. Къэрылым и ЦИК-м къызэритамкIэ, Iэ зыIэтыну хуитхэм я процент 52,78-р хэтащ а Iуэхум.

Дунейм щыхъыбархэр

ИлъэсыщIэ махуэшхуэхэм ехьэлIа зыгъэпсэхугъуэхэм тхьэмахуитIкIэ
пащэну къыхалъхьэ

Коронавирус узыфэм иубыда «гъунапкъэхэр» дызыхуэкIуэ щIымахуэми имыутIыпщынкIэ, уеблэмэ щытыкIэр нэхъри гугъу хъункIэ мэшынэ цIыхухэр икIи дэнэкIэ удаIуэми зэхэпхыр аращ.

Мэрем пшыхь

♦Адыгагъэр кIуэдмэ, лъэпкъри кIуэдащ.
♦Дунейр бгъэкIэ пхуэхьынукъым.
♦Зэ лъэпэрапэм щэ ирегъэкъу.
♦Лъахэр щыгулэзым уарзэр гулъэмыжщ.

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Нобэ

Дунейм щыхъыбархэр

МЫ МАХУЭХЭМ

ЩэкIуэгъуэм и 8, тхьэмахуэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэ

Тхыгъэ кIэщIхэр

МыIэрысейм и жэуапыр

МЫ МАХУЭХЭМ

ЩэкIуэгъуэм и 4, бэрэжьей

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс