Махуэгъэпс

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Новосибирск дунейпсо чемпионатым зыхуегъэхьэзыр

2023 гъэм щIалэгъуалэм хоккеймкIэ я дунейпсо чемпионатыр Урысей Федерацэм и Новосибирск къалэрщ щекIуэкIынур. Дунейпсо спортым дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ а Iуэхум иджыпсту щыщIэдзауэ зыхуагъэхьэзыр. Абы ехьэлIауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм ящыщщ хоккей щыджэгу мыл губгъуэ зиIэну ухуэныгъэшхуэр.

Дунейм щыхъыбархэр

Шылъэгум и дунейпсо махуэщ. А псэущхьэхэм я бжыгъэр дунейм мащIэ зэрыщыхъуар, ахэр хъумэным хуэгъэза Iуэхухэр икIэщIыпIэкIэ къызэгъэпэщын зэрыхуейр я тегъэщIапIэу, а махуэр США-м щагъэувауэ щытащ 2000 гъэм.

Зэрыщытауэ къызэтегъэнэн

ЦIыхухэр, псэущхьэхэр, къэкIыгъэхэр зи хэщIапIэ ЩIы Хъурейм гулъытэ хэха хуэщIыным теухуауэ ООН-м хигъэунэхукIа пIалъэм Биологие зэмылIэужьыгъуагъэм (къэкIыгъэхэмрэ псэущхьэхэмрэ) и махуэкIэ йоджэ. Ар, 2001 гъэм къыщыщIэдзауэ зы илъэс къэмынэу, накъыгъэм и 22-м дуней псом щагъэлъапIэ.

Мэрем пшыхь

Псалъэ пэжхэр
Гуащэр щытепщэм пщыр щеудыхащ

Дунейм щыхъыбархэр

Мы илъэсым зэрыщIидзэрэ щIыдагъэм и уасэр хэпщIыкIыу ехуэхыурэ къекIуэкIащ. Абы и щхьэусыгъуэр а продукцэр дунейпсо сату щIыпIэхэм зэрыщызэтрихьарт, коронавирус узыфэм дунейм зэрызыщиубгъуам и зэранкIэ щIыдагъэхэкIыу къэралхэм къагъэсэбэпхэр нэхъ мащIэ зэрыхъуарт, ар дунейпсо экономикэм хуабжьу егуэуэнкIи шынагъуэт.

Дунейм щыхъыбархэр

Зыуэ щыт къэрал экзаменхэр мы гъэм щатыну зэманыр, зэрыгурыIуэгъуэщи, ягъэIэпхъуакIэщ. Ауэ абы щыщIадзэну махуэр иджыри убзыхупауэ щыткъым.

Зи псалъи зи тхэкIи щапхъэу щыта

КхъуэIуфэ Хьэчим лъэужь бей ­къыхинащ адыгэ литературэм, пуб­лицистикэм, республикэм и щэнхабзэм. Абы пщIэ хуищIырт и дэтхэнэ псалъэми. Хьэчим ящыщщ «зауэм и бын» зыфIаща щIэблэм.

Мэрем пшыхь

Дыгъужь бын

(Дадэ и хъыбархэм ящыщщ)

Дунейм щыхъыбархэр

Уи ажал зыхэлъым уфIэкIынукъым

Коронавирус узыфэр зыпкърытхэм щеIэзэу Санкт-Петербург дэт сымаджэщым и реанимацэ къудамэм, еханэ къатым щыIэм, дыгъуасэ мафIэс къыщыхъуащ. А гузэвэгъуэм сымаджэхэм ящыщу цIыхуитху хэкIуэдащ.

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Радиом, связым и IэнатIэ псоми я лэжьакIуэхэм я махуэщ. Ар щагъэлъапIэ Урысейм, Армением, Белоруссием.
Урысей Федерацэм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэр къыщызэрагъэпэща махуэщ. 1992 гъэм УФ-м и Президентым Iэ щIидзащ Урысей Федерацэм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэмрэ IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэмрэ къызэгъэпэщыным теухуауэ.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс