«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхухэр псэупIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ абыхэм коммунальнэ Iуэхутхьэбзэ яхуэщIэнымрэ и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Прав

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхухэр псэупIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ абыхэм коммунальнэ Iуэхутхьэбзэ яхуэщIэнымрэ и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Правительствэм и Унафэ
№38-ПП
2020 гъэм гъатхэпэм и 17-м        Налшык къалэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:
«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхухэр псэупIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ абыхэм коммунальнэ Iуэхутхьэбзэ яхуэщIэнымрэ и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2018 гъэм накъыгъэм и 8-м къыдигъэкIа унафэ №90-ПП-мкIэ къащтам, мы унафэм и гуэдзэным къыщыгъэлъэгъуа зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
и Правительствэм и УнафэщI МУСУКОВ Алий

Поделиться: