Литературэ

* * *

Гур уIэгъэм - мэуз, мафIэм ису.
Лей зытехьэм - ещIэ лейр зищIысыр.

Лъыр йожэх, чы уапIэщи, ди щIыфэм.
Азалыхь, уолъагъур уэ дэ дгъэвыр.

Азалыхь, дэ дгъэвыр уэ уолъагъур.

Си анэм и нитIыр

СыцIыкIуми, сэ абы щыгъуэ
Сыриджэрт гъуэгум жыжьэ.
Сыныдишауэ гъуэгужь щыгъуэм
Сынишэрт щIыпIэ хъыжьэ.

Си къуэш нэхъыжьыр сщIыгъуу
Школым сынишэрти сыгуфIэрт.

Си щIылъэ, фIыуэ узолъагъу

Мо уэшхыр и щхьэ зэрыхуит!
Къыщошх, хуейм, къуршым,
Хуеймэ - тафэм,
Ар къошх, хуейм, махуэ,
Хуейм - махуитI…
Аращ укъыщалъхуамэ уафэм!

Бэлыхь щIым къыщалъхуахэр хэтщ.
Мес, псыежэхым, дэтщи нэпкъым,
И гъащIэр ехь хузауэ и пкъыр.

* * *

ЖысIэнкъым батэр мы дунейм
Щызгъэшу схьауэ, ауэ
Есхакъым зэи цIыхум лей,
Дэсхьакъым и жьэгу гуауэ.

Зы щIыгум и бынхэр

2019 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и Илъэсыр Къэрэшей-Шэрджэсым, КъШР-м и Илъэсыр ди республикэм щагъэлъэпIэну иджыблагъэ зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ щIыналъэ Iэтащхьэхэм. А Iуэхугъуэм дыпежьэу дыхуейт ди къуэш балъкъэр лъэпкъым щыщ усакIуэхэм я IэдакъэщIэкI курыххэм ящыщу адыгэбзэм кърагъэзэгъахэм нэIуасэ фахуэтщIыну. Мы усэхэм еджэ дэтхэнэми гурыIуэгъуэ щыхъунущ ди республикэхэм я лъэпкъ нэхъыщхьитIыр я бзэкIэ зэтемыхуэми, я хабзэмрэ щэнхабзэмрэ зэрызэгъуэнэгъур, абыхэм яку дэлъ зэхущытыкIэр зэрыдахэр. Зым и щIыхьым адрейм пщIэ хуищIыныр зэгурыIуэныгъэм и къежьапIэщ.
 

ГушыIэр Тхьэм и щIасэщ

«Жэмыхъуэ СулътIан и гушыIэхэр» тхылъым къитха хъыбар кIэщIхэм ящыщ зыбжанэ ди гуапэу тыдодзэ ди газе-тым и япэ электрон къыдэкIыгъуэм. Ахэр зытхыжар АбытIэ Хьэжмуратщ.

Дамэдазэу къагъэнащ

Жэмыхъуэ СулътIан щылажьэм тыкуэнышхуэ и гъунэ­гъут. И махуэ къалэнхэр иухауэ, пщыхьэщхьэм лэжьапIэм къыщикIыжым, и цIыхугъэ цIыхубз гуэр абы къеупщIащ:
- СулътIан, тыкуэныбжэр хуащIыжауэ пIэрэ?
- ХуащIыжащ.
- Ан-на, пэж дыдэу хуащIыжауэ пIэрэ? - фызым гузавэу тригъэчыныхьащ.
- Хьэуэ… Бжэр дамэдазэу къагъэнащ, - жиIащ СулътIан.
 
КъуэшхуэкIэ ерыщхэр

Страницы

Подписка на RSS - Литературэ