УпщIэхэр я куэдт

 Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир, хабзэ хъуауэ, 2001 гъэ лъандэрэ илъэсыр и кIэ щынэблагъэм деж пресс-конференц ин къызэрегъэпэщ, кIуэ пэтми цIыху нэхъыбэ кърихьэлIэу. Абы хэта журналистхэм я бжыгъэм мы гъэми хэхъуащ. Урысейм и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, хамэ къэралхэм къикIа журналист 1702-рэ къызэхуэсащ, дэтхэнэми къэрал унафэщIым иритыну упщIэ зырыз, уеблэмэ зыбжанэ ягъэхьэзырауэ.
Сыхьэт бжыгъэкIэ екIуэкIа зэIущIэм нэхъыбэу зыщытепсэлъыхьар къэрал кIуэцIым щыщыIэ псэукIэращ, журналистхэм я упщIэхэр теухуауэ щытащ Iуэхугъуэ хэхахэм, уеблэмэ къалэ, къуажэ гуэрхэм щыпсэухэр зыпэщIэт гугъуехьхэм.
Дауи, дуней псор фIэгъэщIэгъуэну зыкIэлъыплъ Путин и лэжьыгъэм Iуэху инхэр къыщамыIэту къэнакъым. Къызэхуэсахэр тепсэлъыхьащ дунейпсо политикэм, зэпIэзэрытыныгъэр къызэгъэпэща хъунымкIэ Урысей Федерацэм иIэ мыхьэнэм, Iуэхугъуэ пыухыкIахэм я теухуауэ езы Путин Владимир иIэ еплъыкIэхэм, нэгъуэщIхэми.
Пресс-конференц иныр зэрекIуэкIам, къыщаIэта упщIэхэм, абыхэм я жэуапхэм теухуа тхыгъэ ­убгъуа ди газетым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэхэм ящыщ зым тетынущ.

НэщIэпыджэ Замирэ.
Поделиться: