Махуэгъэпс

Дунейм щыхъыбархэр

ЗыгъэпIейтей Iуэху гуэрхэр щыIэмэ

УФ-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ и министерствэм арэзы щытехъуакъым адэ-анэхэм гу зылъатэ ныкъусаныгъэхэр къыщагъэлъагъуэ, егъэджакIуэхэмрэ школым щыеIуящIэхэмрэ щхьэкIэ щытхьэусыхэ хъуну интернет-хэщIапIэ къызэгъэпэщыным теухуауэ цIыхухэм къыхалъхьа жэрдэмым.

Дунейм щыхъыбархэр

Гуэдз тонн мелуан 44-рэ

Урысей Федерацэм илъэс кIуам дуней псом бжьыпэр щиубыдащ гуэдзыр хамэ къэралхэм ещэнымкIэ.

МАРЕМ ПШЫХЬХЭР

Тхыгъэ кIэщIхэр

ЗыгъэкIуэдыфын щыIэкъым

ГъащIэр гъэщIэгъуэнщ! Дауэ хъуми, дауэ щIэми, гъащIэм хэкIыпIэ къегъуэт. Ар зыгъэкIуэдыфын къару щыIэкъым. Муслъымэн диным къемызэгъыу къызэрилъытэм къыхэкIкIэ, адыгэхэм сурэт ящIу щытакъым.

Дунейм щыхъыбархэр

ЕгъэджакIуэ мелуанищым нэблагъэ

2017 гъэм къызэрабжамкIэ, Китайм исщ цIыху мелард 1,4-рэ хуэдиз икIи щыпсэухэм я бжыгъэмкIэ дуней псом бжьыпэр щызыIыгъыр аращ.

Дунейм щыхъыбархэр

Пенсэхэм хэгъэхъуэным теухуауэ

«Зи ныбжь хэкIуэтахэм Iэмал псори къахузэгъэпэщыпхъэщ тыншу загъэпсэхуным, я узыншагъэм кIэлъагъэплъыным хуэгъэзауэ», - жиIащ УФ-м и Президент Путин Владимир, Федеральнэ Зэхуэсым иджыблагъэ зыщыхуигъэзам.

Дунейм щыхъыбархэр

Жыг триллион тхухэсэтэмэ…

Дуней щытыкIэм иужьрей илъэсхэм хэпщIыкIыу зэрызихъуэжым, дэнэ щIыпIи нэхъ хуабэ зэрыщыхъум егъэгузавэ щIэныгъэлIхэр.

Марем пшыхь

ЦIыху цIэрыIуэхэр

НыбжьэгъуфI, тхылъыфI, напэ къабзэ

Дунейм щыхъыбархэр

Шынагъуэ нэхъыбэ къызыпкърыкIыр

ФРГ-м щыпсэухэм ящыщу цIыху 1249-м яхэупщIыхьат иджыблагъи, дуней псом и дежкIэ шынагъуэ нэхъыбэ къызыпкърыкIыу нэмыцэхэм къалъытар Америкэрщ.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Гупсысэр - псалъэкIэ
Зеикъуэ жэщхэр

ФщIэуэ пIэрэ фэ зеикъуэ жэщхэр?! Уоу, фэ фщIэркъым зеикъуэ жэщхэр! Уафэгу гъунапкъэншэм къиплъыкI мазэм дыжьын нуру щIым зытреубгъуэ. Хьэуар къабзэщ, салъкъыныр гум деху, епэрымэ зэхэшахэри Iум щабэу йотIысхьэ. Тхьэ жэщщ! Удэзыхьэх жэщщ!

Дунейм щыхъыбархэр

Сом триллион 25,7-рэ хухах

Урысейм 2019 гъэм къыщыщIэдзауэ 2024 гъэ пщIондэ щагъэлэжьэну яубзыхуа лъэпкъ проектхэм трагъэкIуэдэнур сом триллион 25,7-рэ хъуну ягъэуващ.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс