УЗ ЗЭРЫЦІАЛЭМ ЗИМЫУБГЪУН ПАПЩІЭ

Бахъсэн щІыналъэм и Оперативнэ штабым къищта унафэм ипкъ иткІэ, абы хыхьэ Жанхъуэтекъуэ, Зеикъуэ, ХьэтІохъущыкъуей, ПсыкІэху, Къубэ-Тэбэ къуажэхэм коронавирус уз зэрыцІалэр къыщымыгъэхъуным икІи зыщемыгъэубгъуным теухуауэ къат куэду зэтет унэхэм я щІыхьэпІэ-щІэкІыпІэхэр, бжэкъухэр, дэкІуеипІэ убыдыпІэхэр, блынхэр ягъэкъабзэ, дезинфекцэ ящІ.

Гулъытэншэ хъуркъым пщІантІэхэри, сабий джэгупІэхэри, унэхэм къегъэщІылІа жыг хадэ цІыкІухэри.
Псори зэхэту Бахъсэн щІыналъэм цІыхур Іуву зыщІэс унэ щэщІрэ общежититІрэ итщ.
Дезинфекцэ щІыным къыдэкІуэу, Оперативнэ штабым и лэжьакІуэхэм цІыхухэр щхьэусыгъуэншэу я унэ къыщІэмыкІыным къыхураджэ, уэрамым къыдыхьамэ, нэкІуІупхъуэхэр яІулъын, Іэлъэхэр яІэрыгъын зэрыхуейм щагъэгъуазэ, Іэмал зэриІэкІэ гъунэгъуу зэбгъэдэмыхьэмэ зэрынэхъыфІыр гурагъаІуэ.

ТАБЫЩ Мурат.
Поделиться: