Махуэгъэпс

Дунейм щыхъыбархэр

Жэпуэгъуэм и 1-м къыщыщIэдзауэ Урысейм къару щагъуэтащ закон зыбжанэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм. Псалъэм папщIэ, цIыхухэр шордакъым (балконым) тету тутын ефэу хуадэжынукъым, кинотеатрхэмрэ сымаджэщхэмрэ шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщыным теухуа хабзэхэр нэхъ щIакъузэнущ, бюджет IэнатIэм и лэжьакIуэ гуп щхьэхуэхэм я улахуэм хухагъэхъуэнущ

Дунейм щыхъыбархэр

УФ-м и лIыкIуэхэм ящыщу цIыхуипщIым визэ къратакъым

Нью-Йорк щокIуэкI ООН-м и Ассамблее нэхъыщхьэм и 74-нэ сессиер. ФокIадэм и 23 - 30-хэм зэлэжьыну яубзыхуахэм ящыщщ тхьэмыщкIагъэр гъэкIуэдыным, цIыхухэм щIэныгъэфI егъэгъуэтыным, щIыуэпсым уигъэгузавэу игъуэт зэхъуэкIыныгъэхэм зэрыпэщIэтыну щIыкIэхэр убзыхуным, цIыхухэм заужьынымкIэ зэхуэдэ Iэмалхэр къахузэгъэпэщыным пыщIа Iуэхухэр.

МЭРЕМ ПШЫХЬХЭР

ЦIыхур къэпцIыхун папщIэ е удэлэжьэн, е удэшхэн хуейщ.
ГушыIэ здэщымыIэ Iэнэм щысыгъуейщ.
Нэхъыжьым жиIэм емыдэIуэфым, нэхъыщIи къигъэдэIуэфынукъым.

Дунейм щыхъыбархэр

Абхъазым IэщэкIэ зэщIэузэда и къарухэм зэхъуэкIыныгъэхэр щегъэкIуэкIынымкIэ, абы и лъэщагъым хэгъэхъуэнымкIэ УФ-р дэIэпыкъунущ. УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм апхуэдэ унафэ хуищIащ къэралым и Президент Путин Владимир.

«Адыгэхэм хуэдэ дэнэ къипхын?»

«Адыгэхэм хуэдэ дэнэ къипхын?» фIэщыгъэр иIэу фокIадэм и 19-м пшыхь щекIуэкIащ Инарыкъуей къуажэм дэт курыт еджапIэм. Абы хэтащ егъэджакIуэхэр, еджакIуэхэр, къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм, библиотекэм я лэжьакIуэхэр. ЗэIущIэр къызэзыгъэпэщар школым адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж Хьэрэдурэ Эммэт.
 
ЗэIущIэр Джэдгъэф Борис и «Си адыгэ напэ» усэмкIэ къызэlуаха нэужь, ар езыгъэкIуэкIхэм къызэхуэсахэм ягу къагъэкIыжащ адыгэхэм я махуэр гъэлъэпlэн зэрыщlадзауэ щыта щlыкlэр.

Адыгэхэм я махуэр ягъэлъапIэ

Шэджэм щIыналъэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ Адыгэхэм я махуэр. Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щызэхэта гуфIэгъуэ зэхуэсым кърихьэлIат щIыналъэм ис нэхъыжьыфIхэр, нэгъуэщI щIыпIэхэм къикIа хьэщIэхэр, щэнхабзэм, спортым дихьэх щIалэгъуалэр, абыхэм я гъэсакIуэхэр.

Дунейм щыхъыбархэр

Къэралищым я унафэщIхэм я зэIущIэ

Дунейм щыхъыбархэр

Урысейм щыщу Тыркум я нэгу зыщрагъэужьыну кIуа унагъуэ куэдым я дежкIэ гуауэшхуэу къыщIидзащ я мыгъэрей зыгъэпсэхугъуэр: мы илъэсым абы дунейм щехыжащ цIыху 88-рэ.

Мэрем пшыхь

Нобэрей щIалэгъуалэм я дуней тетыкIэмкIэ мыарэзыуэ псалъэмакъ зэхуэмыдэхэр ирагъэкIуэкIыу куэдрэ зэхыбох. Апхуэдэу щытми, псори зы къупхъэм щIэбгъэкIыныр тэмэмкъым. ФIыи Iеи здэщымыIэ щыIэкъым. ГъащIэм и хабзэхэм ящыщ зыуэ къыщIэкIынщ, сыт хуэдэ зэманми нэхъыжьхэр щIалэгъуалэмкIэ мыарэзыуэ щытыныр.

Дунейм щыхъыбархэр

Тхьэмахуэ махуэ кIуам, фокIадэм и 8-м, къэралым щызэхэтащ хэхыныгъэхэр - УФ-м и субъект 85-м щекIуэкIащ хэхыныгъэ, референдум зэхуэмыдэу 6015-рэ.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс