Ди щIалэхэр къыхожаныкI

Дагъыстэнымрэ Нижегород областым хыхьэ Арзамас къалэмрэ щызэхэта бэнэкIэ хуитымкIэ зэхьэзэхуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм текIуэныгъэхэр къыщахьащ.

Тренер цIэрыIуэ Джаватханов Джаватхъан и фэеплъ зэхьэзэхуэу Дагъыстэным щекIуэкIам зи хьэлъагъыр килограмм 65-м нэблагъэхэм я гупым дыщэ медалыр щызыIэригъэхьащ Нэгъуей Къантемыр.
Фанзий Саид етIуанэ щыхъуащ Арзамас щызэхэта дунейпсо зэпеуэм. А къалэм «ЩIыхь зиIэ и цIыху» Пландин Павел къызэралъхурэ илъэси 100 щри­къум хуагъэпса зэхьэзэхуэм хэтащ Латвием, Литвам, Эстонием, Урысейм и щIыналъэ куэдым къикIа спортсмен 300-м нэблагъэ.
 

Мэзкуу Къанщобий.
Поделиться: