Урышымрэ БищIомрэ я текIуэныгъэ

Осетие Ищхъэрэ - Аланием и къалащхьэ Владикавказ дэт «Манеж» спорт комплексым щызэхэтащ бэнэкIэ хуитымкIэ «Аланы» дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы щыбэнащ къэрал 15-м я спортсмен нэхъыфIхэр.

Зи хьэлъагъыр килограмм 92-м нэблагъэхэм я гупым и финал ныкъуэ зэIущIэм ди бэнакIуэ Урыш Анзор хигъэщIащ 2012 гъэм олимп чемпион хъуа Азербайджаным и лIыкIуэ Шарифов Шариф. КIэух зэпэщIэтыныгъэм Урышым зы Iэмали иритакъым икIи 4:0-у ефIэкIащ ди къэралым щыщ Курбанов Магомед.
Ди республикэм иджыри зы дыщэ медаль къыхуихьащ БищIо Тимур. Зи хьэлъагъыр килограмм 74-м нэблагъэхэм я финал зэIущIэм ди щIалэр 4:1-уэ щытекIуащ Куржым къикIа, мы гъэм екIуэкIа дунейпсо чемпионатым дыжьын медалыр къыщызыхьа Кенчадзе Автандил. Иджырей зэхьэзэхуэм БищIо Тимур щигъэзэщIащ дунейпсо класс зиIэ спортым и мастерым и мардэр.
ИщхьэкIэ къыщыдгъэлъагъуэ ди спортсменитIым Iэмал къахукъуэкIащ «Иван Ярыгин» Гран-при рейтинг зэхьэзэхуэу 2019 гъэм и щIышылэм екIуэкIынум зыкъыщагъэлъэгъуэну.
 

 

КЪЭХЪУН Бэч.
Поделиться: