ЗэIущIэхэр

Хэхыныгъэхэм тепсэлъыхьащ

Къармэхьэблэ ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ зэIущIэ щызэхэтащ. Абы щытепсэлъыхьащ  Урысей Федерацэм щекIуэкIыну хэхыныгъэхэм, къуажэдэсхэм вацинэ зэрызыхрагъэIу щIыкIэхэм. Къуажэдэсхэм яIущIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Бей Ауесрэ къуажэ администрацэм и унафэщI КIуэкIуэ Ахьмэдрэ

ЗыгъэпсэхуакIуэхэм зэрадэлажьэм гулъытэ хэха хуащI

Республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

Илъэсищэ гъуэгуанэ

Ди республикэм шынагъуэншагъэмкIэ органхэр къызэрыщызэрагъэпэщрэ илъэсищэ ирикъуащ. Абы теухуауэ дыгъуасэ  Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и феде­ральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэIущIэм хэтащ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Хабзэм и хъумакIуэхэр зэчэнджэщащ

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Хабзэр хъумэнымкIэ зэпымыууэ лажьэ зэзыгъэуIу зэхуэ­сым, республикэм Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советым хэтхэм я зэIущIэ. Абы щIэсащ ­КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ ­Татьянэ, ­КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и аппаратым и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Тимур, хабзэхъу­мэ, кIэлъыплъакIуэ органхэм, министерствэхэм я уна­фэщIхэр, республикэм и муниципальнэ щIыналъэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.

ЩIыналъэ нэхъ пашэхэм хабжэ

КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ УФ-м и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и штабым и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ УФ-м и вице-премьер Хуснуллин Марат.

Балигъ мыхъуахэм я сэбэп зыхэлъхэр

Урысейм и МВД-м  и Управленэу Налшык къалэ щыIэм  ведомствэхэм я зэIущIэ щекIуэкIащ. Ар  теухуат балигъ мыхъуахэм ехьэлIа щIэпхъаджагъэхэр къэмыгъэхъуным.
Лэжьыгъэм хэтащ    Урысей Федерацэм и Следственнэ комитету Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм СледствэмкIэ и  управленэм  Налшык къалэм щиIэ Следствэ къудамэм и лэжьакIуэхэр,    управленэм Полицэм и участковэ уполномоченнэхэмрэ балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и  IэнатIэм   и нэхъыщхьэр, къалэ управленэм балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и къудамэхэм я унафэщIхэр.

«Сыринэ» ныбжьыщIэ театр диIэнущ

Зэи щымыIауэ ныбжьы­щIэ театр ди республикэм иIэнущ. «Сыринэ» зыфIаща театр-студиер «Адыгэ дуней» лъэпкъ фондым къы­зэрегъэпэщ артист ныбжьыщIэхэм зыщагъэсэн папщIэ, адыгэбзэр зыгъэIу­рыщIэхэр, утыку итыным дихьэххэр ирагъэблагъэ.                                                                                                                                    

Зэдэлэжьэну зэгуроIуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек яхуэзащ УФ-м и Президентым и деж граждан жылагъуэм зегъэужьынымрэ цIыхухэм я хуитыныгъэхэмкIэ щылажьэ советым хэт, Лышх узыфэхэр зыпкърыт сымаджэхэм дэIэпыкъуэгъу яхуэхъу «Здравствуй» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Борововэ Иринэрэ а IуэхущIапIэм КИФЩI-м щиIэ и жылагъуэ къудамэхэм я нэхъыщхьэ, «Светлячок» фIэщыгъэр зиIэ онкоблогер цIэрыIуэ Келехсаевэ Оксанэрэ.

ЦIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэнырщ я мурадыр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек шыщхьэуIум и 30-м лэжьыгъэ IуэхукIэ яхуэзащ политикэ ­партхэм я щIыналъэ къудамэхэм я уна­фэщIхэм.

Лъахэм и зыужьыныгъэм хущIэкъухэр

Хабзэ зэрыхъуам тету, фокIадэм и 1-м, КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щIыхь, фIыщIэ тхылъхэмрэ къэрал дамыгъэхэмрэ яритащ зыпэрыт ­IэнатIэм къыщыхэжаныкIа IэщIагъэлI пажэхэм. 

Страницы

Подписка на RSS - ЗэIущIэхэр