«ЦIыхум и хуитыныгъэхэр» дерсыр

Илъэс къэс ди къэралым и щIыпIэ псоми щокIуэкI «ЦIыхум и хуитыныгъэхэр» дерсыр. Ар ирагъэхьэлIэ ЦIыхум и хуитыныгъэхэр хъумэным и дунейпсо махуэм. А Iуэхур я нэIэ щIэтщ Урысей Федерацэм цIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ и уполномоченнэу щыIэ Москальковэ Татьянэрэ УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и министр Васильевэ Ольгэрэ.

А Iуэхум хыхьэ дерсхэм ипэ къихуэу ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Зумакулов Борисрэ цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхумкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къумыкъу Iэуесрэ я нэIэм щIэту  ди республикэм щекIуэкIащ цIыхум я хуитыныгъэхэр, я къалэнхэр къагурыгъэIуэным хуэгъэпсауэ щыта семинархэр, зэпеуэхэр.
КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм Къэрал кIуэцI политикэмкIэ и управленэм и лэжьакIуэхэр, ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэм и аппаратым и лIыкIуэхэр кърихьэлIэу Тэрч, Бахъсэн щIыналъэхэм цIыхухэм щаIущIащ. Абы кърихьэлIащ щIыналъэхэм я унафэщIхэр. А зэIущIэхэм щыхэплъащ псэупIэкIэ къызэгъэпэщыным, я узыншагъэм кIэлъагъэплъыным, социальнэ дэIэпыкъуныгъэ ягъуэтыным теухуауэ цIыхухэр щIэтхьэусыхэ Iуэхухэм. Абдежым наIуэ къыщыхъуа ныкъусаныгъэхэр гъэзэкIуэжыным елэжьыну я пщэ далъхьэжащ зэIущIэм и жэрдэмщIакIуэхэм икIи а Iуэхухэр зэрызэхагъэкIым я нэIэ трагъэтынущ.  
«ЦIыхум и хуитыныгъэхэр» дерсым кърихьэлIат 6 - 11-нэ классхэм щIэс ныбжьыщIэхэр. НыбжьыщIэхэми абыхэм я егъэджакIуэхэми а дерсхэм къыщащIащ езыхэр зыщымыгъуазэ куэд, я упщIэхэми зэпкърыхауэ жэуап ягъуэтащ.

ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэм и пресс-IэнатIэ.
Поделиться: