Литературэ

* * *

ЖысIэнкъым батэр мы дунейм
Щызгъэшу схьауэ, ауэ
Есхакъым зэи цIыхум лей,
Дэсхьакъым и жьэгу гуауэ.

Зы щIыгум и бынхэр

2019 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и Илъэсыр Къэрэшей-Шэрджэсым, КъШР-м и Илъэсыр ди республикэм щагъэлъэпIэну иджыблагъэ зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ щIыналъэ Iэтащхьэхэм. А Iуэхугъуэм дыпежьэу дыхуейт ди къуэш балъкъэр лъэпкъым щыщ усакIуэхэм я IэдакъэщIэкI курыххэм ящыщу адыгэбзэм кърагъэзэгъахэм нэIуасэ фахуэтщIыну. Мы усэхэм еджэ дэтхэнэми гурыIуэгъуэ щыхъунущ ди республикэхэм я лъэпкъ нэхъыщхьитIыр я бзэкIэ зэтемыхуэми, я хабзэмрэ щэнхабзэмрэ зэрызэгъуэнэгъур, абыхэм яку дэлъ зэхущытыкIэр зэрыдахэр. Зым и щIыхьым адрейм пщIэ хуищIыныр зэгурыIуэныгъэм и къежьапIэщ.
 

ГушыIэр Тхьэм и щIасэщ

«Жэмыхъуэ СулътIан и гушыIэхэр» тхылъым къитха хъыбар кIэщIхэм ящыщ зыбжанэ ди гуапэу тыдодзэ ди газе-тым и япэ электрон къыдэкIыгъуэм. Ахэр зытхыжар АбытIэ Хьэжмуратщ.

Дамэдазэу къагъэнащ

Жэмыхъуэ СулътIан щылажьэм тыкуэнышхуэ и гъунэ­гъут. И махуэ къалэнхэр иухауэ, пщыхьэщхьэм лэжьапIэм къыщикIыжым, и цIыхугъэ цIыхубз гуэр абы къеупщIащ:
- СулътIан, тыкуэныбжэр хуащIыжауэ пIэрэ?
- ХуащIыжащ.
- Ан-на, пэж дыдэу хуащIыжауэ пIэрэ? - фызым гузавэу тригъэчыныхьащ.
- Хьэуэ… Бжэр дамэдазэу къагъэнащ, - жиIащ СулътIан.
 
КъуэшхуэкIэ ерыщхэр

Страницы

Подписка на RSS - Литературэ