Медведев Дмитрий иригъэкIуэкIащ УФ-м и Президентым и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и президиумым и зэIущIэр. Связым и Iэмалхэр къигъэсэбэпри абы хэтащ КIуэкIуэ Казбек

Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий Москва щригъэкIуэкIащ Урысейм и Президентым и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и президиумым и зэIущIэ. Связым и видеоконференц Iэмалхэр къигъэсэбэпри абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Путин Владимир накъыгъэм къыдигъэкIа Указым экономикэм и къалэныщIэхэмрэ абы зегъэужьынымкIэ къыщыгъэува Iуэхухэр, къигъэлъэгъуащ УФ-м и премьер-министрым, къэралым и зэфIэкI инхэр, бизнесым, жылагъуэм я зэфIэкIхэр щIэгъэкъуэн къэщIыным хуэунэтIащ: «ДызыхуэкIуэ илъэсищым къриубыдэу лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэным дэ сом триллиони 5,7-рэ хухэтхащ, ар япэкIэ дубзыхуауэ щыта бжыгъэм нэхърэ нэхъыбэ мэхъу икIи апхуэдиз ахъшэр зэгъэзэхуауэ къэгъэсэбэпын хуейщ. Мыбдеж сэ зи гугъу сщIыр къэралым и дежкIэ мыхьэнэ хэха зиIэ Iуэхухэрщ. Хэхауэ дызэгугъунухэм ящыщщ лъэпкъ проект 12-мрэ инфраструктурэр къэщIэрэщIэжынымкIэ, абы зегъэубгъунымкIэ планымрэ».
 Медведев Дмитрий жиIащ Стратегие мыхьэнэ зиIэ а документхэр зэхэлъхьэным щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэр жыджэру зэрыхэтыр. «Субъектхэм я властхэм нэгъэсауэ къагурыIуэн хуейщ къапэщыт лэжьыгъэр зыхуэдэр, ахэр дэгъэкIынымкIэ дазэрыщыгугъ Iуэхухэр, федеральнэ бюджетым яритыфыну дэIэпыкъуныгъэр. Лэжьыгъэм и дэтхэнэ лъэхъэнэми IупщIу щытын хуейщ къыкъуэкIынкIэ хъуну лъэпощхьэпохэр зыхуэдэр. Дэ ди къалэн нэхъыщхьэр къыкIэлъыкIуэ гъэм фIэмыкIыу гъащIэм фIыкIэ зэрызихъуэжыр цIыхухэм зыхедгъэщIэнырщ, абы ипкъ иткIэ зыужьыныгъэм хуэунэтIа лъэпкъ проектхэм щыубзыхуа мурадхэр зэгъэхъулIэным псори хузэщIэдгъэуIуэну», - къыхигъэщхьэхукIащ премьер-министрым.
Президентым къигъэува иужьрей пщэрылъхэр къэлъытауэ зэIущIэм щыхэплъащ икIи къыщащтащ лъэпкъ проектхэм я паспорт ягъэтэмэмыжахэр, апхуэдэу уней мылъкур къызэщIэгъэуIуэнымкIэ хэкIыпIэхэр щаубзыхуащ.
Къэбэрдей-Балъкъэрыр хуэхьэзырщ Урысей Федерацэм и Президентым и Указым къыщыгъэлъэгъуа Iуэхухэр гъэзэщIэным. Республикэр лъэпкъ проект 12-м хэтыну и мурадщ икIи абыхэм хиубыдэ унэтIыныгъэ 50-м я щIыналъэ программэхэм я паспортхэр къащтащ. Абыхэм къыщыгъэува къалэнхэм япкъ иткIэ зыхуэфащэ зэхъуэкIыныгъэхэр КъБР-м и бюджетым халъхьэжащ. «ПроектхэмкIэ офисым» и къалэнхэр ирагъэбыдылIащ КъБР-м Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм.

Поделиться: