Новости

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 13,гъубж

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 10, щэбэт

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 8, махуэку

Нобэ

ЩэкIуэгъуэм и 7, бэрэжьей

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 3, щэбэт

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 1, махуэку

Шэрэдж щIыналъэм щыпсэухэр игъэнэщхъеящ Темыркъан Борис дунейм зэрехыжам

 Шэрэдж муниципальнэ районым щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и советымрэ щIыналъэ администрацэмрэ Темыркъан Юрий Хьэту и къуэм, абы и Iыхьлы, и благъэ псоми яхуогузавэ Темыркъан Борис Хьэту и къуэр дунейм зэрехыжамкIэ.

КъэхъукъащIэхэм хуэхьэзыру щытщ

 Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Осетие Ищхъэрэ-Аланием уэш­хышхуэ къыщешхыну хуагъэфащэ, бгыхэм ятIэпс къехынкIэ шынагъуэщ. КъэхъукъащIэ щыIэ хъумэ, игъэ­зэ­кIуэжын папщIэ «Кавказ» гъуэгу IуэхущIапIэм техникэ 58-рэ игъэхьэзыращ, лэжьакIуэ 83-рэ а Iуэхум хуэхьэзырщ. 
 Ахэр жэщ-махуэ псом набдзэгубдзаплъэу щытынущ, оперативнэ гупи хахащ, зыгуэр къэхъу хъумэ, транспортыр зрикIуэну гъуэгур къызэрагъэпэщын папщIэ.

Нобэрэ пщэдейрэ

Жэпуэгъуэм и 30, гъубж

Кулиев Къайсын къыщалъхуа махуэм

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм къызэ­ритамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ ­Кулиев Къайсын къыщалъхуа махуэм, щэкIуэгъуэм и 1-м, уса­кIуэшхуэм и фэеплъу Налшык къа­лэ дэтым ­(Кулиевым и уэрамым) удз гъэгъахэр тралъхьэнущ.
Зэхыхьэм сыхьэт 11-м щIидзэнущ. 
Абы и ужькIэ къызэхуэсахэр Кулиев Къайсын Шэджэм къалэм дэт и унэ-музейм яшэну я мурадщ.

Страницы

Подписка на RSS - Новости