Лэжьыгъэр яубзыху

Дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щызэхэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж щылажьэ Эксперт советым и япэ зэIущIэр. Ар иригъэкIуэкIащ Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий икIи советым хэтхэмрэ зэIущIэм кърихьэлIахэмрэ кIэщIу Iуэхум хигъэгъуэзащ.

 

- Советыр зэпымыууэ лажьэ, чэнджэщхэр къыщагъуэт, щызэпсалъэ щIыпIэу щытынущ. Абы и къару ирихьэлIэнущ ди щIыналъэм къыщыщIагъэкI шхынхэкIхэмрэ хьэпшыпхэмрэ хамэ къэралхэм егъэшэным, нэгъуэщI къэралхэм я цIыхухэм Iуэху ядэщIэным, экспортым ехьэлIа гугъуехьхэр зэфIэхынымрэ ар тэмэму зэтегъэувэнымрэ, нэгъуэщIхэми. Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир хьэпшыпхэр хамэ къэралхэм нэхъыбэу егъэшэнымрэ ар тэмэму къызэгъэпэщауэ щытынымрэ ехьэлIауэ ищIа унафэм ипкъ иткIэ, щIыналъэхэм къагъуэтын хуейщ иджыри къэс къагъэсэбэпахэм нэмыщI хэкIыпIэщIэхэри. Мис аращ дызытелэжьэн хуейуэ ди къалэн нэхъыщхьэр. Хьэрычэт цIыкIумрэ ику итымрэ нэхъыбэу къэдгъэсэбэпыныр, ахэр хамэ къэралхэм ядэлэжьэфу тщIыныр Iэмал зимыIэщ, - жиIащ Мусуковым.
Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщыщIагъэкIхэм щыщу хамэ къэралхэм ирагъэшэфхэмкIэ иджыпсту я Iуэхур зытетымрэ ар ирагъэфIэкIуэн папщIэ ящIэну я мурадхэмрэ теухуауэ зэIущIэм къыщыпсэлъащ ди республикэм экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Рахаев Борис. Ар зэпкърыхауэ тепсэлъыхьащ советым и лэжьыгъэр зэщIэзыгъэуIуэ федеральнэ проект щхьэхуэм, абы ди республикэр зэрыхэтым. Апхуэдэуи къыхигъэщащ къыщIагъэкI шхыныгъуэхэмрэ хьэпшыпхэмрэ хамэ къэралхэм ирагъэшэным пыщIа гугъуехьхэм тращIыхьу, куэд зэрытемыгушхуэр, абы щыгъуэми зыхуей хуэгъэзауэ гъуэгу тебгъэхьэмэ, узытемыукIытыхьын хьэпшыпхэр ди республикэм зэриIэр.
Рахаевым жиIам дыщIагъуу, зи унафэщI IуэхущIапIэхэм абы ехьэлIауэ яхузэфIэкIынумрэ ящIэн хуеймрэ я гугъу ящIу зэIущIэм къыщыпсэлъащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ - мэкъумэш IэнатIэмкIэ министр Говоров Сергейрэ ди республикэм промышленностымрэ сатумкIэ и министр Ахъуэбэч Щэмилрэ.
НэгъуэщI къэралхэм щыщу ди щIыналъэм зыщызыгъэпсэхуну къакIуэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ щIын зэрыхуейм, абы щхьэкIэ мы зэманым яхузэфIэкIымрэ дяпэкIэ къапэщытхэмрэ тепсэлъыхьащ КъБР-м курортхэмрэ туризмэмкIэ и министр ЩоджэнцIыкIу Мурат. Абы къызэрыхигъэщамкIэ, 2016 гъэм хамэ къэрал цIыхуу зыплъыхьакIуэ къытхуэкIуам я бжыгъэм елъытауэ 2017 гъэм къытхуеблэгъар фIыуэ нэхъ мащIэти, къызэднэкI илъэсым ар драгъэкIуеижыфащ. Иджыпсту къагъэсэбэп IэмалыщIэхэр я тегъэщIапIэу, Iуэхум губзыгъэу бгъэдыхьэн зэрыхуейри ибзыщIакъым унафэщIым.
НэгъуэщI къэралхэм къикIыу ди республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэм щIэныгъэ щызэрагъэгъуэтыну къакIуэхэм я бжыгъэм къытеувыIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и ректор Алътуд Юрэ. Иужьрей илъэс зыбжанэм ахэр нэхъыбэ зэрыхъур, абдежми къыщымыувыIэу драгъэкIуеину зэрамурадыр жиIащ, абы иIэ хэкIыпIэхэми къызэхуэсахэр щигъэгъуэзащ.
«Севкаврентген-Д» ООО-м и унафэщI Хъущт БетIалрэ «Гидрометаллург» ОАО-м и Iэтащхьэм и къуэдзэ Пашин Александррэ къыщыпсалъэм жаIащ я IуэхущIапIэхэм къыщIагъэкI хьэпшыпхэр хамэ къэралхэм зэрырагъашэр, абыхэм я бжыгъэр нэхъыбэ щIынымкIэ лъэпощхьэпохэр зэрыщыIэр, ди щIыналъэм хэхъуэ нэхъыбэ къыхуихьу а Iуэхур зэтеублэнымкIэ щIэн хуейр зэрыкуэдыр.
Къэпсэлъахэм къыхагъэщащ къапэщыт къалэныр зэрыиныр, ар яхузэфIэкIын папщIэ къэрал дэIэпыкъуныгъэ зэрыхуейр.
 

ИСТЭПАН Залинэ.
Поделиться: