Махуэгъэпс

Дунейм щыхъыбархэр

Жэпуэгъуэм и 31 пщIондэ зэхэкIынущ

Европэ Зэгухьэныгъэм къыхэкIыжыным теухуа Iуэхур Инджылызым иджыри зэрехуэ. Уеблэмэ, къэралым мы зэманым къыпэщыт къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщ зыуэ къагъэув ар.

Дунейм щыхъыбархэр

Дунейпсо хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэр мы махуэхэм нэхъыбэрэ зытепсэлъыхьхэм ящыщщ Сирием щыIэ щытыкIэр. А къэралым зауэр аргуэру къыщызэщIэстыжащ икIи ар хъыбарыщIэхэм я япэ сатырхэм хэтщ.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Мыр адыгэ унэишэм и пкъыгъуэ гъэщIэгъуэну щытащ. Абы и кIапэлъапэу къэплъытэ хъуну къыщIэкIынущ нысащIэр фызыжьхэм я деж щIашауэ абы и щхьэтепхъуэр яIэтурэ щеплъыр. Хъытех хабзэр Нэгумэ Шорэ и лъэхъэнэм къыфIэкIагъэнукъым.

Дунейм щыхъыбархэр

Путин Владимир Iэ тридзащ Къэрал Думэм и унэр зэрагъэпэщыжын папщIэ абы щIэсхэр Союзхэм я Унэм гъэIэпхъуэным теухуа унафэм. Нэхъ тэмэму жыпIэмэ, ягъэIэпхъуэнур Думэм щылажьэхэрщ, абы щIэт унэлъащIэхэмрэ къагъэсэбэп Iэмэпсымэхэмрэщ.

Дунейм щыхъыбархэр

«А Iуэхур пIалъэ-пIалъэкIэрэ къаIэт, я нэхъ мащIэрамэ, 2015 гъэм къыщыщIэдзауэ. А зэманым наIуэ къищIащ апхуэдэ зэгурыIуэныгъэ зэтщIылIэным Белоруссиер зэрытемыгушхуэм къэралитIым ди зэхущытыкIэхэр зэрызэIимыгъэхьэм, - жиIащ белорус политолог Шевцов Юрий.

Марем пшыхь

Ноблелэ (Noblella pygmaea) - хьэндыркъуакъуэхэм я нэхъ цIыкIу дыдэщ. Абы и кIыхьагъыр миллиметри 10-13 хъууэ аращ.
* * *
Терафозэ Блондэ бэджыр Гиннесс и тхылъым иратхащ, дуней псом нэхъ ин дыдэу къыщалъытэри. Абы «птицеед-голиафкIэ» йоджэ. Бразилием и ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ, Венесуэлэм, Суринам, Франджым, Гвианэ, Гайанэ щыIэ тропик мэзхэм щопсэу.

Дунейм щыхъыбархэр

Жэпуэгъуэм и 1-м къыщыщIэдзауэ Урысейм къару щагъуэтащ закон зыбжанэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм. Псалъэм папщIэ, цIыхухэр шордакъым (балконым) тету тутын ефэу хуадэжынукъым, кинотеатрхэмрэ сымаджэщхэмрэ шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщыным теухуа хабзэхэр нэхъ щIакъузэнущ, бюджет IэнатIэм и лэжьакIуэ гуп щхьэхуэхэм я улахуэм хухагъэхъуэнущ

Дунейм щыхъыбархэр

УФ-м и лIыкIуэхэм ящыщу цIыхуипщIым визэ къратакъым

Нью-Йорк щокIуэкI ООН-м и Ассамблее нэхъыщхьэм и 74-нэ сессиер. ФокIадэм и 23 - 30-хэм зэлэжьыну яубзыхуахэм ящыщщ тхьэмыщкIагъэр гъэкIуэдыным, цIыхухэм щIэныгъэфI егъэгъуэтыным, щIыуэпсым уигъэгузавэу игъуэт зэхъуэкIыныгъэхэм зэрыпэщIэтыну щIыкIэхэр убзыхуным, цIыхухэм заужьынымкIэ зэхуэдэ Iэмалхэр къахузэгъэпэщыным пыщIа Iуэхухэр.

МЭРЕМ ПШЫХЬХЭР

ЦIыхур къэпцIыхун папщIэ е удэлэжьэн, е удэшхэн хуейщ.
ГушыIэ здэщымыIэ Iэнэм щысыгъуейщ.
Нэхъыжьым жиIэм емыдэIуэфым, нэхъыщIи къигъэдэIуэфынукъым.

Дунейм щыхъыбархэр

Абхъазым IэщэкIэ зэщIэузэда и къарухэм зэхъуэкIыныгъэхэр щегъэкIуэкIынымкIэ, абы и лъэщагъым хэгъэхъуэнымкIэ УФ-р дэIэпыкъунущ. УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм апхуэдэ унафэ хуищIащ къэралым и Президент Путин Владимир.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс