ЗэIущIэхэр

Аширов Денис щIалэгъуалэм я хьэщIащ

«Мэшыкъуэ»-2020

Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэр хабзэ хъуауэ щызэхуэс «Мэшыкъуэ» форумым иджыблагъэ и хьэщIащ Урысей Федерацэм ЩIэныгъэмрэ цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ и министерствэм ЩIалэгъуалэ политикэмкIэ и департаментым и унафэщI Аширов Денис.

АдыгэлI нэсым и щапхъэ

Кукэнэ Мурат 1950 гъэм мазаем и 12-м Адыгэ Республикэм и Тохъутэмы­къуей жылэм, Кукэнэ Рашидрэ Зулихърэ я уна­гъуэм, къыщалъхуащ.

Щэнхабзэм и лъэмыж

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Хэкум и хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу фэеплъ зэIущIэ щекIуэкIащ. Абы щагъэлъэпIащ зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэр.

ИлъэсыщIэм нэхъыфIу пежьахэр

Налшык къалэ округым и унэ гупэхэмрэ абджыпс IуплъапIэхэмрэ (витринэхэмрэ) илъэсыщIэм нэхъ дахэу хуэзыгъэхьэзырахэм я деж щрагъэкIуэкIа зэпеуэм кърикIуахэм иджыблагъэ щIыпIэ администрацэм щыхэплъэжащ.

Тхыдэдж щэджащэм и щIэиныр

Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ щIыналъэпсо щIэныгъэ конференц. «Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ епха Iуэхугъуэхэр» фIэщыгъэр зиIа зэхуэсыр ирагъэхьэлIат КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Къэжэр Валерэ Хьэшыр и къуэр къызэралъхурэ илъэс 70 щрикъуам.

НыбжьыщIэхэр ягъэгушхуэ

КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ абы дэлажьэ Жылагъуэ советым и зи чэзу зэIущIэ.

Путин Владимир журналистхэм жэуап ярет

УФ-м и Президент Путин Владимир и 15-нэ пресс-конференц иныр эфир занщIэкIэ махуэку кIуам екIуэкIащ. Къыхэгъэщыпхъэщ мы Iуэхугъуэм хуащI гулъытэр гъэ къэс нэхъ ин зэрыхъур.

ТекIуэныгъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ я мыхьэнэр ящымыгъупщэу

ЗэIущIэм хэтащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэ­хэм я архиепископ Феофилакт, КъБР-м ис муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщI Дзасэжь Хьэзрэталий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и унафэщIым и къуэдзэ - КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм щIыпIэ унафэхэр зегъэкIуэнымкIэ и IэнатIэм и унафэщI Сарбашевэ Светланэ, Налшык къалэ округым и благочиннэ Бобылёв Валентин, депутатхэр, республикэм и министерствэхэм, районхэм я щIыпIэ администрацэхэм я лIыкIуэхэр, дин, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, еджапIэ нэхъыщхьэхэм я унафэщIхэр, КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм хэтхэр, нэгъуэщIхэри.

Ямал

Дэфтэрым хоплъэ

Бахъсэн щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм иджыблагъэ щедэIуащ щIыналъэм и бюджетыр 2020 гъэм, 2021 - 2022 гъэхэм зыхуэдэнум.

ЗэIущIэм хэтащ Бахъсэн щIыналъэм и прокурор Бэшорэ Аслъэн, щIыналъэ советым и депутатхэр, щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

Страницы

Подписка на RSS - ЗэIущIэхэр