Махуэгъэпс

Дунейм щыхъыбархэр

Унагъуэ куэд зыщыгуфIыкIыну закон

УФ-м и Къэрал Думэм къыщащтащ урысей унагъуэ куэд зыщыгуфIыкIыну закон. ЦIыхур псэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу зыхуейм хуэдитI дэтхэнэми лъысу къызыхэмыхъуэ унагъуэхэм я япэ, етIуанэ сабийхэр илъэсищ ирикъухукIэ ахъшэ етынырщ ар зытеухуар.

Дэтхэнэ зы лэжьыгъэри цIыхухэм ягу къинэн папщIэ

«Эльбрус» тхылъ тедзапIэр  къы­зэрызэрагъэпэщрэ илъэс 90 ирикъуащ. А зэман кIыхьым ­къриубыдэу абы сыт хуэдэ увы-пIэ щиIыгъа ди республикэм и ­гъащIэм, иджы и Iуэху зытетхэр сыт?

Сигу ихуркъым

«Эльбрус тхылъ тедзапIэм и унафэщIу илъэс 12-кIэ, 1977 - 1989 гъэхэм, лэжьа тхакIуэ, ди нэхъыжьыфI Къэр­­мо­къуэ Хьэмид зыхуэдгъэзащ а IуэхущIапIэм щы­щыIа илъэсхэм я гугъу къытхуищIыну.

Мэрем пшыхь

Хьэкъарэ Зулчифрэ сэрэ Iэджэ щIауэ дызэныбжьэгъут. Ауэ ди унагъуэхэр зэкIэлъыкIуатэкъым.
Тхьэмахуэ махуэ гуэрым си щхьэгъусэ Жануэсрэ сэрэ Хьэкъарэхэ драгъэблагъэри дагъэхьэщIащ. Джэд тхуаукIащ. Дагъэтхъащ. Iыхьэлейм икIауэ ди нэгу зрагъэужьащ. Нэжэгужэ дыдэуи дыкърагъэжьэжащ.

Дунейм щыхъыбархэр

ИкIэщIыпIэкIэ унафэ зытещIыхьыпхъэ

Сыт хуэдэ зэмани цIыхум гулъытэшхуэ хуещI зэфэ псым и фIагъымрэ къабзагъымрэ, абы узыншагъэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщи.

Илъэс меларди 4 зи ныбжь мэскъал

Астрофизикхэм гу зэрылъатамкIэ, 2017 гъэм фокIадэм и 22-м ЩIы Хъурейм пхылъэтыкIащ къаруушхуэ зиIэ нейтринэ цIыкIу.

Дунейм щыхъыбархэр

Электрон паспортхэр
яту щIадзэнущ 2020 гъэм

УФ-м и цIыхухэм иджырей тхылъымпIэ паспортхэм хуэдэхэр иратыжынукъым 2022 гъэм къыщыщIэдзауэ.

МЭРЕМ ПШЫХЬХЭР

Прозэу тха усэхэр
«Еплъ Къызбрун»

Дунейм щыхъыбархэр

УФ-м и Правительствэм иубзыхуащ дызыхуэкIуэ 2020 гъэм къэралым зыгъэпсэхугъуэ махуэхэу, махуэшхуэхэу щыщытынухэр.
Илъэсым зэрыщIидзэ щIышылэ мазэм и япэ махуэхэр - 1 - 8-хэр мылэжьэгъуэ махуэу щытыну ягъэуващ. Абы хиубыдэ щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ - щIышылэм и 4-мрэ и 5-мрэ накъыгъэм и 4, 5-хэм ягъэIэпхъуэ.

Мэрем пшыхь

ЦIыхуфэм дэхуэнур зыхуэдизыр къихутэн мурадкIэ, дунейм дыкъытриутIыпщхьами ярейщ ДыкъэзыгъэщIам. СогъэщIагъуэ, дыгъуасэ уи макъ сыхуэлIэу, уи Iуплъэгъуэ сызэрихуэнур къысхуэмыгъэсу зэманым сеныкъуэкъуащ. Си фIэщ хъурт уэри апхуэдэ зыгуэркIэ уи гур къысхуэпабгъэу.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс