ЗэIущIэхэр

Мэздэгу нэхъ гъунэгъу къытхуохъу

Мэздэгу щIыналъэм щекIуэкIащ «Къэбэрдей-Балъкъ­э­рым и тхыдэм и напэкIуэцIхэр» фIэ­щыгъэр зиIэ лъахэдж гъэлъэгъуэ­ныгъэр. КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм къызэригъэпэща махуэшхуэм и къа­лэн нэхъыщхьэу ягъэуват Къэ­бэрдей-Балъкъэрымрэ Осетие Ищхъэрэ - Аланиемрэ щыпсэу лъэпкъ­хэм я зэныбжьэгъугъэр гъэ­быдэ­ныр, Мэздэгу щIыналъэм щыпсэу щIалэгъуалэм ди республикэм и тхыдэм, адыгэ лъэпкъым и щэнхабзэм теухуа я щIэныгъэм хэгъэхъуэ­ныр.

Республикэм и телевидениер бжыгъэхэр зи лъабжьэ технологием хуэкIуащ

Телевидением зегъэужьынымкIэ республикэр лъэхъэнэщIэм зэрыхыхьам и дамыгъэ Iуэху Налшык дэт радиотелецентрым щекIуэкIащ. А махуэм КъБР-м и щIыналъэм щагъэувыIащ аналоговэ вещанэр икIи бжыгъэхэр зи лъабжьэ телевиденэм щыхуэкIуащ.

ЩIалэгъуалэр терроризмэм и бийщ

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и хабзэхъумэ IэнатIэхэм щылажьэу щIэпхъаджащIэхэм яIэщIэкIуэдахэм я фэеплъ зэхьэзэхуэ IэпщэрызауэмкIэ Налшык щекIуэкIащ. «ЩIалэгъуалэр терроризмэм и бийщ» фIэщыгъэм щIэта Iуэхугъуэм и къызэгъэпэщакIуэу щытащ Урысей МВД-м Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щиIэ управленэ нэхъыщхьэр. Ар диIыгъэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм.

Дохутырхэр я щIэныгъэхэмкIэ зэдогуашэ

Налшык къалэ дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм мэлыжьыхьым и 8-м щекIуэкIащ акушер-гинекологхэм я урысейпсо зэгухьэ­ныгъэм и школым и зэIущIэ.

Мутко Виталий ягъэуващ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и унафэщIу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным зыхуэгъэхьэзырыным пыщIа Iуэхухэр дэгъэкIыныр зи пщэ дэлъ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и Iэтащхьэу ягъэуващ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Мутко Виталий. Абы теухуа унафэм мэлыжьыхьым и 8-м Iэ щIидзащ УФ-м и Премьер-министр Медведев Дмитрий. КъызэгъэпэщакIуэ комитетым и Iэтащхьэу и къуэдзэщ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Псыхъурейрэ Кубарэ щыIащ

Бахъсэн  щIыналъэ

Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур, и къуэдзэхэр и гъусэу, районым хыхьэ Псыхъурей, Куба къуажэхэм дэт социальнэ IуэхущIапIэ зыбжанэм щыIащ.

Къуажэхэр зыхуей хуэгъэзапхъэщ

Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур иригъэкIуэкIащ зи чэзу зэIущIэ.

Политик ныбжьыщIэхэр

КъБКъУ-м Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ егъэджэныгъэ-щIэныгъэ IуэхущIапIэм гъатхэпэм и 1 - 3 махуэхэм зэхыхьэ ин щекIуэкIащ. «УнэтIакIуэ» республикэ Iуэхум хэтащ ныбжьыщIэ 80-м щIигъу.

Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэр ягъэлъапIэ

Анэдэлъхубзэм и махуэм ирихьэлIэу зэIущIэ гъэщIэгъуэн щрагъэкIуэкIащ Налшык къалэ дэт «ДыгъафIэ къалэ» лицейм. Абы кърихьэлIат Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артист, композитор цIэрыIуэ ХьэIупэ ДжэбрэIилрэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и унафэщI, усакIуэ Ацкъан Русланрэ.

ЛIыгъэмрэ хахуагъэмрэ папщIэ

Хэкум и хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ.

Страницы

Подписка на RSS - ЗэIущIэхэр