Махуэгъэпс

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

УФ-м и Конституцэм щыубзыхуахэр ягъэзэщIэн папщIэ

Урысей Федерацэм Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм игъэхьэзыращ щIыхуэхэр пенсэхэмкIэ ирагъэпшыныжу мыдэным, апхуэдэуи къытехуа къуэдыхэр лэжьапщIэм щыхагъэкIкIэ цIыхур псэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу ягъэувауэ щыIэ мардэм хуэдиз ахъшэ иужьрейм къыхуэнэу щытыным теухуа законопроектхэр.

Мэрем пшыхь

Псалъэ пэжхэр
ГуэшакIуэ Iыхьэншэщ

♦Хамэм ухуэмыубэ, быным ухуэмыдзыхэ.
♦ХьэщIэр бысымым и гъэрщ.
♦ХьэщIэр жэщищ исмэ, быным ящыщ мэхъуж.
♦Бажэм дыгъужьибл къегъапцIэ.
♦Бжьэм фо здэщыIэр ещIэ.
♦Былымыр жьы зэрыхъур и фэщ.
♦Гуэным имылъмэ, Iэнэми телъкъым.
♦Жылэм дэлъмэ, уиIэщ.
♦ЖысIэр щIэ, сщIэм уемыплъ.
♦ГуэшакIуэ Iыхьэншэщ.
♦Губзыгъэм и гуIэгъуэр делэм и гуфIэгъуэщ.
♦Къуажэ зиIэ нэф нэхърэ гухъу зыщIыф Iэшэ.
♦Гугъуехь зымылъэгъуам гъуэгуанэ

Дунейм щыхъыбархэр

Захаров Марк и щIыхькIэ

Москва дэт «Ленком» театрым фIащащ Захаров Марк и цIэр.

Дунейм щыхъыбархэр

Урысейм щыпсэухэм IэнатIэ яIэнымкIэ къэрал къулыкъущIапIэм зэбгригъэха хъыбарым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, махуэ тIурытI фIэкIа мыхъу лэжьэгъуэ тхьэмахуитI зэкIэлъыкIуэу къапоплъэ ди цIыхухэм.

Дунейм щыхъыбархэр

ГущIэгъу зэхуэщIыным и дунейпсо махуэщ
Албаниер щхьэхуит щыхъуа махуэщ
1912 гъэм Урысей империем и IV Къэрал Думэм лэжьэн щIидзащ.
1942 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр партизан гупыр Жэмтхьэлэ Ипщэ щыIэ нэмыцэ гарнизоным теуащ, хэщIыныгъэшхуи иритащ.
1943 гъэм Ираным и къалащхьэ Тегеран къыщызэIуахащ къэралищым - СССР-м, США-м, Инджылызым - я унафэщIхэу Сталин Иосиф, Рузвельт Франклин, Черчилль Уинстон сымэ зыхэт конференцыр.

Мэрем пшыхь

Е махъшэ лIэнщ, е махъшахъуэ лIэнщ. «ЗэхъуэкIыныгъэ гуэрхэр къэхъунщ» жыхуиIэщ. Я мурадыр зрагъэхъулIэн щхьэкIэ, тIэкIу зэIуплъмэ, щытыкIэр нэхъ къезэгъ хъуху заIэжьэмэ, нэхъ яфIэтэмэму къыщалъытэм деж, гушыIэ хуэдэу къапсэлъ хабзэщ.
 

Дунейм щыхъыбархэр

2014 гъэ лъандэрэ Урысеймрэ Европэмрэ яку дэлъ зэныкъуэкъум – ди къэралым къыхуагъэува санкцэхэм - я Iуэху адэкIэ зэрыхъунум щIэх-щIэхыурэ топсэлъыхь езыхэри ди къэрал экономистхэри.

Дунейм щыхъыбархэр

Узыншагъэр хъумэн
 IэнатIэм щыIэ
зэфIэмыхьэныгъэхэм
 щытопсэлъыхь

Къэралым и еджапIэ нэхъыщхьэхэм я унафэщIхэм гукъанэ яхуищIащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым  ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэ.

Мэрем пшыхь

ГъэщIэгъуэнщ

Уэгум вагъуэбэр щыкуэдщ

Алыдж астрономхэм къызэрахутамкIэ, вагъуэбэ 48-рэ щыIэщ. Ауэ абыхэм я ужькIэ нэгъуэщI астрономхэм вагъуэбэ 40 къахутащ. Вагъуэбэхэм яхэтщ гъэм и лъэхъэнэ хэхахэм деж фIэкIа уафэм щумылъагъухэр. Иджыри къамыхутэфауэ нэгъуэщI вагъуэбэхэри щыIэнкIи хъуну къалъытэ щIэныгъэлIхэм.

Дунейм щыхъыбархэр

Ленэ псым лъэмыж тралъхьэнущ

УФ-м и Президент Путин Владимир арэзы техъуащ Ленэ псым автомобиль зрикIуэ хъуну лъэмыж тралъхьэным теухуауэ Якутием и Iэтащхьэ Николаев Айсен зыкъызэрыхуигъэза лъэIум. Лъэмыжыр щаухуэнур Якутск къалэм дежщ.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс