IутIыж Борис и пшыхь

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым жэпуэгъуэм и 7-м пшыхь дахэ щызэхэтащ. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ, адыгэ драматургием и классик IутIыж Борис Къуней и къуэр къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъум.
 
Пшыхьыр къызэIуахащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей драмэ театрым и худо- жественнэ унафэщI ЖьакIэмыхъу КIунэрэ режиссёр Дэбагъуэ Романрэ зэхагъэува, тхакIуэ щэджащэм и IэдакъэщIэкIхэр утыку къыщрахьэ теплъэ­гъуэхэмкIэ. Артистхэм яхузэфIэкIащ къызэхуэсахэр IутIыжым и дунейм хагъэплъэжын.
 
Апхуэдэу зэIущIэм щагъэлъэпIащ Тыркум щып-сэу ди лъэпкъэгъу бзылъхугъэ Думэн (Iэдэмей) Акилэ IутIыж Борис и щIыхькIэ къыхилъхьа Адыгэпсо ­литературэ щIалэгъуалэ зэпеуэм ­щы­те­кIуахэр. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъШР-м хыхьэ Беслъэней ­къуажэм щыщ ГъукIэкъул Иринэ. ЕтIуанэ увыпIэр ­хуагъэфэщащ ди республикэм и Къэсейхьэблэ ­(Бахъсэнёнок) ­къуажэм щыпсэу Тажджэ Замир. Ещанэ хъуащ Щхьэлыкъуэ (КъБР) щыщ На­фIэдз Му­хьэ­мэд. Зэ­хьэзэхуэм хэта псори ахъшэ ­саугъэткIэ ягъэ­пэжащ.
 
Пшыхьым кърихьэлIащ IутIыж Борис и унагъуэр, и благъэ-Iыхьлыхэр, и ныбжьэгъухэр. Зэхыхьэр ягъэ-дэхащ республикэм и артист цIэрыIуэхэм.
ЩхьэщэмыщI Изэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018