КIуэкIуэ К.В.: «Зыужьыныгъэр икIэщIыпIэкIэ тхущIэгъэхуабжьэмэщ ди цIыхухэм я псэукIэр нэрылъагъуу щедгъэфIэкIуэфынур» 2018 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм кърикIуахэмрэ 2019 гъэм къэув къалэнхэмрэ щытепсэлъыхьащ КъБР-м и Пра

2018 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм кърикIуахэмрэ 2019 гъэм къэув къалэнхэмрэ щытепсэлъыхьащ КъБР-м и Правительствэм и иужьрей зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ КIуэкIуэ К. В.
ЗэIущIэм хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и аппаратым КъБР-м къегъэщIылIа и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачев Е. А., муниципальнэ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэр.
Правительствэм и УнафэщIым и докладым и ужькIэ КIуэкIуэ Казбек утыку кърихьащ республикэм зэман гъунэгъум къриубыдэу зегъэужьынымкIэ хэкIыпIэ нэхъыщхьэу къилъытэхэр.

«ЗэхъуэкIыныгъэхэр зэщIэгъэуIуауэ икIи щIэгъэхуэбжьауэ егъэкIуэкIынымкIэ хэкIыпIэхэр наIуэу къыщыгъэлъэгъуащ къэралым и Президентым  накъыгъэ мазэм къыдигъэкIа Указым, лъэпкъ проектхэм икIи абыхэм япкъ иткIэ дэ Iуэху инхэр ди пщэ дэтлъхьэжыну къытпэщытщ»,- жиIащ абы.
Республикэм и УнафэщIым къыхигъэщхьэхукIащ зыужьыныгъэр щIэгъэхуэбжьауэ егъэкIуэкIын икIи ар и лъабжьэу цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэн зэрыхуейр. Нэхъыщхьэ дыдэу гу зылъытапхъэр экономикэм и щытыкIэр нэхъ тэмэму къыбгурызыгъаIуэ Iуэхурщ - щIыналъэ валовэ продуктыр зыхуэдизырщ. Зэрыщыту къэралым елъытауэ ар ди деж хуэдищкIэ щынэхъ мащIэщ. Абы къыхэкIыу япэ дыдэу зыхущIэкъун хуейр щIыналъэ пэрытхэм ялъэщIыхьэжынырщ. Иджыпсту хуэдэу валовэ щIыналъэ продуктым гъэ къэс процент 1 - 2-кIэ фIэкIа а хэмыхъуэмэ, апхуэдэ къыкIэрыхуныгъэр къызэбнэкIыфынукъым.
КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм хуигъэуващ 2025 гъэм ирихьэлIэу валовэ щIыналъэ продуктыр хуэдитIкIэ нэхъыбэ щIынымкIэ хэкIыпIэхэр иубзыхуну.
Экономикэм зегъэужьынымкIэ хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ промышленнэ комплексыр. Аращ дызыхуэкIуэ илъэсым промышленностым и продукцэр проценти 3 - 4-кIэ нэхъыбэ щIын, къыкIэлъыкIуэ илъэсхэм гъэ къэс проценти 8 - 12-кIэ хагъахъуэурэ екIуэкIын хуейуэ къыщIалъытар.
КIуэкIуэ Казбек къызэрилъытэмкIэ, республикэм и агропромышленнэ комплексым и зэфIэкIыр иджыпстукIэ нэгъэсауэ къэгъэсэбэпа хъуркъым. Абы къыхэкIыу Правительствэм, Мэкъумэш хозяйствэмкIэ министерствэм я пщэ къыдохуэ республикэм и мэкъумэш хозяйствэм зегъэужьынымкIэ щыIэ Iэмалхэр куууэ зэпкърахыу хэкIыпIэхэр яубзыхуну. Дауэ щымытми, мы IэнатIэм зэфIэкI инхэр щыIэщ икIи валовэ щIыналъэ продуктыр къызэгъэпэщынымкIэ мэкъумэшыщIэхэм зэфIагъэкIхэр 2025 гъэм ирихьэлIэу хуэдитIкIэ нэхъыбэ яхуэщIынущ. ДызыхуэкIуэ илъэс къудейм мэкъумэш хозяйствэм и продукцэр дызыхэт гъэм елъытауэ проценти 5-кIэ нэхъыбэ яхуэщIынущ.
Республикэм и экономикэр къэIэтынымкIэ Iэмал лъэщу увыфынущ туризмэм и IэнатIэр. Псы хущхъуэхэр, турист рекреацэ щIыналъэхэр - «Iуащхьэмахуэ лъапэ» бгы-лыжэ курортыр, федеральнэ мыхьэнэ зиIэ «Налшык» курортыр, нэгъуэщIхэри диIэ пэтми, а IэнатIэм зэкIэ  валовэ щIыналъэ продуктым щыщу къилэжьыр зы процент къудейщ.
Республикэм и Iэтащхьэм къызэрилъытэмкIэ, мы IэнатIэм къызэригъэпэщыфынущ валовэ щIыналъэ продуктым и Iыхьэ пщIанэм нэблагъэр.
«Дэ едгъэкIуэкI социальнэ политикэр зыхуэунэтIар цIыхухэм къаIэрыхьэ хэхъуэр нэхъыбэ щIынырщ, хуэмыщIауэ псэухэр гъэмэщIэнырщ. Абы и лъэныкъуэкIэ нэхъыщхьэ дыдэщ республикэм ику иту къыщалэжь мазэ улахуэр къэIэтыныр. Илъэс куэд лъандэрэ ар Урысей Федерацэм щынэхъ мащIэ дыдэхэм ящыщу йокIуэкI.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэм я пащхьэ дэ къалэну щыдиIэщ апхуэдэ щытыкIэр икIэщIыпIэкIэ зэтхъуэкIыну икIи ику иту ят мазэ лэжьапщIэр зи экономикэр зэтеува субъект пэрытхэм ялъэщIэдгъэхьэну. Абы и лъэныкъуэкIэ зэхъуэкIыныгъэхэр зэрыщыIэр ди цIыхухэм зыхащIэн хуейщ илъэс гъунэгъухэм къриубыдэу», - жиIащ КIуэкIуэ Казбек.
И псалъэр щиухым абы КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и пщэ ирилъхьащ зэIущIэм къыщаIэта Iуэху псори министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я унафэщIхэм ящIыгъуу зэхилъхьэжыну икIи пщэрылъ пыухыкIахэр абыхэм япкъ иткIэ игъэхьэзырыну.
КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

КIуэкIуэ К.В.: «Зыужьыныгъэр икIэщIыпIэкIэ тхущIэгъэхуабжьэмэщ ди цIыхухэм я псэукIэр нэрылъагъуу щедгъэфIэкIуэфынур» 2018 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм кърикIуахэмрэ 2019 гъэм къэув къалэнхэмрэ щытепсэлъыхьащ КъБР-м и Пра
Поделиться: