Новости

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 24, гъубж

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 21, щэбэт

«Узыншагъэр хъумэнымкIэ электрон Iэмэпсымэхэр» проектым трагъэкIуэдэн папщIэ Медведев Дмитрий и унафэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым сом мелуан 21-рэ къыхуаутIыпщ

 «Узыншагъэр хъумэнымкIэ электрон Iэмэпсы­мэхэр» проект пэрытыр гъэзэщIэным 2018 гъэм трагъэкIуэдэн папщIэ Медведев Дмитрий и уна­фэкIэ УФ-м и Правительствэм и ГъэтIылъыгъэ фондым къыхэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым сом мелуан 21-рэ хухахащ.

 Ахъшэр къагъэсэбэпынущ цIыхухэм ират медицинэ дэIэпыкъуныгъэр егъэфIэкIуэным, къэрал, муни­ципальнэ медицинэ IуэхущIапIэхэм иджырей хъыбарегъащIэ системэхэр щызэтегъэувэным хуэгъэзауэ.

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 19, махуэку

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ хуэзащ Финляндием и лIыкIуэ IуэхущIапэу Урысейм щыIэм и полномочнэ министр Хелантеря Антти

 ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ лъэныкъуитIыр нэхъ зэпызыщIэфыну сату-экономикэ, социальнэ, агропромышленнэ, турист-рекреацэ IэнатIэхэм щызэдэлэжьэнымкIэ хэкIыпIэхэм. Гулъытэ хэха хуащIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм инвестицэ проект щхьэхуэхэр зэщIыгъуу щыгъэзэщIэным.
 «НэгъуэщI къэралхэм я инвестицэхэр ди щIыналъэм и экономикэм ­зегъэужьыным хуэгъэзауэ къэгъэсэ­бэпыныр ди къэрал щIыб лэжьыгъэм и къалэн нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщщ. Финляндиер дэ къыдолъытэ нэхъ тэмэ­му дызыдэлэжьэфынухэм ящыщу», - жиIащ Мусуков Алий.

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 17, гъубж

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 12, махуэку

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 10, гъубж

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 7,  щэбэт

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 5, махуэку

Страницы

Подписка на RSS - Новости