ЗэIущIэхэр

Журналистхэм я ветеранхэр ягъэлъапIэ

УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр илъэси 100 зэрырикъур щагъэлъэпIащ КъБР-м Граждан жылагъуэ институтхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм и актовэ пэшым. Ар къызэригъэпэщащ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм.
Зэхыхьэм ирагъэблэгъащ журналистхэм я «Надежда России» урысейпсо зэгухьэныгъэм ди республикэм щиIэ къудамэм хэтхэр.

ЗэгурыIуэныгъэм толажьэ

«Лъэпкъ лъапIэныгъэхэр зэгурыIуэныгъэм и лъабжьэщ» фIэщыгъэм щIэту мы гъэм ди республикэм щагъэзэщIа проектыр къазэрехъулIам теухуауэ щытащ иджыблагъэ Налшык щрагъэкIуэкIа пресс-конференцыр.
Проектым и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным. Псом хуэмыдэу а Iуэхум гулъытэ хэха щыхуащIащ къуажэм къикIыу къалэм къакIуэ щIалэгъуалэр зыхыхьэ гупым (лъэпкъ щхьэхуэхэм къыхэкIахэм) яхэзэгъэныр.

Бахъсэн къалэр пашэщ

Хъыбар гуапэ

Налшык къалэм иджыблагъэ щызэхэтащ УФ-м КъызэрымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ и министерствэм и къудамэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм 2018 гъэм зэфIигъэкIахэр щызэхалъхьэжа зэIущIэ.

УпщIэхэр я куэдт

 Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир, хабзэ хъуауэ, 2001 гъэ лъандэрэ илъэсыр и кIэ щынэблагъэм деж пресс-конференц ин къызэрегъэпэщ, кIуэ пэтми цIыху нэхъыбэ кърихьэлIэу. Абы хэта журналистхэм я бжыгъэм мы гъэми хэхъуащ. Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, хамэ къэралхэм къикIа журналист 1702-рэ къызэхуэсащ, дэтхэнэми къэрал унафэщIым иритыну упщIэ зырыз, уеблэмэ зыбжанэ ягъэхьэзырауэ.

Щхьэхуитыныгъэр жэуаплыныгъэм зэрепхар

КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щытепсэлъыхьащ «ЩIалэгъуалэ: щхьэхуитыныгъэмрэ жэуаплыныгъэмрэ» Iуэхугъуэм.

Iулъхьэм нэхъ ерыщу пэщIэтыпхъэщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Прокуратурэм щекIуэкIащ ещанэ форум зэIуха. Iулъхьэм пэщIэтыным и дунейпсо махуэм иригъэхьэлIауэ къызэрагъэпэща зэIущIэр теухуат Къэбэрдей-Балъкъэрым коррупцэм зэрыщебэным кърикIуахэм.

Урысей Федерацэм и Конституцэр илъэс 25-рэ зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Конституцэр илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ Кремлым щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэм.

КIуэкIуэ Казбек еджэнымкIи спортымкIи ехъулIэныгъэшхуэ зиIэ школакIуэхэм паспортхэр яритащ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Урысей Федерацэм и цIыхум и паспортыр КъБР-м и Правительствэм и Унэм щаритащ республикэм и школакIуэхэу еджэнымкIэ пашэхэм, апхуэдэу урысей, щIыналъэ олимпиадэхэмрэ спорт зэхьэзэхуэхэмрэ къыщыхэжаныкIахэм.

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Е. А., КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., министерствэхэм, ведомствэхэм, хабзэхъумэ органхэм я унафэщIхэр, къалэ, район администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.

ФIыщIэ яхуищIу

УФ-м и Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и хэщIапIэм щэкIуэгъуэм и 23-м щагъэлъэпIащ Анэм и махуэр. Мы IуэхущIапIэм къэувагъащIэ лэжьакIуитхум я анэхэр ирагъэблагъэри, удз гъэгъахэр тыгъэ яхуищIащ икIи псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ щIыналъэ управленэм и унафэщI, полковник Васильев Сергей.

Страницы

Подписка на RSS - ЗэIущIэхэр