ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Нобэ

Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыным я урысейпсо махуэщ
УФ-м и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я ракетэдзэхэм я IэщIагъэлIым и махуэщ 951 гъэм Франджым и щыхьэр Париж ухуэн щIадзащ.
1709 гъэм
Пётр Езанэм и урысеидзэм Швецием и пащтыхь Карл ХII и дзэр Полтавэ и деж щызэхикъутащ.
1796 гъэм США-м и къэрал департаментым и цIыхухэм паспорт яритын щIидзащ.
1918 гъэм Киев къыщызэрагъэпэщащ Украинэм и Къэрал Сенатыр.
1944 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и унафэкIэ «Анэ-лIыхъужь» цIэ лъапIэр, «Анэм и щIыхь» орденымрэ «Анагъэм и медалымрэ» къащтащ.
1974 гъэм КПСС-м и ЦК-р арэзы техъуащ Байкал-Амур гъущI гъуэгум и проектым.
1997 гъэм Урысейм къыщащтащ паспортым теухуа хабзэщIэ - къэралым и цIыхуу зи ныбжьыр илъэс 14 ирикъуа дэтхэнэми ар иIэн хуейуэ ягъэуващ.
1892 гъэм къалъхуащ совет авиаконструктор цIэрыIуэ, техникэ щIэныгъэхэм я доктор, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Поликарпов Николай.
1894 гъэм къалъхуащ совет физик лъэрызехьэ, академик, Нобель и саугъэтыр 1978 гъэм зрата Капицэ Пётр.
1915 гъэм къалъхуащ совет актёр, РСФСР-м щIыхь зиIэ и артист Крюков Николай.
1939 гъэм къалъхуащ США-м щыщ мелардырыбжэ Рокфеллер Джон.
1935 гъэм къалъхуащ совет космонавт, Совет Союзым тIэунейрэ и ЛIыхъужь, техникэ щIэныгъэхэм я кандидат, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, УФ-м и Къэрал Думэм и хэхыгъуиплIым я депутату щыта Севастьянов Виталий.
1938 гъэм къалъхуащ театрымрэ киномрэ я актёр, УФ-м и цIыхубэ артист Мягков Андрей.
1950 гъэм къалъхуащ урысей актёр, УФ-м и цIыхубэ артист, Москва дэт «Сатирикон» театрым и художественнэ унафэщI Райкин Константин.
1952 гъэм къалъхуащ кинорежиссёр, сценарийхэр зытх, продюсер, «Мосфильм» концерным и унафэщI, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, УФ-м и цIыхубэ артист, Урысейм и Къэрал саугъэтыр тIэунейрэ зыхуагъэфэща Шахназаров Карен.
1963 гъэм къалъхуащ актёр, уэрэджыIакIуэ, УФ-м и цIыхубэ артист Певцов Дмитрий.
1965 гъэм къалъхуащ УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Рутберг Юлие.
1974 гъэм къалъхуащ урысей уэрэджыIакIуэ, «Дыщэ граммофоныр» тIэунейрэ зыхуагъэфэща, нэгъуэщI саугъэтхэри мызэ-мытIэу зрата Фриске Жаннэ.
1981 гъэм къалъхуащ теннисисткэ цIэрыIуэ, Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, дунейпсо зэпеуэ куэдым бжьыпэр щызыубыда Мыскинэ Анастасие.

Дунейм и щытыкIэнур

   «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 28 - 32-рэ, жэщым градус 20 - 21-рэ щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
Уи фыз къыхуэбублэ и хабзэщ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

14.12.2018 - 08:07 Нобэ
06.09.2019 - 11:55 Дунейм щыхъыбархэр
21.02.2020 - 08:05 Мэрем пшыхь
20.03.2019 - 08:10 Дунейм щыхъыбархэр