Махуэгъэпс

Дунейр тхуэзыгъэнэху, гъащIэр тхуэзыгъэIэфI

ЩэкIуэгъуэм и 28-р Анэм и махуэщ

Дунейм щыхъыбархэр

 

Нобэ

Информацэм и дунейпсо махуэщ

ВакъащIэм и дунейпсо махуэщ

Абхъазым и Конституцэм и махуэщ

1394 гъэм Сеул Кореем и къалащхьэ хъуащ.

1832 гъэм къызэрагъэпэщащ Урысейм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я Штаб нэхъыщхьэм и Дзэ академиер.

1925 гъэм ягъэунэхуащ Туполевым и «АНТ-4» кхъухьлъатэр.

1943 гъэм Воркута къалэ хъуащ.

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

 

ЦIыхубзхэм залымыгъэ якIэлъызехьэным пэщIэтыным и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 1999 гъэм дыгъэгъазэм и 17-м къищта унафэмкIэ ягъэуващ ар.

Урысейм и мамырщIэкъу дзэхэм я махуэщ

Боснием и къэралыгъуэм и махуэщ

1339 гъэм Москва Кремлым жыгейм къыхэщIыкIа и блынхэр зэтелъхьэн щIадзащ.

1735 гъэм ягъэжащ Пащтыхь-тхьэгъушыр.

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

Мыщэхуэным и дунейпсо махуэщ

Урысей Федерацэм щагъэлъапIэ Анэм и махуэр

США-м щагъэлъапIэ зэныбжьэгъухэм я махуэр

Таджикистан Республикэм и Къэрал ныпым и махуэщ

1861 гъэм Урысейм и император Александр ЕтIуанэм и унафэкIэ къэралым и Министрхэм я Совет къызэрагъэпэщащ.

1874 гъэм Америкэм щыщ Глидден Джозеф гъущI кIапсэ банэр къызэригупсысам щыхьэт техъуэ патент къратащ.

Нобэ

ПсыкIэ зэIыпх хъу лэчым и дунейпсо махуэщ
Зыри къэмыщэхуным и дунейпсо махуэщ
Къэзахъстаным и гъуэгу полицэм и махуэщ
Японием щагъэлъапIэ лэжьыгъэм фIыщIэ хуэщIыным и махуэр
♦1725 гъэм
зэхэтащ Петербург щIэныгъэхэмкIэ и академием и япэ зэхуэсыр. 
♦1763 гъэм Екатеринэ II и унафэкIэ Урысейм Медицинэ коллегие къыщызэрагъэпэщащ.
♦1917 гъэм ЦIыхубэ комиссархэм я советым унафэ къищтащ Урысейм нэхъапэм щыIа лIакъуэ-къулыкъу зэхэтыкIэр щымыгъэIэжыным теухуауэ.

НОБЭ

♦Къуэхэм я дунейпсо махуэщ

♦Урысейм щагъэлъапIэ Психологхэм я махуэр

♦Азербайджаным и юстицэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ

♦Армением и банк лэжьакIуэм и махуэщ

♦Ливаным и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1943 гъэм Ливан Республикэр Франджым и тепщэныгъэм къызэрыщIэкIым теухуа унафэ къащтащ. Ар я махуэ нэхъ лъапIэхэм ящыщу къалъытэ ливанхэм.

1717 гъэм Пётр Езанэм къыдигъэкIащ Астрахань губернэ щхьэхуэ къызэрызэрагъэпэщым теухуа унафэ.

Дунейм щыхъыбархэр

 

Нобэ

 

ЦIыхухъухэм я дунейпсо махуэщ

Урысей Федерацэм и Ракетэдзэхэмрэ артиллериемрэ я махуэщ

1765 гъэм Польшэм къыщызэIуахащ япэ драмэ театрыр.

1819 гъэм Испанием и къалащхьэ Мадрид къыщызэIуахащ Прадо музейр. Иджыпсту ар дуней псом щынэхъ къулей  галереехэм ящыщщ.

ЖыIэгъуэхэр

Уи Iэгу икIыр псапэщи, уи жып илъыр сабэщ.

ПIэхэнэу къэнам гъащIэр и мыгъуэщи, ажалым къелам и щIэщыгъуэщ.

Щхьэж ди дунейтетыкIэр гъуазэщи, цIыхум я къытхущытыкIэр ди дунейтетыкIэм зэрыщыгъуазэщ.

Тхьэвыр къыщагъэтэджынум, халъхьэ хабзэщ кIытэ. Бын гъэса къэбгъэтэджынумэ, хабзэм щIыгъу укIытэ.

«Къэсщтэнщ» жиIэу хамэ мылъку еIэбэр, мыгъуэ Iус хоIубэ.

ЩIыбагъкIэ убэрэ гупэкIэ убзэр зыIубыжыр и бзэрщ.

Бзэр лъэпкъым и псэщ, и лъапсэщ, блэкIамрэ къэкIуэнумрэ зэпызыщIэ кIапсэщ.

Жыг мыхъунур лъабжьэншэщ, лъэпкъ мыхъунур хабзэншэщ.

Дунейм щыхъыбархэр

 

 

Нобэ

Латвием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ

1699 гъэм Пётр Езанэм къыдигъэкIащ дэтхэнэ цIыху щхьэхуитми дзэм къулыкъу щищIэну Iэмал зэрыратым теухуа унафэ.

1775 гъэм Урысейм и гуэшыкIэщIэм теухуа унафэ къыдэкIащ – ар щIыналъэ 50-у гуэша хъуат.

1842 гъэм Урысейм и император Николай Езанэм Iэ щIидзащ Нева псым япэ лъэмыжыр телъхьэным теухуа унафэм.

Нобэ

♦Студентхэм я дунейпсо махуэщ

♦Сабий мылъхуэсхэм я дунейпсо махуэщ

♦Географие хъыбарегъащIэ системэхэм я махуэщ

♦Урысейм щагъэлъапIэ Уполномоченнэ участковэхэм я махуэр

♦Азербайджаным и гуфIэгъуэщ – лъэпкъ къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр ягъэлъапIэ

♦Армением щагъэлъапIэ дзэ-медицинэ лэжьакIуэм и махуэр

♦Къыргъыз кином и махуэщ

♦Чехиемрэ Словакиемрэ ягъэлъапIэ хуитыныгъэмрэ демократиемрэ щIэбэныным я махуэр

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс