Махуэгъэпс

Дунейм щыхъыбархэр

Жыг триллион тхухэсэтэмэ…

Дуней щытыкIэм иужьрей илъэсхэм хэпщIыкIыу зэрызихъуэжым, дэнэ щIыпIи нэхъ хуабэ зэрыщыхъум егъэгузавэ щIэныгъэлIхэр.

Марем пшыхь

ЦIыху цIэрыIуэхэр

НыбжьэгъуфI, тхылъыфI, напэ къабзэ

Дунейм щыхъыбархэр

Шынагъуэ нэхъыбэ къызыпкърыкIыр

ФРГ-м щыпсэухэм ящыщу цIыху 1249-м яхэупщIыхьат иджыблагъи, дуней псом и дежкIэ шынагъуэ нэхъыбэ къызыпкърыкIыу нэмыцэхэм къалъытар Америкэрщ.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Гупсысэр - псалъэкIэ
Зеикъуэ жэщхэр

ФщIэуэ пIэрэ фэ зеикъуэ жэщхэр?! Уоу, фэ фщIэркъым зеикъуэ жэщхэр! Уафэгу гъунапкъэншэм къиплъыкI мазэм дыжьын нуру щIым зытреубгъуэ. Хьэуар къабзэщ, салъкъыныр гум деху, епэрымэ зэхэшахэри Iум щабэу йотIысхьэ. Тхьэ жэщщ! Удэзыхьэх жэщщ!

Дунейм щыхъыбархэр

Сом триллион 25,7-рэ хухах

Урысейм 2019 гъэм къыщыщIэдзауэ 2024 гъэ пщIондэ щагъэлэжьэну яубзыхуа лъэпкъ проектхэм трагъэкIуэдэнур сом триллион 25,7-рэ хъуну ягъэуващ.

Дунейм щыхъыбархэр

Китайм сату дащIынущ

Джэдкъаз гъэхъун IэнатIэм щылажьэ урысей IуэхущIапIэхэм ящыщу 23-м Iэмал ягъуэтащ я продукцэр Китайм ирагъэшэну.

Дунейм щыхъыбархэр

Журналистхэм я лэжьапщIэхэр зыхуэдизыр

Урысейм и Президентым и пресс-IуэхущIапIэм щылажьэхэм я улахуэхэр зыхуэдизыр къигъэнэIуащ Песков Дмитрий.
«Ди деж къулыкъукIэ узэрыщыдэкIуей пкIэлъейр икъукIэ лъагэщ.

Мэлбахъуэ Елбэрд - 80

Мазаем и 6-м КъБР-м и Лъэпкъ библиотекэм щекIуэкIащ тхакIуэ, зэдзэкIакIуэ, журналист, Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Мэлбахъуэ Елбэрд къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум теухуа юбилей зэхыхьэ. Абы кърихьэлIащ ар зыцIыхуу щытахэр, и Iыхьлыхэр, и IэдакъэщIэкIхэр фIыуэ зылъагъухэр, Налшык и еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щIэсхэр.

ЦIыхубэм папщIэ

Мазаем и 8-р Урысей щIэныгъэм и махуэщ

Мы гъэм илъэс 20 мэхъури ди къэралым щагъэлъапIэ Урысей щIэныгъэм и махуэр. ЦIыхубэм папщIэ щIэныгъэщIэ къэугъуеиным зи гуащIэр хуэгъэпса IэщIагъэлIхэм я махуэшхуэщ  ар, зыхуэунэтIари лъэпкъ щIэныгъэм адэкIи зегъэужьынырщ, гъащIэр ипэкIэ зыгъэкIуатэ, ар езыгъэфIакIуэ лэжьыгъэ купщIафIэхэр зэфIэзых щIэныгъэлIхэр гъэпэжэнырщ, абыхэм яхуэфэщэн  пщIэ  ягъуэтыныным къэрал унафэщIхэм иджыри зэ гу лъегъэтэнырщ.

Нобэ

Дунейм щыхъыбархэр

ЩытыкIэр нэхъри  зэIагъэхьэнкIэ шынагъуэщ

«Japan Business Press» газетым дыгъуасэ къытрадза тхыгъэм УФ-м и унафэщIхэр зэригъэпIейтеинум шэч хэлъкъым, игъэгубжьынущ жумыIэнумэ.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс