Махуэгъэпс

Дунейм щыхъыбархэр

Былымыл къабзэр хамэ къэралхэм щхьэ епщэн хуей?!

Урысейм лыхэкIыу хамэ щIыпIэхэм ярищэм и куэдагъым кIуэ пэтми хохъуэ. Илъэс кIуам УФ-м лыуэ къэралым ирыригъэшам процент 19-кIэ хэхъуащ, а бжыгъэм мы гъэми кIэрымыхуауэ къалъытэ.

Дунейм щыхъыбархэр

Телефонхэр сабийхэм еджапIэхэм здамыхьыныр нэхъ яфIэтэмэмщ

УФ-м и курыт еджапIэхэм сабийхэм телефонхэр щIахьэуи ахэр къыщагъэсэбэпуи яхуэдэн зэрыхуэмейм, абы зэраныгъэ къызэришэм щIэх-щIэхыурэ топсэлъыхь егъэджакIуэхэри, адэ-анэхэри, егъэджэныгъэ IэнатIэм кIэлъыплъыныр зи пщэ къыдэхуэ къэрал IуэхущIапIэхэри. Иджы абы нэхъ тегъэчыныхьауэ и гугъу ящI хъуащ. «Роспотребнадзор»-м и унафэщI Поповэ Аннэ жиIащ а Iуэхум теухуауэ къыхалъхьа жэрдэмым зэрыхэплъэр.

Дунейм щыхъыбархэр

УФ-м и Президент Путин Владимир иджыблагъэ иригъэкIуэкIа «эфир занщIэм» япэ игъэщыпхъэ къалэнхэм ящыщу къигъэлъэгъуащ узыншагъэр хъумэным ехьэлIахэри.

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

УФ-м гъэшхэкIхэр щэным теухуауэ щыIэ хабзэхэм зэхъуэкIыныгъэхэр ягъуэтащ бадзэуэгъуэм и 1-м къыщыщIэдзауэ. Абы теухуа унафэр Урысейм и Правительствэм къищтауэ щытащ мы гъэм щIышылэм и кIэм.

Дунейм щыхъыбархэр

Рулым дэс куэд иужьрей зэманым игъэтхьэусыхэ хъуащ гъуэгу Iуфэ чыцэхэм хагъапщкIуэ видеокамерэхэм. Апхуэдэ Iэмэпсымэ «щхьэзыфIэфIхэм» трахахэр ГИБДД-м ягъэхьри, цIыхухэм къуэды зэрытралъхьэм щыхьэт техъуэ дэфтэрхэр къахуокIуэ. Апхуэдэхэм цIыхубэр ауаныщIу «насып тхылъкIэ» йоджэ.

Мэрем пшыхь

БжьыхьэкIэщи, пщIащэхэр щIылъэм щызщ: хэт тхыпхъэщIыпхъэхэр зыхащIыхьа гухьэр дахэщ, хэти дыгъэ нэбзийр зэуэ ебэкIри, зишыхьыжащи, лъэгум къыщощхъыщхъ. Жьы щIыIэтыIэр зэзэмызэ къыкъоу, щыхь бжьакъуэу узыIуплъэ жыг къудамэхэр абы хуищIэу щIегъэхъаери, егъэкIэзыз; тхьэмпэхэр къеIэт, зыр адрейм ецырхъыу, иужьым хьэндырабгъуэм хуэдэу, ахэр щхьэхынэ-щхьэхынэу щIыпIэ-щIыпIэхэмкIэ щотIысэхыж.

Дунейм щыхъыбархэр

Баллищэ къэзыхьахэм къахохъуэ

УФ-м и курыт еджапIэхэм щекIуэкI къэрал къэпщытэныгъэхэр и кIэм нэблэгъащ. Мы гъэм ЕГЭ-р накъыгъэм и 27-м къыщыщIэдзауэ бадзэуэгъуэм и 1-хэм къриубыдэнущ.

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Егъэджэныгъэ IэнатIэм мылъку нэхъыбэ хухэхыпхъэщ

УФ-м и Къэзыбж палатэм и унафэщI Кудрин Алексей ди къэралым и экономикэм зиужьыным хэкIыпIэ хуэхъунухэм ящыщу къелъытэ егъэджэныгъэм мылъку нэхъыбэ хухэхыныр. Абы арэзы удэхъунри къезэгъыу къыщIэкIынущ. Пэжщ, абы кърикIуэхэр занщIэу, зы илъэс-илъэситIым наIуэ къэхъунукъым, ауэ щIэныгъэфI зыгъуэта цIыхухэм IэнатIэ ягъуэту хуежьэмэ, къэралыр щытыкIэ гугъум къикIыфынущ.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Мыщхьэх дахащIэщ.
Хуэмыху и Iуэху блэкIыркъым.
Набдзэ ищI фIэщIурэ нэр ирищIащ.
Хыумылъхьэ къыхэпхыжыркъым.

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Урысейм и цIыхуу къалъытэну къыщIэлъэIухэр нэхъыбэ мэхъу

Украинэм и цIыхухэу Кърым Республикэмрэ Севастополь къалэмрэ къыщалъхуахэу хытIыгуныкъуэм 2014 гъэм и гъатхэпэм и пэ къихуэу къиIэпхъукIа цIыхуищэм щIигъу къыщIэлъэIуащ Урысейм и цIыхуу зыкърагъэлъытэну. Апхуэдэ хъыбар къитащ УФ-м и МВД-м и пресс-IуэхущIапIэм.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс