ЗэIущIэхэр

УФ-м и Правительствэ комиссэм и зэIущIэм

КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ хэтащ видео­зэ­пыщIэныгъэкIэ Правитель­ствэ комиссэм и з­эIущIэу Москва щекIуэкIам. ЩIыналъэхэм я зыужьыныгъэм траухуа Iуэхугъуэр иригъэ­кIуэ­кIащ УФ-м и Правительствэм и вице-премьер Хуснуллин Марат. 

Кавказ Ищхъэрэм и эпидемие щытыкIэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIы­кIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Чайкэ Юрий видеконференц мардэм тету иригъэкIуэкIа зэIущIэм. Абы щытепсэлъыхьащ КИФЩI-м щыIэ санитар-эпидемиологие щытыкIэмрэ коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зэры­пэщIэтынымкIэ хэ­кIыпIэ­хэм­рэ.

ЗэфIэгъэкIыпхъэхэр яубзыху

УФ-м и Правительствэм и Унафэ­щIым и къуэдзэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэр зи нэIэ щIэт Новак Александррэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ зэIущIащ. Ахэр Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и социально-экономикэ щыты­кIэм тепсэ­лъыхьащ, республикэм щы­Iэ псэукIэр егъэфIэкIуэным теухуа проект зыб­жани къыхагъэщхьэхукIащ. Новак Александр и гуапэу къыхигъэщащ 2021 гъэм щIыналъэм и зыужьыныгъэм хуэлажьэ лъэпкъ ­проектхэр ­республикэм нэсу гъэзэщIа зэрыщыхъуар. Тепсэлъыхьахэщ щIыналъэм туризмэм зыщегъэужьыным, спорт IуэхущIапIэщIэхэр ухуэным, нэ­гъуэщIхэми. 

ГазкIэ къызэрагъэпэщ

КъБР-м промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министр Ахъуэбэч Шамил хэтащ Уф-м и Правительствэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Новак Александр иригъэкIуэкIа видеоконференц зэIущIэм. 

УзыфэщIэм зэрыпэщIэтыным зыхуагъэхьэзыр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц ­мардэм тету Оперативнэ штабым и зэIущIэ иригъэ­кIуэкIащ. Абы щытепсэ­лъы­хьащ республикэм и эпиде­миологие щытыкIэмрэ ар зы­хуэкIуэнкIэ хъунумрэ. 

Мы гъэм и япэ зэIущIэ

КъБР-м и Парламентым и Президиумыр мы гъэм япэу зэхуэсащ. Ар къыщызэIуихым Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ жиIащ гъатхэ сессиер гугъуу зэрыщытынур икIи депутатхэм ехъуэхъуащ я къалэнхэм ехъулIэныгъэ яIэу пэлъэщыну. 

Илъэс 300 ирокъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и прокуратурэм щылажьэхэмрэ и ветеранхэмрэ хъуэхъу псалъэкIэ захуигъэзащ, ди къэралым и прокуратурэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 300 зэрырикъум теухуауэ.

ЩIэпхъаджагъэ къэмыгъэхъуным йолэжь

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ КъБР-м Террорым пэщIэтынымкIэ и комиссэмрэ Оперативнэ штабымрэ я зэIущIэр. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, федеральнэ инспектор нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэ Мэкъуауэ Тимур, министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я унафэщIхэр, щIыналъэ Iэтащхьэхэр.

КъегъэлакIуэхэм я лэжьыгъэр зэтеублащ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым КъэхъукъащIэ шынагъуэ къэмыгъэхъунымрэ абы къиша лъэу­жьыр гъэзэкIуэжынымкIэ, мафIэс шынагъуэншагъэр къы­зэгъэпэщынымкIэ и комиссэм хэтхэм я зэIущIэ.

Хуитыныгъэхэр хъумэнырщ къалэн нэхъыщхьэр

Правительствэм и Унэм щекIуэкIащ цIыхум и хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ уполномоченнэу респуб­ликэм щыIэм и деж щы­зэхэт Эксперт советым и зэIущIэ.

Страницы

Подписка на RSS - ЗэIущIэхэр