Новости

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 18, гъубж

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 15, щэбэт

Республикэм щекIуэкIынущ урысей студентхэм я парад

 Нобэ, 2018 гъэм фокIадэм и 15-м, Налшык щекIуэкIынущ «Урысей студентхэм я парад» урысейпсо Iуэхур.

ЩIДАА-р жыжьэ маплъэ

 ФокIадэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и Президиумым и зэIущIэ.

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 13, махуэку

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 11, гъубж

КIуэкIуэ Юрий Собянин Сергей ехъуэхъуащ Москва и Iэтащхьэм и хэхыныгъэм зэрыщытекIуамкIэ

«ПщIэ зыхуэсщI Сергей Семён и къуэ!
Къэбэрдей-Балъкъэрым ­и Парламентымрэ Правитель­ствэмрэ я цIэкIэ, си щхьэкIэ сэ къызбгъэдэкIыу си ­гуапэу сынохъуэхъу хэхы­ныгъэм ущытекIуэу Москва и Iэтащхьэу аргуэру узэрыхахыжамкIэ.
ХэхакIуэхэр узэрителъхьэр и щыхьэтщ Москва щып­сэу­хэм я гъащIэр егъэфIэкIуэ­ным хуэгъэзауэ ебгъэкIуэкI лэжьыгъэр нэрылъагъуу къы­зэрыбдаIыгъым.

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 8, щэбэт

Мы махуэхэм

ШыщхьэуIум и 9, махуэку

Мы махуэхэм

ШыщхьэуIум и 7, гъубж

Страницы

Подписка на RSS - Новости