Литературэ

Хетагуров Коста ФатIимэ

(Кавказ повесть)

(КIэлъыкIуэр.
ПэщIэдзэр щэкIуэгъуэм и 27, 28-хэм,
дыгъэ­гъазэм 4-м итщ).

VI

ИлъэсиплIым зэфIагъэкIахэм ятеухуауэ

Налшык дэт «Тетраграф» тхылъ тедзапIэм­ иджыблагъэ къы­щыдэ­кIащ «Дунейпсо Адыгэ Хасэ: къыкIэлъыкIуэ илъэ­сиплIыр» зи фIэщыгъэ тхылъыр.

2015 гъэм и фокIадэ - 2019 гъэ и дыгъэгъазэ пIалъэм къриубыдэу ДАХ-м зэфIигъэкIа лэжьыгъэхэр къыщызэщIэкъуэжа тхылъщ ар. КъыдэкIыгъуэр ягъэхьэзыращ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ НэщIэпыджэ Замирэрэ. Абы ихуащ хамэ къэралхэми, адыгэ хэгъэгухэми Дунейпсо Адыгэ Хасэм щригъэкIуэкIа зэIущIэхэм, абы и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэща фестивалхэм, зэпеуэхэм ятеухуа тхыгъэ гъэщIэгъуэнхэр.

ЗауэлIхэм я цIэхэр ягъэбелджылыж

ТхылъыщIэ
1942 гъэм Къэщкъэтау къуажэм щекIуэкIа зауэм хэкIуэда зауэлI 353-м я цIэхэр ягъэбелджылыжащ. Аращ лъабжьэ хуэхъуар Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм щIэрыщIэу къыщыдагъэкIыжа «Имена ушедших - в сердцах живых» тхылъым.

ФатIимэ

Хетагуров Коста
(Кавказ повесть)

(КIэлъыкIуэр.
ПэщIэдзэр щэкIуэгъуэм и 27, 28-хэм итщ).

III

ФАТIИМЭ

Сытым хуэдэу сыхуейт сэ, си дахэ,
Мы дуней фэрыщI защIэм ухэсхыу,
ЩIыпIэ жыжьэм ущезгъэпсу дыгъэу,
УщызгъэфIэн усакIуэ лъагъуныгъэм…

«Кавказым щыхабзэр»

Котляровхэ Марие Викторрэ 2007 гъэ лъандэрэ Налшык къыщыдагъэкI «Кавказ» серием хыхьэу щIэджыкIакIуэхэм иджыблагъэ яIэрыхьащ «Кавказым щыхабзэр» тхылъыр.

Адэжь макъамэ, сытхэр уи щэху?

«Тыркум щыпсэу абхъазхэмрэ адыгэхэмрэ я макъамэ IуэрыIуатэр» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ Истамбыл къыщыдэкIащ ди лъэпкъэгъу пщащэ, филологие щIэныгъэхэм я кандидат, Абхъаз къэрал университетым и доцент, Гулиа Дмитрий и цIэр зезыхьэ институтым IуэрыIуатэмкIэ и къудамэм и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжь Чурей Дыжьын и тхылъ.

Усэхэр

- Узмылъагъуу махуэр дэкIым,
Сигу укъокIыр, дахэкIей,
Укъэзмышэу бжьыхьэр блэкIым,
СыкIуэдынущ, си дуней.

ПщIэншэ хъуакъым

60 гъэхэм лъандэрэ Хьэсэнрэ сэрэ дызэроцIыху. КъБКъУ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и факультетым щеджэми, ар филологхэм ди хамэтэкъым. И усэщIэхэр редакцэм ихьу къытригъэ­дзэн и пэ дыкъригъаджэрт.

Иджырей тырку романым и лъабжьэр зыгъэтIылъа

Щикъухьащ адыгэр дунеижьым


Нобель саугъэтым и лауреат Памук Орхъан

Страницы

Подписка на RSS - Литературэ