ЗэIущIэхэр

КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Президентым и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и президиумым и зэIущIэм

Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий Москва щригъэкIуэкIащ Урысейм и Президентым и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и президиумым и зэIущIэр. ВидеокIэ зызэпыщIэнымкIэ щыIэ Iэмалхэр къигъэсэбэпри, абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Дэфтэр нэхъыщхьэм хоплъэ

КъБР-м и Парламентым щытепсэлъыхьащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и бюджетыр 2020, 2021 - 2022 гъэхэм ятещIыхьауэ» КъБР-м и Законым и проектым.

Тхыдэм и дерсхэр

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и япэ зэIущIэм щыжиIам щыщ

ЦIыхум гукъеуэ иIэмэ, зэман докIри, е щогъуп­щэж, е а гукъеуэр езым докIуэдыж. Ауэ лъэпкъым и фэбжьыр хъужыху, щIэб­лэм ягу ихуркъым. Дэ илъэс куэдкIэ цIыху­бэр къыхуедджащ, зэ­къуэ­шым хуэдэу, зым Iэ­пыхур зым къищтэжу, ­лъагъуныгъэр ди яку дэлъу дызэдэпсэуным. Иджыри а гъуэгум дытекIынукъым. Ауэ зэнэ­зэп­сэу узэдэпсэун щхьэ­кIэ, зыри щIумыхъумэу, блэкIа зэманми ифIри и Iейри пщымыгъупщэу щы­тын хуейщ.

ЛэжьапIэншэхэм зэрадэлажьэ щIыкIэр

КъБР-м и Парламентым

КъБР-м и Парламентым ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьапIэ зимыIэу щыпсэухэм езым я Iуэху къызэрагъэпэщыжынымкIэ къэралыр зэрадэIэпыкъум.

ГъащIэ узыншэм хуаущий

КъБР-м щыIэ УФСИН-м Шэджэм районымкIэ и уголовнэ-гъэзэщакIуэ инспекцэ къудамэм и лэжьакIуэхэр хэтащ «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» урысейпсо Iуэхум.

КIыщокъуэ Алим и гуащIэр и лъабжьэу

Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал щIэныгъэхутэ институтым щекIуэкIащ «А. П. Кешоков и современное гуманитарное пространство» урысейпсо щIэныгъэ-практикэ конференцыр. Ар къызэрагъэпэщащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэсищэрэ тхурэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

КъБКъУ-м лъэпкъ Iуэхухэм щытопсэлъыхь

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым жэпуэгъуэм и 16 - 18-хэм щызэхэтащ «УФ-м хыхьэ щIыналъэхэм къэрал лъэпкъ политикэр зэрыщагъэзащIэ щIыкIэр» семинарыр. Ар щыщщ Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэмрэ Ломоносов М. В. и цIэр зезыхьэ Москва къэрал университетымрэ къыхалъхьа проектым.

Терроризмэм пэщIэтынымкIэ цIыхубэр къаруушхуэщ

Бахъсэн къалэм и жылагъуэ палатэм иджыблагъэ щекIуэкIа зэIущIэр теухуауэ  щытащ терроризмэм пэщIэтынымкIэ граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм зэфIагъэкI Iуэхухэм. Псалъэмакъым и пэщIэдзэм абы кърихьэлIахэр еплъащ террористхэм ягъэжэкъуа ди цIыхухэм ятеухуауэ Суановэ Залинэ триха фильмым.

ХэкIуэдахэр ягу къагъэкIыж

Мэлбахъуэ Тимборэ  и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэм республикэм и щыхьэрым и курыт еджапIэ №8-м  и школакIуэхэмрэ Налшык къалэ администрацэм дэлажьэ  ЩIалэгъуалэ советым и волонтёрхэмрэ щахуэзащ полицэм и къудамэ №1-м  балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и IэнатIэм и лэжьакIуэ Яковлевэ Галинэрэ Урысей МВД-м Налшык къалэмкIэ и управленэм и Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Хьэмырзэ Хьэзэрталийрэ. ЗэIущIэм хэтащ  къалэ администрацэм  Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и управленэм и IэщIагъэлI пэрыт ГъукIапщэ Линэ.

IэнатIэ гугъум пэрытхэр

Урысей гвардием КъБР-м щиIэ  къудамэм и хэщIапIэм иджыблагъэ Iуэху дахэ щызэхэтащ  - ОМОН-м и махуэр ягъэлъэпIащ.

Страницы

Подписка на RSS - ЗэIущIэхэр