Махуэгъэпс

Дунейм щыхъыбархэр

Ди кIэлъыплъакIуэхэр
ягъэкIуэнукъым

ДызыхуэкIуэ тхьэмахуэ махуэм, гъатхэпэм и 31-м, Украинэм щекIуэкIыну президент хэхыныгъэхэм Урысейм и кIэлъыплъакIуэхэр ямыгъэкIуэну унафэ ящIащ ди къэрал унафэщIхэм.

Дунейм щыхъыбархэр

Iэщэхэр ирагъэщэнукъым

Новэ Зеландием и премьер-министр Ардерн Джасиндэ Iэ щIидзащ шэ куэд зэрыплъхьэ хъу Iэщэ лIэужьыгъуэхэр я деж щащэу икIи щызэрахьэу мыдэным теухуа унафэм.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

ГъащIэм куэд къыщохъу

Утезмыдзэмэ, сызэгуоуд

Джылахъстэнейм и колхоз нэхъ ин дыдэхэм ящыщ зым и унафэщIыр губгъуэм ихьауэ елъагъу: Iэхъуэр мэжейри удзыпцIэм хэлъщ, былымхэр гъавэм хыхьауэ Iисраф зэтращIэ.

Дунейм щыхъыбархэр

Инджылызым и Парламентыр арэзы техъуащ я къэралыр Европэ Зэгухьэныгъэм (ЕС) къы­щыхэкIыжыну пIалъэр ягъэIэпхъуэным. Иджыблагъэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэм абы и телъхьэу Iэ щаIэтащ депутат 412-м, мыарэзыуэ - 202-м. Иджы а Iуэхум хэплъэн икIи унафэ пыухыкIа тращIыхьын хуейщ ЕС-м хыхьэ къэрал 27-м.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Инджылыз псалъэжьхэр
Рим зы махуэм яухуакъым

Хьэ щэхумрэ псы хуэмымрэ защыхъумэ.
ПсынщIэу зэбгъащIэр псынщIэу пщогъупщэж.
Акъылыншэр сытым дежи япэ йоувэ.

Дунейм щыхъыбархэр

ЗыгъэпIейтей Iуэху гуэрхэр щыIэмэ

УФ-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ и министерствэм арэзы щытехъуакъым адэ-анэхэм гу зылъатэ ныкъусаныгъэхэр къыщагъэлъагъуэ, егъэджакIуэхэмрэ школым щыеIуящIэхэмрэ щхьэкIэ щытхьэусыхэ хъуну интернет-хэщIапIэ къызэгъэпэщыным теухуауэ цIыхухэм къыхалъхьа жэрдэмым.

Дунейм щыхъыбархэр

Гуэдз тонн мелуан 44-рэ

Урысей Федерацэм илъэс кIуам дуней псом бжьыпэр щиубыдащ гуэдзыр хамэ къэралхэм ещэнымкIэ.

МАРЕМ ПШЫХЬХЭР

Тхыгъэ кIэщIхэр

ЗыгъэкIуэдыфын щыIэкъым

ГъащIэр гъэщIэгъуэнщ! Дауэ хъуми, дауэ щIэми, гъащIэм хэкIыпIэ къегъуэт. Ар зыгъэкIуэдыфын къару щыIэкъым. Муслъымэн диным къемызэгъыу къызэрилъытэм къыхэкIкIэ, адыгэхэм сурэт ящIу щытакъым.

Дунейм щыхъыбархэр

ЕгъэджакIуэ мелуанищым нэблагъэ

2017 гъэм къызэрабжамкIэ, Китайм исщ цIыху мелард 1,4-рэ хуэдиз икIи щыпсэухэм я бжыгъэмкIэ дуней псом бжьыпэр щызыIыгъыр аращ.

Дунейм щыхъыбархэр

Пенсэхэм хэгъэхъуэным теухуауэ

«Зи ныбжь хэкIуэтахэм Iэмал псори къахузэгъэпэщыпхъэщ тыншу загъэпсэхуным, я узыншагъэм кIэлъагъэплъыным хуэгъэзауэ», - жиIащ УФ-м и Президент Путин Владимир, Федеральнэ Зэхуэсым иджыблагъэ зыщыхуигъэзам.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс