Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

♦ЦIыхухэм щIэныгъэ етыным и дунейпсо махуэщ. 2018 гъэм, Нигерием къыхилъхьэри, ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм дыгъэгъазэм и 3-м унафэ къищтащ а махуэр гъувыным теухуауэ.
Эскимо морожнэ лIэужьыгъуэм и дунейпсо махуэщ. США-м щыщ Онавэ къалэм щыпсэу, тыкуэн цIыкIу зыгъэлажьэ Нельсон Христиан а IэфIыкIэ лIэужьыгъуэр къызэригупсысам щыхьэт техъуэ тхылъыр 1922 гъэм къратыжауэ щытащ.
Исландием щагъэлъапIэ зэщхьэгъусэхэм я махуэр
1606 гъэм Испанием и къалащхьэр Вальядолид ирахри, Мадрид яхьауэ щытащ.
1720 гъэм Пётр Езанэм Урысей империем и Тенджызыдзэм и уставым Iэ щIидзащ.
1931 гъэм «Ромэн» цыджан театрыр къызэрагъэпэщащ.
1966 гъэм Индием и «Боинг 707» кхъухьлъатэр, Бомбей - Дели - Бейрут - Женевэ - Лондон гъуэгуанэр зэпичу уэгум иту жьэхэуащ Монблан бгым. А насыпыншагъэм хэкIуэдат цIыхуи 117-рэ.
1984 гъэм «Apple Macintosh» япэ компьютерыр къыдагъэкIащ.
2011 гъэм Москва и «Домодедово» аэропортым теракт щалэжьащ. ЩIэпхъаджащIэм абы, иужькIэ къызэрахутамкIэ, тротилу килограмми 10-м нэблагъэ хъу бомбэ къыщигъэуащ. Абы цIыху 37-рэ хэкIуэдат, 170-м уIэгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр ягъуэтат.
1732 гъэм къалъхуащ франджы тхакIуэ, драматург Бомарше Пьер. Абы и IэдакъэщIэкI пьесэхэу «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро» жыхуиIэхэм дунейпсо цIэрыIуагъ ягъуэтащ, театр куэдми щагъэуващ.
2003 гъэм Урысейм и лъэпкъ филармоние оркестрыр къызэрагъэпэщащ.

1848 гъэм къалъхуащ урыс сурэтыщI цIэрыIуэ Суриков Василий.
1873 гъэм къалъхуащ урыс бзэщIэныгъэлI, СССР-м ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и член-корреспондент, псалъэ мин 90-м щIигъум я мыхьэнэр къыщыгъэлъэгъуа псалъалъэ цIэрыIуэр къыдэзыгъэкIа Ушаков Дмитрий.
1901 гъэм къалъхуащ совет кинорежиссёр, егъэджакIуэ, фильмхэм я сценарийхэри зытхыу щыта, СССР-м и цIыхубэ артист Ромм Михаил.
♦1936 гъэм къалъхуащ совет актёр, СССР-м и цIыхубэ артист
Филиппов Роман.
1912 гъэм къалъхуащ совет тхакIуэ, драматург, журналист, Армавир къалэм щIыхь зиIэ и цIыху Дангулов Саввэ.
1932 гъэм къалъхуащ полковник, жылагъуэ лэжьакIуэу щыта, КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Джэтауэ Хьэмыщэ.
1942 гъэм къалъхуащ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессору щыта Бетрожь Руслан.
1942 гъэм къалъхуащ актрисэ, РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ Савельевэ Людмилэ.
1942 гъэм къалъхуащ уэрэджыIакIуэ, РСФСР-м щIыхь зиIэ и артист Ободзинский Валерий.
1952 гъэм къалъхуащ совет актёр, кинорежиссёр, УФ-м и цIыхубэ артист Леонов-Гладышев Евгений.
1953 гъэм къалъхуащ биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, къэрал лэжьакIуэ Щыхьмырзэ Мухьэмэд.
1953 гъэм къалъхуащ музыкант, дирижёр, СССР-м и цIыхубэ артист, Совет Союзым и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Башмет Юрий.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, уэс къыщесынущ. ЩIыIэр махуэм градуси 3 - 2, жэщым градуси 10 - 9 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Анэ бгъафэр сабийм и жэнэтщ.

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также: