Махуэгъэпс

Дунейм щыхъыбархэр

Рулым дэс куэд иужьрей зэманым игъэтхьэусыхэ хъуащ гъуэгу Iуфэ чыцэхэм хагъапщкIуэ видеокамерэхэм. Апхуэдэ Iэмэпсымэ «щхьэзыфIэфIхэм» трахахэр ГИБДД-м ягъэхьри, цIыхухэм къуэды зэрытралъхьэм щыхьэт техъуэ дэфтэрхэр къахуокIуэ. Апхуэдэхэм цIыхубэр ауаныщIу «насып тхылъкIэ» йоджэ.

Мэрем пшыхь

БжьыхьэкIэщи, пщIащэхэр щIылъэм щызщ: хэт тхыпхъэщIыпхъэхэр зыхащIыхьа гухьэр дахэщ, хэти дыгъэ нэбзийр зэуэ ебэкIри, зишыхьыжащи, лъэгум къыщощхъыщхъ. Жьы щIыIэтыIэр зэзэмызэ къыкъоу, щыхь бжьакъуэу узыIуплъэ жыг къудамэхэр абы хуищIэу щIегъэхъаери, егъэкIэзыз; тхьэмпэхэр къеIэт, зыр адрейм ецырхъыу, иужьым хьэндырабгъуэм хуэдэу, ахэр щхьэхынэ-щхьэхынэу щIыпIэ-щIыпIэхэмкIэ щотIысэхыж.

Дунейм щыхъыбархэр

Баллищэ къэзыхьахэм къахохъуэ

УФ-м и курыт еджапIэхэм щекIуэкI къэрал къэпщытэныгъэхэр и кIэм нэблэгъащ. Мы гъэм ЕГЭ-р накъыгъэм и 27-м къыщыщIэдзауэ бадзэуэгъуэм и 1-хэм къриубыдэнущ.

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Егъэджэныгъэ IэнатIэм мылъку нэхъыбэ хухэхыпхъэщ

УФ-м и Къэзыбж палатэм и унафэщI Кудрин Алексей ди къэралым и экономикэм зиужьыным хэкIыпIэ хуэхъунухэм ящыщу къелъытэ егъэджэныгъэм мылъку нэхъыбэ хухэхыныр. Абы арэзы удэхъунри къезэгъыу къыщIэкIынущ. Пэжщ, абы кърикIуэхэр занщIэу, зы илъэс-илъэситIым наIуэ къэхъунукъым, ауэ щIэныгъэфI зыгъуэта цIыхухэм IэнатIэ ягъуэту хуежьэмэ, къэралыр щытыкIэ гугъум къикIыфынущ.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Мыщхьэх дахащIэщ.
Хуэмыху и Iуэху блэкIыркъым.
Набдзэ ищI фIэщIурэ нэр ирищIащ.
Хыумылъхьэ къыхэпхыжыркъым.

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Урысейм и цIыхуу къалъытэну къыщIэлъэIухэр нэхъыбэ мэхъу

Украинэм и цIыхухэу Кърым Республикэмрэ Севастополь къалэмрэ къыщалъхуахэу хытIыгуныкъуэм 2014 гъэм и гъатхэпэм и пэ къихуэу къиIэпхъукIа цIыхуищэм щIигъу къыщIэлъэIуащ Урысейм и цIыхуу зыкърагъэлъытэну. Апхуэдэ хъыбар къитащ УФ-м и МВД-м и пресс-IуэхущIапIэм.

Дунейм щыхъыбархэр

Мэкъуауэгъуэм и 11-м Женевэ (Швейцарие) щекIуэкIащ ЛэжьыгъэмкIэ дунейпсо конференцым и 108-нэ зэIущIэр. Абы къыщыщыпсалъэу, УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий жиIам яфIэгъэщIэгъуэну топсэлъыхь IэнатIэщIэхэр къызэIухыным, цIыхухэр лэжьапIэ  гъэувыным пыщIа IуэхущIапIэхэм  я унафэщIхэр, ар зэхьэлIа цIыху къызэрыгуэкIхэр.

Мэрем пшыхь

Псалъэ пэжхэр

Псалъэ дахэ зи бэм ухуэмыбэлэрыгъ

♦ПцIым уи лъэм лъахъэ кърелъхьэ.

Дунейм щыхъыбархэр

2015 гъэм Украинэм къыщащтащ совет лъэхъэнэм къыдэунэхуа, коммунизмэм пыщIа сыт хуэдэ Iуэхури лъэныкъуэ егъэзыным теухуа закон. Абы къемызэгъ ищIащ а къэралым совет дамыгъэхэр къыщыбгъэсэбэпыныр, СССР-м къыщекIуэкIа хабзэхэм утетыныр. Ауэ законым къигъэлъэгъуауэ щытащ узэIусэ мыхъуну гуэрхэри - псалъэм папщIэ, нацизмэм ебэна совет къулыкъущIэхэм я цIэхэр зезыхьэ фэеплъхэр, абыхэм хуагъадэ нэгъуэщI ухуэныгъэхэр пкъутэжыну хуит уищIыркъым.

Мэрем пшыхь

Монти зи цIэ щIалэ цIыкIурщ мы хъыбарыр зы­теухуар. Абы и ныбжьыр илъэс 16-м иту, курыт еджапIэм сочиненэ щитхауэ щытащ. ЕгъэджакIуэм унэ лэжьыгъэу къаритат балигъ хъумэ, зэрыпсэуну щIыкIэм, я хъуэпсапIэхэм тетхыхьыну. Монти куэдрэ егупсысащ абы икIи зэритхыну щIыкIэр иубзыхуу щIидзащ. Мэкъумэш IуэхущIапIэшхуэ иIэну хуейт щIалэ цIыкIур.

Страницы

Подписка на RSS - Махуэгъэпс