Махуэгъэпс

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Дунейм кIуэ пэтми нэхъри зыщызыубгъу узыфэм - коронавирусым - цIыхухэм къахуихь ныкъусаныгъэхэм, зэхуэмыхъуныгъэхэм иджыри зы къахэхъуащ. Токио мы гъэм щекIуэкIын хуейуэ щыта Олимп Джэгухэр зэрагъэIэпхъуэм теухуа унафэ къащтащ гъатхэпэм и 24-м.

Мэрем пшыхь

Дыгъужь бын
(Дадэ и хъыбархэм ящыщщ)

«Адыгэ псалъэм» и 24.000-нэ къыдэкIыгъуэр

Иджыблагъэ дунейм къытехьащ «Адыгэ псалъэ» газетым и мин 24-нэ къыдэкIыгъуэр. Илъэс 96-м къриубыдэу апхуэдизрэ цIыху минхэм яIэрыхьащ ди анэдэлъхубзэкIэ къыдэкI газетыр.

Дунейм щыхъыбархэр

Узыфэм нэхъри зеубгъу

Мы зэманым къэрал куэд зыгъэгулэз узыфэм - коронавирусым - ди къэралми зыщеубгъу, ди жагъуэ зэрыхъунщи.

Дунейм щыхъыбархэр

 

Президентым гъуэгу ирет

Урысей Федерацэм и Конституцэм зэхъуэ­кIыныгъэхэмрэ дэщIыгъужыныгъэхэмрэ хэлъ­хьэным и IуэхукIэ къэралпсо щIэупщIэныгъэр мэлыжьыхьым (апрелым) и 22-м екIуэкIынущ.

Мэрем пшыхь

Псалъэжьхэр

Псапэ куэд хъуркъым

Дунейм щыхъыбархэр

ЕджакIуэхэм я гъатхэ
зыгъэпсэхугъуэм къыпащэну?

Мэрем пшыхь

Псалъэжьхэр
МафIэр мафIэкIэ
зэщIагъанэ

Дунейм щыхъыбархэр

 
ЩIыдагъэм и уасэр
нэхъри йохуэх

ЩIыдагъэр нэхъыбэ дыдэу къыщыщIаш къэралхэм ящыщу Иракымрэ Кувейтымрэ Сауд Хьэрыпым и щапхъэм ирикIуэри, «дыщэ фIыцIэм» и уасэр нэхъ пудыж ящIащ.

Дунейм щыхъыбархэр

•1711 гъэм Урысейм и пащтыхь Пётр Езанэм и унафэкIэ Сенатыр - хабзэубзыху, къэрал Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ IэнатIэ нэхъыщхьэр - къызэрагъэпэщащ.
•1953 гъэм дунейм ехыжащ Сталин (Джугашвили) Иосиф. Абы и унафэм щIэту Совет Союзыр Хэку зауэшхуэм щытекIуащ икIи фашистхэм леишхуэ щызэрахьа ди къэралыр зэман кIэщIым зэфIагъэувэжащ.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс