ЕхъулIэныгъэкIэ зэхуащIыж

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм щекIуэкIа пресс-конференцым щыхэплъэжащ илъэс иухым ди грэппрелхэр зыхэта зэхьэзэхуэхэм къыщагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм.

Иужьрейхэм ящыщщ щэкIуэгъуэм Амстердам къалэм (Нидерландхэм) щекIуэкIа Европэм и чемпионатыр, фокIадэм Астана къалэм (Къэзахъстаным) щызэхэта грэпплингымкIэ дунейпсо чемпионатыр.
Илъэс блэкIар ехъулIэныгъэкIэ къызэрырахьэлIамкIэ спортсменхэм ехъуэхъуащ икIи къыкIэлъыкIуэ гъэм нэхъыбэжкIэ зэрыщыгугъыр къыхигъэщащ КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Файт Зона» клубым и гъэсэнхэм Европэм и чемпионатым фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ икIи Урысейм и командэ къыхэхам абы къыхуахьащ дыщэ медалу тIурэ дыжьынуи апхуэдизрэ. Мэш Алим щызэуа лIэужьыгъуэхэм дыщэрэ дыжьынрэ къыщихьащ. Юнус Рустам япэ увыпIэр зыIэригъэхьащ. ИщхьэкIэ къыщыдгъэлъэгъуа спортсменхэм я тренер Шыхъуэстэн Руслан етIуанэ хъуащ.
Дунейпсо чемпионатым «Файт Зона» клубым и гъэсэнхэм дыщэ медалу 3, дыжьынрэ жэзу зырыз къыщахьащ.
Щызэуа лIэужьыгъуэхэм пашэ щыхъуащ Мэржэхъу Мурат, Апажэ Инал, Шэт Юнус сымэ. Мэржэхъу Мурат нэгъуэщI лIэужьыгъуэмкIэ дыжьын медалыр зыIэригъэхьащ. Жэзыр къихьащ Тенджыз Абдуррахьман. «Аллигатор» клубым и гъэсэнхэу Балэ Хьэсэнбий етIуанэ увыпIэр иубыдащ, ещанэ хъуащ Къэрэшей Рустам. Тренерыр ГъукIэжь Астемырщ.

 

ЖЫЛАСЭ Замир.
Поделиться: