Махуэгъэпс

ЩIалэу къулей хъуахэр

«Forbes» журналым къызэрытрадзамкIэ, нобэкIэ мылъку нэхъыбэ дыдэ зыбгъэдэлъыр Facebook сетыр къызэзыгъэпэща Цукерберг Маркщ. Иужьрей къыдэкIыгъуэм зэритымкIэ, Марк и ныбжьыр илъэс 27-рэ щрикъуам, доллар мелард 17,5-рэ къилэжьат. Мелардырыбжэхэм яхэхуащ Цукерберг социальнэ сетыр къызэгъэпэщыным иужь щихьэм щыгъуэ и гъусахэри - Московиц Дастинрэ (доллар меларди 3,5-рэ къилэжьащ) Саверин Эдуардорэ (доллар мелардитI).
Къулейхэм я етIуанэ увыпIэр иубыдащ Колумбием щыщ магнат гуэрым и къуэ Санто Доминго Алехандрэ. Абы доллар меларди 9,5-рэ иIэщ.

Нобэ

IэкIэ тхэным и дунейпсо махуэщ. Абы ХъэтIым и махуэкIи йоджэ.
Китайм щагъэлъапIэ Хуитыныгъэм и махуэр
1556 гъэм
Китайм и Шаньси провинцэм щIыр щыхъеящ икIи а гузэвэгъуэм напIэзыпIэм хэкIуэдащ цIыху мин 830-рэ. Дуней къэхъукъащIэм и зэранкIэ апхуэдиз цIыху зэуэ щыхэкIуэда иджыри къэс къэхъуакъым.
1849 гъэм Нью-Йорк штатым дунейм щыяпэу дохутырым и дипломыр иратащ цIыхубзым. Ар Инджылызым къыщалъхуа, иужькIэ США-р псэупIэ зыхуэхъуа Блэквелл Элизабеттщ.

НОБЭ

Урысейм и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я командованэ нэхъыщхьэм и махуэщ
Тунисым щагъэлъапIэ я Революцэм и махуэр
1535 гъэм Лимэ къалэм (иджыпсту Перу къэралым и щыхьэрщ) и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
1765 гъэм Урысей пащтыхьым указ къыдигъэкIауэ щытащ пщыхэм емыдаIуэ пщылIхэр Сыбырым щылэжьэну ягъэкIуэныр хуит ищIу.
1825 гъэм Москва Театр Иныр къыщызэIуахащ.
1925 гъэм «Новый мир» журналым и япэ номерыр къыдэкIащ.

НОБЭ

Мыл зыщIым, лъэрыжэкIэ къыщажыхь щIыпIэхэм ар тезылъхьэм и дунейпсо махуэщ
Ливерпуль къалэм (Инджылыз) щыщ «Битлз» гуп цIэрыIуэм и махуэщ
США-м щагъэлъапIэ цIыхухэм диныр хуиту зэрахьэныр япэмыубыдыным теухуа махуэр
Таиландым и егъэджакIуэхэм я махуэр ягъэлъапIэ
1920 гъэм Лъэпкъхэм я Лигэм и советым и япэ зэIущIэр Париж щекIуэкIащ, США-м и лIыкIуэхэр яхэмыту.

Нобэ

ФIыщIэ щIыным и дунейпсо махуэщ
Урысейм и мэзгъэфIэнхэмрэ (заповедникхэмрэ) лъэпкъ паркхэмрэ я махуэщ. 1917 гъэм Урысейм къыщызэрагъэпэщащ япэ мэзгъэфIэныр - Баргузин щIыпIэм (Бурятие) псэущхьэхэр хъумэным хуэщIа къэрал IуэхущIапIэм лэжьэн щыщIидзащ.
Албание Республикэм и махуэщ
1569 гъэм
дунейпсо тхыдэм щыяпэу Инджылызым лотерей щагъэджэгуащ.
1693 гъэм Сицилие хытIыгум (Италие) Этна вулканыр къыщиури, щIыр щыхъеящ. Абы цIыху мин 60-м щIигъу хэкIуэдащ.

Лэжьэн щIедзэ

Бахъсэн къалэм щаухуащ кIэрыхубжьэрыхухэр щызэхадз IуэхущIапIэр.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, ар, «Бахъсэн ДРСУ» ООО-м и унафэм щIэту, 2018 гъэм жэпуэгъуэм щIын щыщIадзат Къатхъэным и цIэр зезыхьэ уэрамым и лъабжьэкIэ иIэ щIыпIэм деж.
КIэрыхубжьэрыхухэр щызэхадз IуэхущIапIэр ухуэным федеральнэ программэм ипкъ иткIэ сом мелуан 34,5-м нэблагъэ хухахат. Мы махуэхэм ирихьэлIэу лэжьыгъэ псори зэфIагъэкIащ. ЛъэщапIэщIэр къэгъэсэбэпыным хуэхьэзырщ.

Мэрем пшыхь

Бзэр - псэщ

Дунейм зэрыщызэпсалъэ бзэхэр

МЫ МАХУЭХЭМ

Кином и дунейпсо махуэщ
Кинематографым и махуэщ. 1895 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м Люмье зэкъуэшхэу Огюстрэ Луирэ дунейм щыяпэу Париж щагъэлъэгъуащ езыхэм къагупсыса аппараткIэ траха фильм кIэщIхэр.
1959 гъэм Налшык къыщызэIуахащ телемеханикэ аппаратурэ къыщыщIагъэкI завод.
1968 гъэм Мейкъуапэ иIэ Зэныбжьэгъугъэм и утыкум «ИгъащIэкIэ Урысейм дыщIыгъуу» фэеплъыр къыщызэIуахащ.
 

Мы махуэхэм

♦Инджылызым, Австралием, Новэ Зеландием, Канадэм щагъэлъапIэ тыгъэ щIыным и махуэр
♦Словением и щхьэхуитыныгъэмрэ и зэкъуэтыныгъэмрэ я махуэщ
♦1783 гъэм
Франджым щыщ физик Ленорман Луи Себастьян, езым иригъэфIэкIуэжа парашютыр ­къигъэсэбэпри, Париж дэт унэ лъагэм япэ дыдэу къелъащ.
1812 гъэм Наполеон и дзэ зэхакъутам и сэлэтхэр Урысейм икIыжащ

Мэрем пшыхь

ГъущIым жырым жриIэрт: «Дэ тIури дыкъызыхэкIар зыщ икIи дызэщхьщ. АтIэ сыт уэ нэхъ лейуэ ущIагъэлъапIэр? Захуагъэкъым ар».
Абы и жэуапу жырым жиIащ: «Пэжщ, дэ дыкъызыхахар зыщ икIи дызэщхьщ. Ауэ сэ джатэ къысхащIыкI, уэ къыпхащIыкIыр къыдырым щIалъхьэ налщ».

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс