Новости

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм и 19, махуэку

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм и 17, гъубж

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм и 14, щэбэт

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм и 12, махуэку

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм и 10,  гъубж

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

1. 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 75-рэ зэрырикъум Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зыщыхуэгъэхьэзырынымрэ абы пыщIа махуэшхуэ дауэдапщэхэр щегъэкIуэкIынымрэ елэжьыну къызэгъэпэщакIуэ комитет зэхэшэн икIи абы хэтхэу мы унафэм щIыгъу гуэдзэным къыщыгъэлъэгъуахэр къэщтэн.
2. КъызэгъэпэщакIуэ комитетым мазэ пIалъэм къриубыдэу зэхилъхьэу къищтэн хуейщ 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ екIуэкIыну гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр къыщыгъэлъэгъуа план.

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм и 7, щэбэт

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм  и  5, махуэку

Зэпеуэм фыхэтыну фыхуеймэ

 «ВагъуэщIэ» («Новая звезда») урысейпсо ма­къамэ зэхьэзэхуэм и еплIанэ зэхыхьэм хэтыну ­хуейхэр къыхахын щIадзэ. Абы я зэфIэкI щагъэлъэгъуэнущ Урысейм и щIыналъэ 85-м я лIыкIуэхэм. ТекIуэныгъэр къэзыхьауэ къалъытэну щIыналъэр зи артистыр финалым нэсу телевизореплъхэм Iэ нэхъыбэ зыхуаIэтырщ. 

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм и 3, гъубж

Страницы

Подписка на RSS - Новости