Махуэгъэпс

Мэрем пшыхь

Прозэу тха усэхэр
Сыт-тIэ уэ пщIэфыр?

ИлъэсиплIым ит си хъыджэбз цIыкIур къызоупщI:
- Папэ, уэ зэи угъыркъэ?
- Хьэуэ, - жызоIэ.
- ГъыкIи пщIэркъэ? - фIэгъэщIэгъуэну зэкIэлъегъэпIащIэ абы. - Ухуейми угъыфынукъэ?
«Хьэуэ» щыжысIэкIэ, сабийм хуабжьу сыфIэгуэныхь мэхъу.
- Сыт-тIэ уэ пщIэфыр? - къызоупщI, нэщхъей къэхъуауэ.

ЩуIэгъэфI

Дунейм щыхъыбархэр

Филологие IэщIагъэм хуеджэхэм къэрал мылъку хухахын хуейщ

УФ-м и Президент Путин Владимир иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ УрысыбзэмкIэ советым и зэIущIэ. Урысыбзэм мыхьэнэуэ иратыр кърибгъэлъэгъуэну ирикъунщ Советыр Президентым и нэIэ щIэту зэрылажьэр.

Дунейм щыхъыбархэр

♦Радиологием и дунейпсо махуэщ
♦КВН джэгукIэм и дунейпсо махуэщ
. 1961 гъэм Москва и телевиденэм къигъэлъэгъуащ КВН программэм и япэ нэтыныр. Абы тращIыхьауэ, 2001 гъэ лъандэрэ къэрал зыбжанэм щагъэлъапIэ КВН-м и махуэр.

Мэрем пшыхь

Мы махуэхэм зи ныбжьыр илъэс 77-рэ ирикъу тхакIуэ, щIэныгъэлI, тхыдэтх, философ Бейтыгъуэн Сэфарбий и жыIэгъуэхэм щыщщ.

Жеиншэ жэщыр тхылъым и махуэщ

Дунейм щыхъыбархэр

Ерыскъы къабзэ,
къэуат зыщIэлъ щагъэхьэзыр

Тэтэрстаным лэжьэн щыщIидзащ лыхэкIхэр къыщыщIагъэкI IуэхущIапIэщIэм. «Каусар» мэкъумэш кооперативым иутIыпщащ хьэлэл мардэм тету ерыскъыпхъэхэр щащI комплексыр.

Дунейм щыхъыбархэр

Зи сабийхэр тутын ефэ адэ-анэхэм етхьэкъуным теухуауэ

УФ-м и Правительствэр хоплъэ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэм къыхилъхьа жэрдэмым - сабийхэр тутын емыгъэфэным хуэгъэза хабзэ къащтэным теухуам.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

ГъащIэм куэд къыщохъу

Сурэт

Дунейм щыхъыбархэр

Аргентинэм и президенту хахащ
Фернандес Альбертэ

Жэпуэгъуэм и 27-м Аргентинэм щекIуэкIащ президент хэхыныгъэхэр. Абы щытекIуащ хэхыпIэхэм къекIуэлIахэм я процент 47-м щIигъум Iэ зыхуаIэта Фернандес Альбертэ. Къэралым и иджырей президент Макри Маурисио и телъхьэ хъуари мащIэтэкъым – процент 40-м щIигъум я дзыхь кърагъэзат абы.

Дунейм щыхъыбархэр

Сочэ къалэм жэпуэгъуэм и 23 - 24-хэм щызэхэтащ «Урысей – Африкэ» зыфIаща зэхуэсышхуэр. Дунейпсо тхыдэм къриубыдэу апхуэдэ зэIущIэ япэ дыдэу зэрырагъэкIуэкIам и закъуэкъым абы гъэщIэгъуэнагъыу хэлъар - апхуэдиз къэралым я лIыщхьэхэр нэхъапэм зы зэIущIи щызэхуэсакъым.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Ди гъунэгъу щIалэ цIыкIу Валерэ бауэбапщэу къыдэлъэдащ пщIантIэм. Абы хъыбар гуапэ къызэрытхуихьыр и нэгум къищырт. «Хьэмыщэ нобэ къуажэкум телефон кIапсэ пхришынущ!» - зэкIэлъигъэпIэщIащ абы. Къаншыуей жылэм телефон дэнэ къэна, ток къудеи абы щыгъуэм яIэтэкъым.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс