КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм иригъэкIуэкIащ Террорым пэщIэтынымкIэ комиссэмрэ КъБР-м щыIэ Оперативнэ штабымрэ я зэIущIэ

Правительствэм и Унэм КIуэкIуэ Казбек щригъэкIуэкIащ Террорым пэщIэтынымкIэ комиссэмрэ КъБР-м щыIэ Оперативнэ штабымрэ я зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ илъэсыщIэ гуфIэгъуэхэр щрагъэкIуэкI зэманым жылагъуэ шынагъуэншагъэ къызэгъэпэщынымрэ хабзэр хъумэнымрэ япыщIа Iуэхухэм.

«Хабзэхъумэ къарухэм я зэфIэкIым дыщыхэплъэжкIэ гулъытэ хэха хуэтщIын хуейщ социальнэ мыхьэнэ зиIэ IуэхущIапIэхэм, цIыху куэд щызэхуэс щIыпIэхэм хабзэншагъэхэр къыщымыгъэхъуным, ведомствэхэр зэрызэпыщIар егъэфIэкIуэным. Республикэм щыIэ щытыкIэм зэпымыууэ кIэлъыплъыпхъэщ. КъыкъуэкIынкIэ хъуну шынагъуэхэр и зэманым къыдгурымыIуэмэ, ахэр къэмыгъэхъуным хуэгъэза унафэ тэмэмхэр къыпхуэщтэнукъым», - къигъэлъэгъуащ КIуэкIуэ Казбек.
ЗэIущIэм щхьэхуэу щыхэплъащ хабзэншагъэхэр къэмыгъэхъунымкIэ профилактикэ Iуэхухэм я программэр, апхуэдэу Террорым пэщIэтынымкIэ КъБР-м щыIэ комиссэм и планхэр дызэрыт илъэсым гъэзэщIа зэрыхъуам. Комиссэм къыкIэлъыкIуэ илъэсым иригъэкIуэкIыну лэжьыгъэхэм я планыр къащтащ, ведомствэхэр зэщIыгъуу зэдэлэжьэнымкIэ Iуэху нэхъыщхьэхэр яубзыхуащ.
ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Е. А., КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Т. Б., КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., министерствэхэм, ведомствэхэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я унафэщIхэр, республикэм и муниципальнэ щIыналъэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.
КъаIэта Iуэхухэм ятеухуа докладхэр ящIащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ Ромашкин И. К., КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ М. Л., КъБР-м Террорым пэщIэтынымкIэ щыIэ комиссэм и аппаратым и унафэщI УнащIэ А. Хь. сымэ.
 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс IуэхущIапIэ.
Поделиться: