Нобэ

ХуэмыщIауэ псэухэм защIэгъэкъуэным и дунейпсо махуэщ
♦Урысейм и дзэ тIасхъэщIэх къулыкъум и лэжьакIуэхэм я махуэщ
♦1863 гъэм
Инджылызым щыщ Уолтон Фредерик лъэгухэм тралъхьэ линолеумыр къызэригупсысам щыхьэт техъуэ тхылъ къратащ.
1866 гъэм Урысейм и Телеграф агентствэр къызэрагъэпэщащ.
1917 гъэм Канадэм и лъэпкъ хоккей лигэм, иджырей НХЛ цIэрыIуэм - и япэ чемпионатыр екIуэкIащ. А илъэсырт лигэр къыщызэрагъэпэщари. Абы хыхьат командиплI - «Монреаль Канадиенс», «Монреаль Уондерерс», «Оттава Сенаторс» и «Торонто Аренас» жыхуиIэхэр.
1925 гъэм ТАСС-р (Совет Союзым и Телеграф агентствэр) къызэрагъэпэщащ.
1972 гъэм Мазэм къикIыжащ абы къэхутэныгъэхэр щезыгъэкIуэкIа «Аполлон-17» америкэ хьэрш кхъухьыр. Абы иса астронавтхэу Сернан Юджин, Эванс Роналд, Шмит Харрисон сымэ Мазэм дыгъэгъазэм и 7 - 19-хэм щылэжьащ.
♦Парт, къэрал лэжьакIуэ, Маршал, Совет Союзым плIэнейрэ и ЛIыхъужь, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, 1964 - 1982 гъэхэм СССР-м и унафэщIу щыта Брежнев Леонид къызэралъхурэ илъэси 112-рэ ирокъу.
♦Франджы уэрэджыIакIуэ, актрисэ цIэрыIуэ Пиаф Эдит къызэралъхурэ илъэси 103-рэ ирокъу.
♦«Современник» театрым и унафэщI, СССР-м и Къэрал сагъэтым и лауреат, Совет Союзым и цIыхубэ артисткэ Волчек Галинэ и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.
♦Филологие щIэныгъэхэм я доктор, Горькэм и цIэр зезыхьэ Дунейпсо литературнэ институтым и профессор Алий Аллэ къыщалъхуа махуэщ.
♦Футболист Iэзэу щыта, СССР-ми РСФСР-ми я чемпион, КъБР-м физкультурэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Iэпщэ Александр къызэ­ралъхурэ илъэс 79-рэ ирокъу.
♦РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ Вертинская Анастасие и ныбжьыр илъэс 74-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ, къешх-къесу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градуси 2, жэщым щIыIэр 1 градус щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
Адыгэшрэ лIы бэшэчрэ.
 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

14.12.2018 - 08:07 Нобэ
14.05.2020 - 08:15 Дунейм щыхъыбархэр
11.09.2019 - 08:17 Дунейм щыхъыбархэр
22.03.2019 - 08:07 МЭРЕМ ПШЫХЬ
22.11.2019 - 08:10 Мэрем пшыхь