Щэнхабзэ

И псэ хуабагъыр и тхыгъэхэм щызэхыбощIэ

Иужьрей зэманым лъэпкъ литературэм  хуэфащэу къыхэбэкъуа  щIэблэм ящыщщ  тхакIуэ ныбжьыщIэ Нартокъуэ Анжелэ.  Ар яхэтащ Хьэх Сэфарбий  и унафэщIу  КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм    щылэжьэу щыта «Шыхулъагъуэ» литературэ  хасэм екIуалIэхэм. 

Хэкурщ насып здэщыIэр

ЗэвгъэцIыху «Кабардинка»-м и псэхэлъхьэж зэщхьэгъусэхэу Дэрокъуэ Рамирэ (ансамблым и  музыкэ унафэщIщ) Дэрокъуэ (Къумыкъу) Марьянэрэ (гупым я  пшынауэщ).

Къалэр щэнхабзэ дауэдапщэхэмкIэ гъэнщIат

«Щэнхабзэм и щэбэт» Урысейпсо Iуэхур Къэбэрдей-Балъкъэрым екIуу щрагъэкIуэкIащ.

Бешто Зэкий и адыгэ хьэпшыпхэр

Ди лъэпкъым и тхыпхъэщIыпхъэ гъуазджэр илъэс мин куэдым къапхыкIащ. Гъуаплъэм, гъущIым, бдзапцIэм, дыжьыным, дыщэм, фэм, пхъэм тхыпхъэ телъыджэхэр тращIэрт, къыхащIыкIырт. 

Тхылъхэм я жармыкIэ

Москва и «Гстиный двор» комплексым дыгъэгъазэм и 2-6 махуэхэм щекIуэкIынущ акъыл къызыхэпхыну тхылъ купщIафIэхэм я дунейпсо жармыкIэ (non/fictio№23). 

«Шагъдийм» Тыркум зыкъыщегъэлъагъуэ

Тырку Республикэм щыпсэу кавказ лъэпкъхэм я щхьэ, я бзэ, я хабзэ зэрахъумэж Iэ­ма­лыфI­хэм ящыщщ илъэс къэс лъэпкъ щэнхабзэм и фести­вал­хэр къы­­­зэрызэ­рагъэ­пэ­щыр. 

Мы щэбэтыр щэнхабзэм ейщ

«Щэнхабзэм и щэбэт» фIэщыгъэм щIэт Урысейпсо Iуэхум Къэбэрдей-Балъкъэрыр хэтынущ.

Лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр ягъэбыдэ

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ фондым иджыблагъэ къыщызэIуахащ «Букет дружбы» фIэщыгъэм щIэт лъэпкъ щэнхабзэм и фестиваль.

Нэгъуч Джанболэт и гъэсэнхэр япэ итщ

 «Шапсыгъ  щIыналъэ»,  «Туапсе  хъыбарыщIэхэр»  газетхэм  щыгъуазэ  дащI  фокIадэм  и  3-м  Японием  щекIуэкIа  ДзюдомкIэ ныбжьыщIэхэм  я   зэхьэзэхуэм   Урысейм  щIыхь  зиIэ  и  тренер Нэгъуч  Джанболэт  и  гъэсэнхэу  Нэгъуч  Къазбэчрэ  Владимировэ  Дарьерэ  ехъулIэныгъэ  къагъэлъагъуэу  зэрыхэтам. 

Адыгэ театрыр зэрыгушхуэхэр

    ДыщэкI КIунэ, ТIыхъужь Алий, Сонэ Мухьэрбий… Ахэр УФ-м и цIыхубэ артистхэт, егъэлеиныгъэ лъэпкъ хэмылъу «цIыхубэм ейт». А цIэ-унэцIэхэм иджыри зыбжанэ къыпыпщэ хъунущ, Адыгэ лъэпкъ театрыр иригушхуэу, я гуащIэ хэмылъу а IуэхущIапIэр уи нэгу къыпхущIэмыгъэхьэу. ПщIэшхуэ зыхуэтщIын, щIэх-щIэхыурэ дигу къэдгъэкIыжын хуей а артист гъуэзэджэхэм я гугъу пщIыну тыншкъым. Сыту жыпIэмэ «фIыщ» жыпIэ къудейкIэ зэфIэкIыркъым, атIэми, псалъэр къомэщIэкI абыхэм ябгъэдэлъа зэчийр кърибгъэлъэгъуэну.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ