Махуэгъэпс

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Нобэ

Дунейм щыхъыбархэр

Пластикыр зэрызэрахъуэкIыну пкъыгъуэхэр

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Тхьэгъушым хуэдэу зу мывэхэр

УадэкIэ уеуэмэ зу мывэ телъыджэхэр щыIэщ дунейм и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм. Апхуэдэ мывэшхуэхэм я нэхъ цIэрыIуэхэр щыIэщ Пенсильванием и ипщэ-къуэкIыпIэ лъэныкъуэм (Мывэ хадэ зыфIаща щIыпIэм), Франклин округым, КъухьэпIэ Австралием и Ипщэ къуршхэмрэ Урысейм и Магадан областым хыхьэ Кандалакшэ къалэм и Iэгъуэблагъэхэмрэ.

Фэ фщIэрэ?

ЩIэныгъэ къэхутэныгъэхэр гъунэншэщ. Абыхэм зыщыбгъэгъуазэу ухуежьэмэ, ди хъуреягъкIэ телъыджэ куэд зэрыщыIэр хьэкъ пщохъу. Псалъэм папщIэ, уафэм вагъуэу итыр щIым пшахъуэ налъэу телъым нэхърэ зэрынэхъыбэр гъэщIэгъуэнкъэ?!

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

♦ЦIыхукIэ сату щIыным ебэныным и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее нэхъыщхьэм 2013 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м къищта унафэм ипкъ иткIэ ирагъэкIуэкI.

Къаплъэным и махуэ

Зы илъэс къэмынэу, бадзэуэгъуэм и 29-м ЩIы хъурейм щагъэлъапIэ Къаплъэным и махуэ (International Tiger Day) цIэр зиIэ Iуэхугъуэр.

Нобэ

♦1586 гъэм Европэм япэ дыдэу кIэртIоф къашащ. Колумбием къришри, а къэкIыгъэр Инджылызым къишат Хэрриот Томас.
♦1697 гъэм Камчаткэ хытIыгуныкъуэр зэрыщыIэр къахутащ.
♦1713 гъэм Пётр Езанэм и унафэкIэ къызэрагъэпэщащ Рижскэ губерниер.

Нобэ

♦Вьетнамым щагъэлъапIэ къэралым и щхьэхуитыныгъэм щIэбэнурэ хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэр
Финляндием махуэ гъэщIэгъуэн - жейнэдым и махуэ - щагъэлъапIэ
1147 гъэм Москва къалэм и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
1694 гъэм дунейм щыяпэу Инджылызым къыщызэIуахащ и банк нэхъыщхьэр. ЦIыху I268-м я мылъку халъхьат Шотландием щыщ хьэрычэтыщIэ Патерсон Уильям и банкым.
1841 гъэм Пятигорск пэмыжыжьэу Мэшыкъуэ бгы лъапэм и деж щаукIащ урыс усакIуэ, тхакIуэ щэджащэ Лермонтов Михаил.

Дунейм щыхъыбархэр

Свердловскэ областым и губернатор Куйвашев Евгений Екатеринбург и Iэтащхьэм унафэ хуищIащ къалэм дэт щиху псори ирыригъэупщIыкIыну икIи абыхэм я пIэкIэ нэгъуэщI жыг лIэужьыгъуэхэр хригъэсэну.

Нобэ

Адэ къуэш-адэ шыпхъухэм, анэ дэлъху-анэ шыпхъухэм я дунейпсо махуэщ
Эсперантэ бзэм и махуэщ. I887 гъэм Варшавэ (Польшэ) урысыбзэкIэ къыщыдэкIащ эсперантэ бзэр зэрырагъэджыну япэ учебникыр.
Урысейм щагъэлъапIэ парашютистым и махуэр
Кубэм и лъэпкъ зэщIэхъееныгъэм и махуэщ
1770 гъэм, Урыс-Тырку зауэм и зэманым, генерал Репнин Николай зи пашэ дзэм Измаил быдапIэр къащтащ.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс