Къэралым щынэхъыфIу къалъытэ

ЛъагапIэм щхьэпрылъынымкIэ мы гъэм ехъулIэныгъэ инхэр дунейм щызыIэрызыгъэхьа ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие атлетикэ псынщIэмкIэ дызэрыт илъэсым и спортсмен нэхъыфIу Урысей Федерацэм къыщалъытащ. Абы и гъэсакIуэ Габрилян Геннадий къэралым и тренер нэхъыфI хъуащ.

Атлетикэ псынщIэмкIэ урысейпсо федерацэм илъэсым кърикIуахэр къыщапщытэжа конференцым и лIыкIуэхэмрэ спортым дихьэххэмрэ Iэ зэраIэтам ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщхэу Ласицкене (Кучинэ) Мариерэ зэрысабийрэ абы и тренер Габрилян Геннадийрэ апхуэдэу лъагэу я пщIэр яIэтащ.
КъищынэмыщIауэ, атлетикэ псынщIэм тетхыхь США-м и «Trak and Field» журналым иригъэкIуэкIа щIэупщIэныгъэм зэригъэбелджыламкIэ, ди лъахэгъу бзылъхугъэр яхэхуащ дунейм и спортсмен нэхъыфIипщIым. Илъэс ещанэ хъуауэ зэкIэлъхьэужьу Ласицкене апхуэдэ пщIэ къелэжь. Нэгъабэ еплIанэу щытащ, Европэм щынэхъыфIу, 2017 гъэм етIуанэ хъуащ. Дызэрыт илъэсым и гъатхэпэм «Trak and Field» журналым етIуанэу зэкIэлъхьэужьу къилъытащ щIымахуэм ирагъэкIуэкIа зэхьэзэхуэхэм Марие щынэхъыфIу.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, Катарым и къалащхьэ Дохэ фокIадэм (сентябрым) и кIэухым - жэпуэгъуэм (октябрым) щекIуэкIа атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым Ласицкене (Кучинэ) Марие абы тхыдэм щыхыхьащ: лъагапIэм щхьэпрылъынымкIэ зэхьэзэхуэм Ласицкене дыщэ медалыр къыщихьащ икIи щэнейрэ дунейпсо чемпион хъуащ. ЛъагапIэм щхьэпрылъ цIыхухъухэми цIыхубзхэми игъащIэм яхэтакъым апхуэдэ зыхузэфIэкIа. ЗэрыфщIэжщи, нэхъапэм Марие щытекIуащ 2015 гъэм Пекин щыIа, 2017 гъэм Лондон щекIуэкIа ЩIы хъурейм и зэпеуэхэм. ДызыхуэкIуэ илъэсым Токио къыщызэрагъэпэщыну Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр и плъапIэщ, Тхьэм къригъэхъулIэ!
Сурэтым: Ласицкене Мариерэ и гъэсакIуэ Габрилян Геннадийрэ.

Жыласэ Заурбэч.
Поделиться: