ЗэIущIэхэр

Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэр ягъэлъапIэ

Анэдэлъхубзэм и махуэм ирихьэлIэу зэIущIэ гъэщIэгъуэн щрагъэкIуэкIащ Налшык къалэ дэт «ДыгъафIэ къалэ» лицейм. Абы кърихьэлIат Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артист, композитор цIэрыIуэ ХьэIупэ ДжэбрэIилрэ «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и унафэщI, усакIуэ Ацкъан Русланрэ.

ЛIыгъэмрэ хахуагъэмрэ папщIэ

Хэкум и хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ.

Армеец ныбжьыщIэхэм я щIыналъэ зэхуэс

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэ­гъуапIэм къыщызэIуахащ ар­меец ныбжьыщIэхэм я урысейпсо ­жы­лагъуэ зэщIэхъееныгъэм и IV щIыналъэ слётыр. Абы ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и еджакIуэ ныб­жьы­щIэу 100-м щIигъу зэщIэ­хъее­ныгъэм хагъэхьащ.
ГуфIэгъуэ дауэдапщэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

ЛIыхъужьхэм пщIэ хуащI

Афганистаным советыдзэхэр къызэрырашыжрэ илъэс 30 зэрырикъуам теухуауэ Бахъсэн къалэм пэкIу щекIуэкIащ.

Кавказ Ищхъэрэм и курортхэм зыужьыныгъэщIэ ягъуэтынущ

Мазаем и 14 - 15-хэм Сочэ къалэм щекIуэкIа инвестицэ зэхыхьэшхуэм нэхъ зыубгъуауэ хэтахэм ящыщщ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэр. Абы къыхилъхьа проект нэхъыщхьэхэр теухуащ «Архъыз», «Iуащхьэмахуэ», «Ведучи» курортхэм 2019 - 2021 гъэхэм зегъэужьыным.

Гъэсыныпхъэр лъапIэ щIэхъуар сыт?

КъБР-м Инфраструктурэмрэ бжыгъэхэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм дыгъуасэ щытепсэлъыхьащ республикэм гъэсыныпхъэм и уасэм щIыщыхагъэхъуам.

Гулъытэ зыхуащIыну Iуэхухэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ УФ-м Лэжьыгъэмрэ цIыхухэр социальнэу хъумэнымкIэ и министр Топилин Максим, лэжьыгъэмрэ цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ федеральнэ IэнатIэм и унафэщI Вуколов Всеволод, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и къуэдзэ Бабушкин Игорь, федеральнэ IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм, Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм къикIахэр.

Къэбэрдей-Балъкъэрым IуэхукIэ къэкIуащ Урысейм лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Топилин Максим

КъБР-м махуитIкIэ щыIащ УФ-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Топилин М. А. КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, Лэжьыгъэмрэ цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщI Вуколов Всеволод, КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Евгений сымэ щIыгъуу Топилин Максим къызэхикIухьащ социальнэ IэнатIэм хиубыдэ IуэхущIапIэ зыбжанэ - КъБР-м Медико-социальнэ экспертизэмкIэ и бюро нэхъыщхьэр, Яныкъуей къуажэм дэт психоневрологие интернатыр.

Сабий сымаджэщхэр зэхагъэхьэж

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат Iэ тридзащ республикэ сабий клиникэ сымаджэщым (РСКС) и къудамэ зыбжанэ зэрызэгуагъэхьэм теухуа унафэм. Абы ипкъ иткIэ, сымаджэщым и къудамэщIэхэм лэжьэн щIадзэнущ 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м.

Я лэжьыгъэр къапщытэж

Урысей МЧС-м и Iэтащхьэ Зиничев Евгений лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Ставрополь крайм и Железноводск къалэм. Абы щригъэкIуэкIа зэIущIэм къыщапщытэжащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым КъэхъукъащIэ шынагъуэ къэмыгъэхъунымкIэ, абыхэм я Iэужьхэр гъэкIуэдыжынымкIэ зыуэ щыт къэрал IэнатIэм (РСЧС) илъэс кIуам и лэжьыгъэм кърикIуахэр. Апхуэдэуи абы щаубзыхуащ 2019 гъэм къапэщыт къалэнхэр.

Страницы

Подписка на RSS - ЗэIущIэхэр