Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

УФ-м щагъэлъапIэ КъегъэлакIуэм и махуэр. 1990 гъэм РСФСР-м и Министрхэм я Советым и унафэкIэ къызэрагъэпэщащ къегъэлакIуэхэм я IуэхущIапIэ щхьэхуэ. 1995 гъэм дыгъэгъагъазэм и 26-м УФ-м и Президентым унафэ къыдигъэкIащ а IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэр гъэлъэпIэным теухуауэ.
Къыргъызстаным и паспорт-визэ къулыкъущIапIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
1877 гъэм Санкт-Петербург цирк къыщызэIуахащ. Иджыпсту ар Урысейм и зыкъэгъэлъэгъуапIэ утыку нэхъыжь дыдэу къалъытэ.
1929 гъэм Сталин Иосиф СССР-м и мэкъумэш IэнатIэм коллективизацэ щегъэкIуэкIыным теухуа Iуэхур къыхилъхьащ.
1932 гъэм СССР-м и ЦIыхубэ комиссархэм я советым и ГъэзэщIакIуэ комитет нэхъыщхьэм унафэ къищтащ къэралым и цIыху балигъ псоми паспорт яIэн икIи дэтхэнэри щыпсэу щIыпIэм щатхауэ щытын зэрыхуейм теухуа унафэр.
1938 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым «Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь» цIэр гъэувыным теухуа Унафэ къищтащ.
1943 гъэм Астрахань областыр къызэрагъэпэщащ.
1945 гъэм Дунейпсо валютэ фондымрэ (МВФ) КъэщIэрэщIэжыныгъэмрэ зыужьыныгъэмрэ я дунейпсо банкымрэ (МБРР) къызэрагъэпэщащ.
1571 гъэм къалъхуащ нэмыцэ астроном, физик, вагъуэхэр зэрызэблэкI щIыкIэр къэзыхута Кеплер Иоганн.
1761 гъэм къалъхуащ дзэзешэ цIэрыIуэ, Урысей армэм и фельдмаршал, 1812 гъэм екIуэкIа Хэку зауэм и лIыхъужь Барклай-де-Толли Михаил.
1822 гъэм къалъхуащ франджы микробиолог, химик цIэрыIуэ Пастер Луи.
1832 гъэм къалъхуащ урыс хьэрычэтыщIэ, псапащIэ, гъуазджэм и лэжьакIуэхэмрэ абыхэм я IэдакъэщIэкIхэмрэ пщIэшхуэ яхуэзыщIу щыта Третьяков Павел. Иджыпсту абы и цIэр зэрехьэ сурэт телъыджэ куэд щызэхуэхьэса галереем.
1901 гъэм къалъхуащ уней псом щыцIэрыIуэ, Германием къыщалъхуа, США-м щыпсэуа, щылэжьа актрисэ Дитрих Марлен.
1929 гъэм къалъхуащ литературовед, критик, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик, КъБР-м, АР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ ХьэкIуащэ Андрей.
1934 гъэм къалъхуащ совет гимнасткэ, жылагъуэ лэжьакIуэ, Олимп джэгухэм бгъуэнейрэ щытекIуа, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Латынинэ Ларисэ.
1934 гъэм къалъхуащ актёр, режиссёр, уэрэджыIакIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист, «Ромэн» театрым и унафэщI Сличенкэ Николай.
1939 гъэм къалъхуащ СССР-ми УФ-ми самбэмрэ дзюдомкIэ щIыхь зиIэ я тренер, АР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, педагогикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик Къуэблэ Екъуб.
1939 гъэм къалъхуащ совет актёр, УФ-м и цIыхубэ артист Виторган Эммануил.
1947 гъэм къалъхуащ КъБР-м и цIыхубэ артист Къэжэр Борис.
1948 гъэм къалъхуащ Франджым щыщ, УФ-м и гражданствэ зрата актёр Депардье Жерар.
1953 гъэм къалъхуащ КъБР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, жылагъуэ лэжьакIуэ Жылэ Анатолэ.
1971 гъэм къалъхуащ урысей актёр, режиссёр, сценарийхэр зытхыу щыта Бодров Сергей.
1976 гъэм къалъхуащ усакIуэ, КъШР-м щIыхь зиIэ и журналист Бемырзэ Зураб.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 6 - 8, жэщым градус 1 - 2 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Адэ мыгъасэм и къуэри мэсэхъу.

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также: