Щэнхабзэ

КъызыхэкIа и лъэпкъым зэрызыкъиужьыжар и лъабжьэу

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм, ХудожествэхэмкIэ дунейпсо академием хэт, скульптор, сурэтыщI Ахматов Леуан и лэжьыгъэхэр. Ар къызэрагъэпэщащ абы и ныбжьыр илъэс 60 щрикъум ирихьэлIэу.

Гъуазджэр зи гъащIэ гъусэ

Театрым и илъэс-2019

Зэкъуэш республикэхэм я зэдэлэжьэныгъэмрэ зэныбжьэгъугъэмрэ нэхъри ягъэбыдэн, я зэпыщIэныгъэм псэщIэ халъхьэжын мурадкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Кlуэкlуэ Казбекрэ Къэрэшей-Шэрджэсым и lэтащхьэ Темрезов Рашидрэ зэгурыlуэныгъэм lэ щlадзащ 2019 гъэр хэгъэгухэм я илъэсу щlыналъитlым зэрыщагъэувымкlэ.

Зи щхьэм пщIэ хуэзыщIыж лъэпкъ

Адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь ды­дэхэм ящыщщ. Абыхэм я тхыдэр апхуэдизкIэ жы­жьэ зоIэ­бэ­кIыжри, Китайм, Мысы­рым, Къэ­жэрым я гугъу у­­мыщIмэ, адыгэхэм я блэ­кIам елъытауэ, дэтхэнэ зы ­хэкуми зи гугъу ящIхэр ды­гъуасэрей хъыбарщ.

Театрым пыщIа IэщIагъэхэм щыхагъэгъуазэ

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм техникэмрэ мэкъумэшымрэ ятеухуа литературэмкIэ и къудамэм зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Абы и лэжьакIуэхэм 2014 гъэм щыщIэдзауэ ягъэзащIэ «В лабиринте профессий» проектыр, ныбжьыщIэхэр зыхуеджэну IэщIагъэр къыхахынымкIэ ядэIэпыкъуным, абы ехьэлIа чэнджэщхэр етыным теухуауэ.

Таймаз Гюлджан и «Гунэхур»

Таймэз-Алтан Гюлджан Истамбыл къыщалъхуащ, и адэ-анэр Денизли къалэм хыхьэ Чардак щIыналъэм и Хъейрие адыгэ ­къуажэм щыщщ.

«Сэри адыгэлъщ сщIэтыр»

Кавказым и художник нэхъыфIхэм ящыщ зыт Жэмыфэ (Чемсо) Виктор Мусэ и къуэр (1933 - 1996 гъгъ.).

ЦIыху Iэпкълъэпкъым щыщхэр

Щхьэм и Iыхьэхэр

Щхьэ - голова.
Щхьэ къупщхьэ - (мыр къупщхьэ щхьэхуэ зэгуэгъу 32-уэ егуэшыж, шэрыпI псэущхьэ псоми я зэхуэдэу, 33-рэ зиIэр кхъуэ закъуэращ - и пэ бетакъым и лъабжьэр къыхохьэри) - череп.
Щхьэц - волос головы.
Щхьэц лъэдакъэ - корень волоса.

«ХамэщIым ди натIэ щыхъуар»

Абазэ Ибрэхьим иужьрей илъэсым къыдигъэкIа тхылъхэм ящыщщ иджыблагъэ къытIэрыхьар, «ХамэщIым ди натIэ щыхъуар» зыфIищар. Ар и бжыгъэкIэ щитху хъууэ Анкара дунейм къыщытехьащ.

«Невиновен» фильмыр Сочэ щагъэлъагъуэ

Мазаем и 15 - 17 махуэхэм Сочэ щекIуэкIащ «Сочи Фильм Фестиваль» ещанэ дунейпсо кинофестивалыр. Абы унэтIыныгъитIымкIэ саугъэт нэхъыщхьэр къыщихьащ театрымрэ киномрэ я режиссёр, Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор триха «Невиновен» полнометражнэ художественнэ фильмым.

Къэшэж Иннэ ящыгъупщэркъым

КъБКъУ-м и щIэныгъэ библиотекэм щекIуэкIащ «Светлый взгляд Инны Кашежевой» пшыхь гукъинэжыр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, СССР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта усакIуэ, зэдзэкIакIуэ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. Пшыхьыр иригъэкIуэкIащ КъБКъУ-м и библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэ Къэмбэчокъуэ Альбинэ.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ