Махуэгъэпс

Марем пшыхь

Фэ фщIэрэ?

Пащтыхьыгъуэр - ди лъэхъэнэм

XX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм языныкъуэ пащтыхьыгъуэхэр зэхэкъутэжащ, адрейхэм я хуитыныгъэхэр нэхъ мащIэ хъуащ. Ауэ щыхъукIи, иджыри къыздэсым къэрал щыIэщ пащтыхьхэмрэ пащтыхь гуащэхэмрэ унафэ  щаIэщIэлъу.

Диктаторхэр

Дунейм щыхъыбархэр

 

Иджы Iэщэ гъэтIылъыгъэхэр къыщоуэ

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

МафIэсым гектар мелуанищ зэщIищтащ

Сыбырымрэ КъуэкIыпIэ Жыжьэмрэ бадзэуэгъуэм и кIэхэм къыщыхъуа мафIэсым кIуэ пэтми зеубгъу. Абы иубыдащ Иркутскэ, Тюменьскэ областхэм я мэзылъэ щIыпIэ куэд дыдэ, апхуэдэуи ар нэсащ Красноярскэ, Хабаровскэ, Пермскэ, Забайкальскэ крайхэм, Бурятием, Якутием. ИджыкIэ къызэратамкIэ, мафIэм зэщIищтащ гектар мелуанищ.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Ди хьэблэм дэсащ гъукIэ Iэзэ гуэр, ХьэтIалэкIэ еджэу. «ГъущIым псэ къыпигъакIэми ярейщ» хужаIэу Iэзэт ар. Колхоз гъукIэу арати, имыщI щыIэтэкъым, гуи, пхъэIэщи, къитхъи, адрей бел, хьэмфIанэ жыхуаIэхэм я гугъу умыщIыххэ.

Дунейм щыхъыбархэр

Унагъуэ куэд зыщыгуфIыкIыну закон

УФ-м и Къэрал Думэм къыщащтащ урысей унагъуэ куэд зыщыгуфIыкIыну закон. ЦIыхур псэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу зыхуейм хуэдитI дэтхэнэми лъысу къызыхэмыхъуэ унагъуэхэм я япэ, етIуанэ сабийхэр илъэсищ ирикъухукIэ ахъшэ етынырщ ар зытеухуар.

Дэтхэнэ зы лэжьыгъэри цIыхухэм ягу къинэн папщIэ

«Эльбрус» тхылъ тедзапIэр  къы­зэрызэрагъэпэщрэ илъэс 90 ирикъуащ. А зэман кIыхьым ­къриубыдэу абы сыт хуэдэ увы-пIэ щиIыгъа ди республикэм и ­гъащIэм, иджы и Iуэху зытетхэр сыт?

Сигу ихуркъым

«Эльбрус тхылъ тедзапIэм и унафэщIу илъэс 12-кIэ, 1977 - 1989 гъэхэм, лэжьа тхакIуэ, ди нэхъыжьыфI Къэр­­мо­къуэ Хьэмид зыхуэдгъэзащ а IуэхущIапIэм щы­щыIа илъэсхэм я гугъу къытхуищIыну.

Мэрем пшыхь

Хьэкъарэ Зулчифрэ сэрэ Iэджэ щIауэ дызэныбжьэгъут. Ауэ ди унагъуэхэр зэкIэлъыкIуатэкъым.
Тхьэмахуэ махуэ гуэрым си щхьэгъусэ Жануэсрэ сэрэ Хьэкъарэхэ драгъэблагъэри дагъэхьэщIащ. Джэд тхуаукIащ. Дагъэтхъащ. Iыхьэлейм икIауэ ди нэгу зрагъэужьащ. Нэжэгужэ дыдэуи дыкърагъэжьэжащ.

Дунейм щыхъыбархэр

ИкIэщIыпIэкIэ унафэ зытещIыхьыпхъэ

Сыт хуэдэ зэмани цIыхум гулъытэшхуэ хуещI зэфэ псым и фIагъымрэ къабзагъымрэ, абы узыншагъэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщи.

Илъэс меларди 4 зи ныбжь мэскъал

Астрофизикхэм гу зэрылъатамкIэ, 2017 гъэм фокIадэм и 22-м ЩIы Хъурейм пхылъэтыкIащ къаруушхуэ зиIэ нейтринэ цIыкIу.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс