Журналистхэм я ветеранхэр ягъэлъапIэ

УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр илъэси 100 зэрырикъур щагъэлъэпIащ КъБР-м Граждан жылагъуэ институтхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм и актовэ пэшым. Ар къызэригъэпэщащ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм.
Зэхыхьэм ирагъэблэгъащ журналистхэм я «Надежда России» урысейпсо зэгухьэныгъэм ди республикэм щиIэ къудамэм хэтхэр.
КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Шаваевэ Разият жиIащ Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэр илъэси 100 зэрырикъум иращIэкIа гуфIэгъуэ пшыхьыр Урысей Армэм и Академическэ театрым щэкIуэгъуэм и 14-м гукъинэжу къызэрыщызэрагъэпэщар, урысей, дунейпсо журналистикэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIхэр, дуней псом и журналист IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр а зэхыхьэ гуапэм зэрыщызэхуэсар. Ар зэхыхьэм хэтхэм яхутепсэлъыхьащ УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм тхыдэ гъуэгуанэ дахэ, купщIафIэ къызэрикIуам.
ЗэIущIэм къыщагъэлъэгъуащ журналист IэщIагъэр щIэупщIэ нэхъ зиIэхэм ящыщу къызэрекIуэкIыр, хъыбархэр япэу журналистхэм къазэрыбгъэдэкIыр, республикэм и журналистикэм и Iуэху зэIумыбзхэм, ахэр гъэзэкIуэжыным, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я пщIэр къэIэта зэрыхъунум теухуа я Iуэху еплъыкIэхэр.
Шаваевэ Разиятрэ КъБР-м и Парламентым и лIыкIуэ Пащты Борисрэ журналистикэм и ветеранхэм гуапэу ехъуэхъуащ икIи илъэс куэдкIэ а IэнатIэр егъэфIэкIуэным хэлъхьэныгъэ ин зэрыхуащIамрэ зэгухьэныгъэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъумрэ папщIэ хуагъэфэщащ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и щIыхь тхылъыр. Апхуэдэу «Акулы пера» школыр къэзыуха журналист ныбжьыщIэхэм зэхыхьэм щратыжащ КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и деж щылажьэ мастерскойр къызэраухам щыхьэт техъуэ тхылъыр.
Пшыхьыр ягъэдэхащ Сабий творчествэмкIэ «ДыгъафIэ къалэ» академием и «Шэху уэздыгъэ» литературэ студием и гъэсэнхэм. IэнатIэм и нэхъыжьхэм я гукъэкIыж дахэхэр щытепщэ зэхыхьэр куэдым гукъинэж ящыхъуащ.
 
 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: