Щэнхабзэ

ГущIагъщIэлъхэр макъамэм къезыгъэIущэщ

УФ-ми КъБР-ми гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, композитор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща, Джэрмэншык къуа­жэм 1940 гъэм къыщалъхуа Молэ Владимир Лил и къуэм Саратов дэт къэрал консерваторэм щеджэу итхауэ щытащ Акъсырэ Залымхъан и пьесэр зи лъаб­жьэ «Дахэнагъуэ» оперэр.

«Васса Железнова» спектаклыр ди деж щагъэлъэгъуэнущ

Дызэрыщыгъуазэщи, 2019 гъэр Театрым и илъэсу щагъэуващ УФ-м. Илъэсым къриубыдэу ирагъэкIуэкIыну яубзыхуауэ щытахэм ящыщщ урысейпсо Театральнэ марафоныр. Абы хиубыдэу, Налшык зыкъыщигъэлъэгъуэну къэкIуэнущ Къэрэшей-Шэрджэсым къикIыну театрыр.
2019 гъэм жэпуэгъуэм и 1 - 3-хэм Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм драмэмрэ комедиемкIэ и Урыс театрым Налшык и Музыкэ театрым щигъэлъэгъуэнущ Горький Максим и пьесэм къытращIыкIа «Васса Железнова» спектаклыр.
Театрым и художественнэ унафэщIыр Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист Биджиев Хьэсэнщ.

Мазэгъуэ нэхум нуркIэ нэр щIесыкI

Даур Аслъэн и творческэ гъуэгуа­нэм уигу къегъэкI Кавказ Ищхъэрэм профессиональнэ макъамэ щэнхабзэм япэ лъэбакъуэхэр щызычахэр, псалъэм папщIэ, Гасанов Готфрид,

Си гъащIэ - си дуней

ГукъэкIыжхэр
(ПэщIэдзэр шыщхьэуIум и 29-м итщ.)

Ди нэ къызыхуикI

ТхылъыщIэм и лъэтеувэ

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и «Точка кипения» коворкинг-центрым шыщхьэуIум и 29-м щекIуэкIащ апхуэдэ фIэщыгъэ иIэу иджыблагъэ къыдэкIа тхылъыщIэм и лъэтеувэ пшыхь.

Си гъащIэ - си дуней

Артист, драматург цIэрыIуэ Мурат Чэпай Исмел и къуэр­ Адыгэ Республикэм щыщ Блашэпсынэ къэбэрдей къуа­жэм 1939 гъэм къыщалъхуащ, Мэзкуу дэт Театр гъуазджэм и къэрал инс­титутыр, Адыгей къэрал пединститутыр къиухащ, теат­рым щылэжьащ.

Сабийхэм яфIэгъэщIэгъуэну

«Артек» дунейпсо сабий центрым и унафэщIхэр я щIэгъэкъуэну «Полевой» лагерым щекIуэкIащ «Нартхэм я фIыгъуэхэр» ХI Дунейпсо сабий-ныбжьыщIэ фестиваль-зэпеуэм и зи чэзу Iыхьэр.

Сурэт щIыным къыхуалъхуа ЛIыхужь Ауни

Сурэт щIын IэщIагъэмкIэ Тыркум и ­гъуазджэм и къэгъэшыпIэ нэхъыщхьэу ябж 1914 гъэр. Абы щыгъуэ сурэтым хуэIэзэу зыкъэзыгъэлъэгъуа щIэблэрщ гъуазджэм и тхыдэм и лъабжьэр зыгъэтIылъар. Зи гугъу тщIыхэм ящыщщ сэнэуш ­телъыджэу ябж ЛIыхужь Хъусейн-Ауни (1886 - 1927 гъгъ.).

«Москва-Дамаск» фильмыр къатыж

«Къэбэрдей-Балъкъэр» телеканалымкIэ бадзэуэгъуэм и 12-м къатыжащ «Москва-Дамаск» арт-марафоным къытращIыкIа фильмыр. Ар теухуащ сурэт щIынымкIэ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ» X дунейпсо фестиваль-зэпеуэм пашэ щыхъуахэм я лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса, бгъэIэпхъуэ хъу художественнэ гъэлъэгъуэныгъэм.

Ямыдэми, яфIэтхэрт

Акъсырэ Залымхъан теухуауэ жысIэм и нэхъыбэр пцIыуэ къыпщыхъункIэ хъунущ, апхуэдизкIэ гъэщIэгъуэныщэщи.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ