Махуэгъэпс

Илъэс меларди 4 зи ныбжь мэскъал

Астрофизикхэм гу зэрылъатамкIэ, 2017 гъэм фокIадэм и 22-м ЩIы Хъурейм пхылъэтыкIащ къаруушхуэ зиIэ нейтринэ цIыкIу.

Дунейм щыхъыбархэр

Электрон паспортхэр
яту щIадзэнущ 2020 гъэм

УФ-м и цIыхухэм иджырей тхылъымпIэ паспортхэм хуэдэхэр иратыжынукъым 2022 гъэм къыщыщIэдзауэ.

МЭРЕМ ПШЫХЬХЭР

Прозэу тха усэхэр
«Еплъ Къызбрун»

Дунейм щыхъыбархэр

УФ-м и Правительствэм иубзыхуащ дызыхуэкIуэ 2020 гъэм къэралым зыгъэпсэхугъуэ махуэхэу, махуэшхуэхэу щыщытынухэр.
Илъэсым зэрыщIидзэ щIышылэ мазэм и япэ махуэхэр - 1 - 8-хэр мылэжьэгъуэ махуэу щытыну ягъэуващ. Абы хиубыдэ щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ - щIышылэм и 4-мрэ и 5-мрэ накъыгъэм и 4, 5-хэм ягъэIэпхъуэ.

Мэрем пшыхь

ЦIыхуфэм дэхуэнур зыхуэдизыр къихутэн мурадкIэ, дунейм дыкъытриутIыпщхьами ярейщ ДыкъэзыгъэщIам. СогъэщIагъуэ, дыгъуасэ уи макъ сыхуэлIэу, уи Iуплъэгъуэ сызэрихуэнур къысхуэмыгъэсу зэманым сеныкъуэкъуащ. Си фIэщ хъурт уэри апхуэдэ зыгуэркIэ уи гур къысхуэпабгъэу.

Дунейм щыхъыбархэр

Былымыл къабзэр хамэ къэралхэм щхьэ епщэн хуей?!

Урысейм лыхэкIыу хамэ щIыпIэхэм ярищэм и куэдагъым кIуэ пэтми хохъуэ. Илъэс кIуам УФ-м лыуэ къэралым ирыригъэшам процент 19-кIэ хэхъуащ, а бжыгъэм мы гъэми кIэрымыхуауэ къалъытэ.

Дунейм щыхъыбархэр

Телефонхэр сабийхэм еджапIэхэм здамыхьыныр нэхъ яфIэтэмэмщ

УФ-м и курыт еджапIэхэм сабийхэм телефонхэр щIахьэуи ахэр къыщагъэсэбэпуи яхуэдэн зэрыхуэмейм, абы зэраныгъэ къызэришэм щIэх-щIэхыурэ топсэлъыхь егъэджакIуэхэри, адэ-анэхэри, егъэджэныгъэ IэнатIэм кIэлъыплъыныр зи пщэ къыдэхуэ къэрал IуэхущIапIэхэри. Иджы абы нэхъ тегъэчыныхьауэ и гугъу ящI хъуащ. «Роспотребнадзор»-м и унафэщI Поповэ Аннэ жиIащ а Iуэхум теухуауэ къыхалъхьа жэрдэмым зэрыхэплъэр.

Дунейм щыхъыбархэр

УФ-м и Президент Путин Владимир иджыблагъэ иригъэкIуэкIа «эфир занщIэм» япэ игъэщыпхъэ къалэнхэм ящыщу къигъэлъэгъуащ узыншагъэр хъумэным ехьэлIахэри.

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

УФ-м гъэшхэкIхэр щэным теухуауэ щыIэ хабзэхэм зэхъуэкIыныгъэхэр ягъуэтащ бадзэуэгъуэм и 1-м къыщыщIэдзауэ. Абы теухуа унафэр Урысейм и Правительствэм къищтауэ щытащ мы гъэм щIышылэм и кIэм.

Дунейм щыхъыбархэр

Рулым дэс куэд иужьрей зэманым игъэтхьэусыхэ хъуащ гъуэгу Iуфэ чыцэхэм хагъапщкIуэ видеокамерэхэм. Апхуэдэ Iэмэпсымэ «щхьэзыфIэфIхэм» трахахэр ГИБДД-м ягъэхьри, цIыхухэм къуэды зэрытралъхьэм щыхьэт техъуэ дэфтэрхэр къахуокIуэ. Апхуэдэхэм цIыхубэр ауаныщIу «насып тхылъкIэ» йоджэ.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс